درمان کل‌نگر و کیفیّت زندگی بیمارانMS در ایران پژوهشی ملّی، مصوب دانشگاه الزهراء(س)

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش مشخص کردن ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی بیماری M‏S به‌منظور جلب توجه به استفاده از مداخلات تیمی بین رشته‌ای و درمان کل‌نگر است، زیرا این بیماری مشکلات جسمی، روانی، شغلی، اجتماعی، اقتصادی،... متعددی را برای شخص ایجاد کرده و کیفیّت زندگی او را مختل می‌کند. این پژوهش توصیفی به صورت کشوری و در میان نمونه‌ای 1000 نفری ازجامعه10000 نفری بیماران مراجعه کننده به انجمن‌‌های ام اس ایران انجام شد، نتایج آن مؤید یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین درباره ا‌بتلاء بیشتر زنان نسبت به مردان و فراوانی نوع عود- بهبود نسبت به سایر انواع این بیماری بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده از پرسشنامه استاندارد کیفیّت زندگی بیماران ام اس (1997، MSQLI) بیان‌‌کننده این است که مردان افسردگی بیشتر و حمایت اجتماعی کمتری را نسبت به زنان تجربه می‌کنند. تفاوت بیماران شاغل و غیر‌شاغل، جز در مقیاس حمایت اجتماعی، در کلیه زیر مقیاس‌ها معنا‌دار است. افراد مجرد و متأهل در نمره کل سلامت روان و مقیاس حمایت اجتماعی با یکدیگر تفاوت معنا‌داری ندارند، لیکن در سایر مقیاس‌ها متفاوت هستند. وضعیت اقتصادی و تحصیلی برتر عامل مؤثری در داشتن احساس و ادراک بهتر نسبت به کیفیّت زندگی است. بیمارانی که در شرایط اقلیمی گرم (آزارنده برای بیماران) زندگی می‌کنند نسبت به بیمارانی که در آ‌ب و هوای معتدل زندگی می‌کنند از حمایت اجتماعی بیشتری بهره‌مند هستند. این یافته درباره شهر‌های مذهبی‌تر هم صادق است. مشکلات ادراکی بیمارا‌ن در آب و هوای معتدل نسبت به آب و هوای سرد و گرم کمتر است. بیماران مذهبی و غیر‌مذهبی و آن‌ها که به‌ظاهر خود را مذهبی نمی‌دانند تنها در عامل کنترل رفتار تفاوت دارند. مهم‌ترین پیشنهاد این پژوهش بهره‌گیری ازروش کل‌نگر، توجه به ابعاد زیستی- روانی- اجتماعی زندگی انسانBPS))، مدیریت جامع بیماری و درمان به صورت تیمی و بین رشته‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

treatment and quality of life of Iranian MS patients Holistic A national Project of Alzzahra University

نویسنده [English]

  • Tayebeh Zandipour
چکیده [English]

The aim of this is research was to high light the physical, psychological and social aspect of the MS in order to absorb attentions to the use of interdisciplinary treatment and a holistic approach.because this illness causes physical, psychoilogical, job, social and economic problms and interfere with person's quality of life. Results of this national survey, which was conducted on a sample of 1000 MS patients referring to MS associations across Iran, Findings of the present paper support the findings of previous studies regarding higher number of women being affected by the disease than men; also higher frequency of relapsing – remitting type of the disease. Statistical results of Multiple Sclerosis Quality of Life Inventory (MSQLI, l977) indicated that men experience more depression and less social support than women. Differences between employed and unemployed patients are significant in all scales, except in social support scale. There was no significant difference between single and married patients in total score of mental health and social support scales; but they were different in other scales. Better economic and educational status are effective factors in having better feeling and perception toward QOL. Patients living in warm climate (annoying for patients), enjoy more social support than those living in moderate climate. Also in more religious cities, patients enjoy more social support than in less religious cities. Patients' cognitive problems are less in moderate climate than in cold or warm climates. Religious and non religious patients and those who,outwardly, do not consider themselves religious differ only in behavior control. and anxiety. The most important suggestion of the study is: applying holistic approach, paying attention to bio-psycho-social aspects of human life, comprehensive disease management approach and interdisciplinary team treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Of Life (QOL); Iranian MS patients; holistic Healing; interdiciplinary team treatment; Alzahra University