اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و اعتبار مقیاس بهره همدلی بود. نمونه این پژوهش 720 دانش‌آموز بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی از دبیرستان‌های شهر اردبیل در سال تحصیلی 86-85 انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس بهره همدلی، مقیاس هوش هیجانی و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس استفاده شد. نتایج تحلیل عوامل بر مقیاس اصلی نشان داد که مقیاس بهره همدلی سه عامل را می‌سنجد: همدلی شناختی (9 آیتم)، مهارتهای اجتماعی(8 آیتم) و واکنش پذیری هیجانی(9 آیتم). نتایج نشان داد که ضریب اعتبار همسانی درونی مقیاس بهره همدلی 88/0 بود. ضریب اعتبار بازآزمایی مقیاس بهره همدلی بعد از چهار هفته 80/0 بود. ضریب روایی مقیاس بهره همدلی که بر اساس ضریب همبستگی مقیاس بهره همدلی با دو مقیاس هوش هیجانی و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس به دست آمد، به ترتیب 27/0 و 32/0- بود. در مجموع پژوهش حاضر شواهدی را برای اعتبار و روایی مناسب مقیاس بهره همدلی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reliability and Validation of the Empathy Quotient Scale for high school students

نویسنده [English]

  • Abass Abolghasemi
چکیده [English]

The purpose of the present research was to investigate validity and reliability of Empathy Quotient Scale. The research sample were 720 high school students from the city of Ardabil whom They were selected through random sampling. To gather the data of the Empathy Quotient Scale, Emotional Intelligence Scale, Stress, Anxiety and Depression Scale were used. Factors analysis showed that there were three factors in Empathy Quotient Scale: cognitive empathy (9 items), social skills (8 items)and emotional reactivity (9 items). The internal consistency coefficient of the Empathy Quotient Scale were 0.88. The test-retest reliability coefficient of the Empathy Quotient Scale, in 4- weeks interval, was 0.80. The validity coefficient of the Empathy Quotient Scale, with Emotional Intelligence scale, Stress, Anxiety and Depression Scale for total participants were 0.27 and -0.32, respectively. In sum, the research provides evidence for appropriate validity and reliability of Empathy Quotient Scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empathy quotient scale
  • reliability
  • Validation