بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384

نویسندگان

چکیده

صرع از جمله بیماریهای مزمنی است که جنبه‌های مختلف سازگاری اجتماعی افراد مصروع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش سنجش سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع 18-12 ساله در شهر اصفهان بود.
روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری کلیه کودکان و نوجوانان مصروع مراجعه کننده به کلینک نور شهر اصفهان در سال 1384 را شامل بود. حجم نمونه 61 نفر بود که برابر با جامعه آماری است. ابزار گرد آوری داده‌ها در این پژوهش دو پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا (زیر مقیاس سازگاری اجتماعی) بود. داده‌های پژوهش از طریق روش آماری t‏ تک متغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین نمره سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع شرکت کننده در پژوهش در مؤلفه نقشهای اجتماعی (87/3) بزرگتر از سطح متوسط (3) بود، اما میانگین نمره آنها در دیگر مؤلفه‌های سازگاری اجتماعی [مهارتهای اجتماعی (55/2)، علائق ضداجتماعی (22/2)، روابط خانوادگی (89/2)، روابط اجتماعی (93/2)، روابط مدرسه‌ای (76/2)] کمتر از سطح متوسط (3) بود.
بر اساس یافته‌های به دست آمده می‌توان اذعان داشت که کودکان و نوجوانان مصروع در رفتارهای مربوط به نقشهای اجتماعی و دوری از رفتارهای ضداجتماعی سازگاری اجتماعی مناسبی دارند، ولی در رفتارهای مرتبط با مهارتهای اجتماعی، روابط خانوادگی و برقراری رابطه مناسب با دیگر اعضاء خانواده، روابط مدرسه‌ای و روابط اجتماعی با مشکل مواجه شده و سازگاری خوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها