ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی

نویسندگان

چکیده

هدف این مطالعه بررسی نقش ارزیابی شناختی کودک از تعارض میان والدین و مقابله هیجان مدار کودک با تعارضات خانواده در سلامت جسمی و روانی- اجتماعی کودک است.
برای این منظور یک نمونه413 نفری ازدانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر تهران (220 دختر و193 پسر) به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. کودکان به پرسشنامه ادراک کودکان از تعارض والدین و مقیاس ایمنی هیجانی در سیستم خانواده و مادران به پرسشنامه سلامت کودک- فرم 28 سؤالی والدین پاسخ دادند. این تحقیق یک پژوهش همبستگی بوده و از معادله رگرسیون برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است.
یافته‌‌ها نشان دهنده رابطه معنادار ارزیابی شناختی کودک از تعارضات والدین با مقابله هیجان مدار کودک (به دو صورت مشغله ذهنی و کناره گیری) و همچنین رابطه معنادار این دو متغیر با سلامت جسمی و روانی- اجتماعی کودک است. همچنین نقش واسطه‌ای مقابله هیجان مدار کودک در رابطه ارزیابی شناختی منفی کودک از تعارضات والدین با هر دو سلامت جسمی و سلامت روانی- اجتماعی کودک تأیید شد.
نتایج این پژوهش در راستای توسعه نظریه شناختی استرس لازاروس (1991) مبنی بر پردازش شناختی استرس طی دو وهله اولیه و ثانویه در کودکان بحث پذیر و تفسیر شدنی است، با توجه به اینکه این تئوری به عنوان نظریه‌ای در بزرگسالی مطرح شده و در زمینه استرس کودکان کمتر مورد توجه و بررسی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children’s Appraisals, Emotion-Focused Coping with Familial Conflicts and Health: An Investigation of Cognitive Theory of Stress in School Aged Children

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gharehbaghy
  • Maryam Vafaie
چکیده [English]

This study examined the role of children’s appraisals of interparental conflict and emotion-focused coping on their physical and psychosocial health.
We used a stratified random sampling procedure in recruiting 413 fifth grade school children in the city of Tehran (220 girls & 193 boys). Mothers responded to the Child Health Questionnaire-Parent Form (CHQ-PF28) and children responded to the Children’s Perception of Interparental Conflict (CPIC) scale and the Security in the Family System (SIFS) scale. This was a correlation study that used regression analyses.
Results indicate that children’s appraisal of interparental conflict is predictor of their emotion-focused coping, and both are predictors of children’s physical and psychosocial health. In addition, emotion-focused coping (preoccupation and disengagement) mediated the relationship between children’s appraisals and health.
These results develop and expand Cognitive Theory of Stress of Lazarus in childhood which is used for stress processing in adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • familial stress
  • cognitive appraisal
  • Emotion
  • focused coping
  • physical health
  • psychosocial health