بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش برای بررسی کیفیت زندگی و نگرش مذهبی افراد معتاد و غیر معتاد شهر کرمان انجام شد. نمونه این پژوهش را200 نفراز دو گروه مردان معتاد و غیر معتاد (هر گروه شامل 100نفر) تشکیل دادند. کیفیت زندگی و نگرش مذهبی این افراد، با استفاده از دو پرسشنامه کیفیت زندگی (36 - SF) و نگرش سنج مذهبی، ارزیابی شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین دو گروه از لحاظ نگرش مذهبی تفاوت معناداری وجود داشت. افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد نگرش مذهبی پایین‌تری داشتند. بین دو گروه در کیفیت زندگی و خرده مقیاس های آن ها تفاوت معنی داری وجود داشت. افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد کیفیت زندگی پایین‌تری داشتند. بین نگرش مذهبی و کیفیت زندگی در هر دو گروه مردان معتاد و مردان غیر معتاد همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the quality of life and religious attitude among Addicted / non-addicted individuals in Kerman City

نویسندگان [English]

  • Hassan Shams Esfandabad
  • Samira Nejadnaderi
چکیده [English]

This research was carried out to compare the quality of life and religious attitude among Addicted and non-addicted individuals in Kerman. The samples of the present study consisted of 200 individuals from 2 groups of men: addicted and non-addicted (each group consisted of 100 individuals). Quality of life and religious attitude among the individuals were assessed by means of Religious Attitude and SF-36 Questionnaires, respectively. Result of the study showed that: Religious attitude among the two groups of individuals was significantly different. Religious attitude among the addicted individuals was significantly lower than among non-addict individuals. The differences among the two groups with respect to the quality of life and its subscales were also significant. Quality of life among the addicted individuals was lower then the quality of life among the non-addicted individuals. The correlation between religious attitude and quality of life in both groups were positively significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious attitude
  • quality of life
  • Addiction