تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش "تعیین تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان" بود. روش پژوهش آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، و اجرای پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه تحقیق 40 کودک 6-4 ساله بود (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک شهر اصفهان در سال 1385 ،که با روش نمونه گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری پرسشنامه 24سؤالی محقق ساخته بود که رفتار کودکان را در شش حیطه رفتار سازگارانه می‌سنجید. ضریب پایایی پرسشنامه برابر با 91/0 محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در سطح 05/0=α را نشان داد، بین میانگین شش حیطه رفتار سازگاری کودکان گروه آزمایش و کنترل، در زمینه تأثیر قصه گویی بر رفتار آنها تفاوت معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of telling Storeis Upon Children's Adjustment

نویسندگان [English]

  • Reza Homaei
  • Mohammad Bagher Kajbaf
  • Ali Siadat
چکیده [English]

The Purpose This study was the effect of telling Storeis on Children's Adjustment. Research method was experimental with two groups of experiment and control, with pretest and posttest. statistical population comprised the entire infertile women in Isfahan in, spring and summer of 2006. The sample size comprised 20 subjects in the treatment group and 20 subjects in the control group selected randomly. The measurement instrument comprised 24 questionnaires researcher made questionnaire. In order to analyze the data, analysis of covariance and analysis of variance(F) was employed whereupon the results indicated that: The guilt feeling scores of the training group was significantly lower than the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Storeis
  • Children
  • Adjustment