پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت و جهت‌گیری هدف است. امروزه، به ظهور رسیدن مدل پنج عاملی شخصیت توجه بسیاری از روان‌شناسان حوزه‌های مختلف را به بررسی نقش پیش‌آمادگی‌های شخصیتی برانگیخته است. محققان حوزه انگیزش به مطالعه ویژگیهای شخصیتی در عملکردهای انگیزشی علاقه زیادی دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه و نقش مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در جهت‌گیری هدف به عنوان یک تئوری انگیزشی مهم و شناخته شده فراهم آمده است. بدین منظور تعداد 191 نفر (109 نفر دختر و 82 نفر پسر) از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایی تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه جهت‌گیری هدف (AGQ) را تکمیل کردند. میانگین سنی گروه نمونه 21 سال و شش ماه و انحراف معیار 2 سال است. یافته‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه همزمان بررسی شد. یافته‌های این پژوهش بیان کننده آن است که گشودگی به تجربه، وظیفه‌مداری، و توافق‌پذیری در مدل پنج عامل بزرگ شخصیت با جهت‌گیری هدف تسلط/ گرایشی در ارتباط است. روان‌رنجورخویی با جهت‌گیری هدف تسلط/ اجتنابی در ارتباط است. با جهت‌گیری هدف عملکرد / گرایشی روانجورخویی ارتباطی مثبت و توافق‌پذیری ارتباطی منفی دارد و روان‌رنجورخویی با جهت‌گیری عملکرد/ اجتنابی ارتباطی مثبت دارد، اما گشودگی به تجربه با این جهت‌گیری رابطه‌ای منفی دارد. این نتایج نشان می‌دهد که هر یک از ابعاد جهت‌گیری‌های هدف توسط نیمرخ متفاوتی از صفات شخصیتی پیش‌بینی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of goal orientation by five factors model of personality among Shiraz university students

نویسندگان [English]

  • Morteza Latifian
  • Farideh Sadat Hosseini
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the relationship between the components of the five factor model of personality and goal orientation components. In recent years, alongside the emerging consensus of a five factor model of personality, there has been increasing interest among researchers in studying the dispositional source of motivation. Researchers of motivational psychology have great interest in studying the role of personality trait in shaping the students, motivation. Based On this, this study was examined the role of the five factor model of personality in goal orientation. The sample included 191 female and male students at Shiraz University and university of medical science that were selected using random cluster sampling and to whom the big five personality factors Questionnaire and Achievement Goal Questionnaire were administered. The age mean of sample group was 21.6 and the standard deviation was 2 years. The collected data were analyzed using the multiple regression analysis with enter method. Multiple regression analysis indicated that openness, conscientiousness, and agreeableness were correlated with Mastery- Approach goal orientation. Neuroticism was positively correlated with Mastery- Avoidance. Neuroticism was correlated with Performance- Approach and Agreeableness was negatively correlated with Performance- Approach. Also, Neuroticism was positivedy correlated with Performance- Avoidance and Openness was negtively corelated with Performance- Avoidance. This result showed that each dimension of goal orientation was predicted by different profile of personality traits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Big five factor model
  • Goal Orientation
  • Shiraz university students