تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری در دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی خفیف دوره راهنمایی صورت گرفته است. پس از مصاحبه با معلمان این دانش آموزان، پرسشنامه ای شامل 29 پرسش تهیه شده و مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از دانش آموزان پسر با عقب ماندگی خفیف ذهنی در دوره راهنمایی صورت گرفت. در پایان، پرسشنامه بر روی 150 نفر از این دانش آموزان که از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا و نتایج، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس تحلیل عوامل پرسش ها به دست آمد بیانگر آن بود که مشکلات رفتاری گروه نمونه را می توان به چهار عامل طبقه بندی کرد: مشکلات سلوک، تمایلات بزهکارانه، فزون کنشی و حواس پرتی.

کلیدواژه‌ها