بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت دیده و عادی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی زنان خیانت دیده، مردان بی‌وفا در مقایسه با مردان و زنان (عادی) بدون چنین تجاربی بود. بدین منظور 397 نفر(247زن و150 مرد متأهل) برای مطالعه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه‌های شخصیت نئو فرم کوتاه (60 سؤالی) و سبک دلبستگی بزرگسالان استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده از طریق روش تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تی مستقل بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که زنان خیانت دیده (دادگاه) در روان رنجوری و زنان خیانت دیده (مراکز مشاوره) در وجدان‌گرایی تفاوت معناداری نسبت به زنان عادی نشان داده‌اند، اضطراب و اجتناب دلبستگی زنان خیانت دیده دادگاه با زنان مراکز مشاوره تفاوت معناداری نشان داده است. مردان بی‌وفا و مردان عادی نیز تفاوت معناداری در روان‌رنجوری، وجدان‌گرایی، اضطراب و اجتناب دلبستگی نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of attachment dimensions and personality traits among unfaithful men and women who experienced infidelity and normal couple.

نویسندگان [English]

  • Farideh ameri
  • Liela Torabian
  • Roshanak khodabakhsh
چکیده [English]

Infidelity is a major cause of divorce and spousal battering. little is known, however, about wich individual are susceptible to infidelity, or about the contexts factors that promote infidelity. The purpose of this study was to examine and compare attachment dimensions and The big five personality traits among unfaithful men and women who experienced infidelity and normal couple. For this purpose 397 (247 femal and 150 men) were selected. Data were collected with The big five personality trait NEO, attachment style RAَAS questionnaires. Analysis of data were t-test independent and ANOVA test. The result indicated that women have betrayed ( in court), at the neuroticism, and betrayed women (counseling centers) at the conscience than normal women have demonstrated significant differences. The women have betrayed ( in court) than women (counseling centers) have shown significant differences at the anxiety and avoidance attachment. Also Unfaithful men and normal men were shown significant differences in neuroticism, conscientiousness, anxiety and avoidance attachment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality;Attachment style; Unfaithful couple;infidelity couple; normal couple