رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

پژوهش های روان شناختی و روان زیست شناختی انجام شده در مورد لذت چندان زیاد نیستند، در حالی که پژوهش های انجام شده در مورد درد و رنج، نسبتاً فراوان است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان بود. بدین منظور، در قالب طرح پژوهشی از نوع همبستگی،80 نفر (33 مرد و 47 زن) از دانشجویان دانشگاه اصفهان, به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای ارزیابی میزان لذت جسمانی، از «مقیاس لذت جسمانی» محقق ساخته استفاده گردید. افراد شرکت کننده، 15 روز متوالی به سؤالات این مقیاس پاسخ دادند. عاطفۀ مثبت و منفی نیز با استفاده از مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی واتسون و همکاران (1988) مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که هر اندازه لذت جسمانی دانشجویان بیشتر باشد، عاطفۀ مثبت آنها نیز بیشتر است. همچنین، «لذت از خوبی ها» با عاطفۀ مثبت در زمان گذشته و عاطفۀ مثبت کلی رابطه دارد و می تواند 8/6 درصد عاطفۀ مثبت کلی را به طور معنی داری پیش بینی کند (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the relationship between physical pleasure, positive and negative affect in Esfahan University students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltanizadeh
  • Mokhtar Malekpour
  • HamidTaher Neshat Doost
چکیده [English]

Psychological and psychobiological research has taken about pleasure are not so much, meanwhile the research has taken about pain and distress are comparatively abundant. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between physical pleasure, positive and negative affect in Esfahan University students. Using correlation research design, 80 subjects (33 males and 47 females) were selected among Esfahan University students based on cluster random sampling. The Physical Pleasure Scale made by researchers assessed physical pleasure. Participants were responding this scale in 15 successive days. The Positive and Negative Affect Scale (Watson et al., 1988) evaluated positive and negative affect. The results were analyzed by Pearson's correlation coefficient. The results of the study showed that
whatever students had more physical pleasure, their positive affect was greater. Also, "pleasure of goods" significantly correlated with past and general positive affect. It could significantly predicted 6.8% of general positive affect (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical pleasure; Positive affect; Negative affect