بررسی رابطه میان سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله

نویسندگان

چکیده

این پژوهش، رابطه بین سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله با فشار روانی را بررسی می کند. بدین رو، از میان دانش آموزان دختر رشته تجربی که در سال تحصیلی 83-82 در مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند 327 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، به عنوان گروه آزمون انتخاب شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش (سبک هویت، ابراز وجود، و سبک مقابله با فشار روانی) پرسش نامه های سبک هویت برزنسکی ( 1991)، ابراز وجود گمبریل و ریکی (1975)، و سبک مقابله اندلر و پارکر (1990) به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که:
دانش آموزان دارای سبک هویت داده ای و هنجاری، بیش تر با سبک مقابله ای مساله مدار، و دانش آموزان دارای 1- سبک هویت سردرگم/پرهیزی، بیش تر با سبک مقابله ای پرهیزی با فشار روانی برخورد می کنند.
2- سبک هویت داده ای، با ابراز وجود بنیادی و ابراز وجود مقابله ای، به ترتیب 0.25 و 0.11 هم بسته گی مثبت و معنادار دارد.
3- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، با ابراز وجود بنیادی به میزان 15/0 هم بسته گی منفی معنادار دارد.
4- سبک هویت سردرگم/ پرهیزی، هم بسته گی معنادار با ابراز وجود مقابله ای ندارد.
5- سبک هویت هنجاری، رابطه ای معنادار با ابراز وجود ندارد

کلیدواژه‌ها