مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر

نویسنده

چکیده

تحقیق حاضر اثربخشی دو نوع روش درمانی سم زدایی(MD) با متادون و درمان نگهدارنده با متادون را (MMT) بر نشانه‌های افسردگی و اضطراب افراد وابسته به مواد مخدر مقایسه می‌کند. در این تحقیق درمان سم زدایی با متادون و درمان نگهدارنده با متادون به عنوان متغیر مستقل و نشانه‌های افسردگی و اضطراب به عنوان متغیر وابسته می شدند. حجم نمونه تحقیق 100 نفر بوده که هر گروه درمانی 50 نفر را شامل می‌شود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ بود که در سه مقطع زمانی قبل از شروع درمان و 45 و 90 روز بعد میان بیماران توزیع و اجرا شد. آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر نشان داد که نشانه‌های افسردگی گروه MMT، بعد از گذشت 45 روز، کاهش معنادار داشت و بعد از گذشت 90 روز نیز، این کاهش معنادار بیشتر شد. در خصوص نشانه‌های اضطراب هم همین طور بود. به عبارت دیگر، نشانه‌های اضطراب گروه MMT بعد از گذشت 45 روز به طور معناداری کاهش یافت که این کاهش معنادار بعد از 90 روز نیز ادامه یافت. در گروه MD نیز نشانه‌های افسردگی بعد از گذشت 45 روز، کاهش معنادار داشت که این کاهش معنادار بعد از 90 روز نیز همچنان بیشتر شد، نشانه‌های اضطراب هم در گروه MD، بعد از 45 و 90 روز کاهش معناداری داشت. نتایج حاصله نشان دهنده نقش مؤثر عامل زمان بر اثربخشی این دو نوع درمان بود، اما در تعامل عوامل زمان با گروه و نشانه‌ها نتایج حاکی از آن بود که گروه به تنهایی عامل موثری بر نتایج تحقیق نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Methadone Detoxification ans Methadone Maintainance Treatment on the Symptoms of Anxiety And Depression In Drug Addicts

نویسنده [English]

  • Saeed Pournaghash
چکیده [English]

The purpose of the present study was to assess the effects of the drug treatment programs, Methadone Maintenance Therapy (MMT) and Methadone Detoxification (MD), las independent variables on Depression and Anxiety symptoms las deoendent variables in drug dependent individuals. To do so, the General Health Questionnaire (GHQ) was administered to 100 individuals seeking the aforementioned drug treatment programs (50 people per group) at three different time intervals; at the beginning of the treatment, 45 and 90 days afterwards. Repeated measure analysis of variance revealed that, in MMT program, the symptoms of depression was significantly reduced after 45 days and after 90 days this effect was even more robust. Similar results were obtained with regard to anxiety symptoms meaning that in both time intervals anxiety symptoms were significantly diminished. With regards to MD program, depression and anxiety symptoms were also reduced at both time intervals; i.e, at the end of the 90-day program there were a significant reduction of depression and anxiety symptoms. The present results showed that the time factors (45 and 90 days period) were determining factors in the outcome of the program; however, the interaction of the time, group (MMT or MD) and symptoms showed that the factor of group, alone, had no significant effect on the symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methadone Maintenance Therapy; Methadone Detoxification
  • Anxiety
  • Depression