بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) و همبستگی آن باپیشرفت تحصیلی انجام شده است. از میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران، 442 نفر (246 پسر و 196 دختر) در بررسی مشخصات روان سنجی مقیاس USDI شرکت کردند. نتایج حاصل از اعتبارسنجی به دو شیوه همسانی درونی و ثبات زمانی نشان داد که اعتبار مقیاس USDI بر اساس آلفای کرونباخ 93/0 و با استفاده از روش بازآزمایی، 86/0 است. بررسی‌های مرتبط با روایی محتوا، همزمان، واگرا، پیش بین، تفکیکی و سازه USDI مؤید روایی مقیاس مذکور است. یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی همانند فرم اصلی نشان داد، سه عامل رخوت و بی حالی، شناختی ـ هیجانی و انگیزه تحصیلی مقیاس USDI را تشکیل می‌دهند. از این مطالعه چنین نتیجه می‌شود که مقیاس USDI ابزاری معتمد و روا برای سنجش افسردگی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of psychometric properties of university student depression inventory (USDI)

نویسندگان [English]

  • Elahe Hejazi
  • Ali Rezaei Sharif
  • Behzad Shalchi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate psychometric properties of university student depression inventory (USDI) and correlation with academic achievement. Sample in this study consists of 442 university students (246 femaleo and 196 males). Exploratory and confirmatory Factor analysis revealed three factors: Academic motivation, cognitive - Emotional and lethargy. Internal consistency and test-re test reliability coefficients were 0.93 and 0.86. Respectively the subscale reliabilities were acceptable. Convergent and divergent validity coefficients were appropriate. From the findings of this study, results shouwed that USDI is a reliable and valid in strument to measure students deression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • USDI
  • Psychometric properties
  • internal consistency reliability
  • validity