مقایسه همجوشی فکر -عمل در اختلالات وسواس فکری -عملی، افسردگی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار

نویسنده

چکیده

این تحقیق به منظور مقایسه وضعیت همجوشی فکر- عمل(TAF) در اختلالات وسواس فکری- عملی، افسردگی و همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار انجام شد. روش (چهار گروه 20 نفره از اختلالات ذکر شده به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و نمره‌های TAF آنها به وسیله تحلیل واریانس بررسی شد. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی نشان داد که گروه‌های وسواس خالص و همبودی وسواس و افسردگی نسبت به گروه افسرده و بهنجار در تمام خرده مقیاس‌های TAF به طور معناداری نمره بیشتری کسب کردند. در ضمن گروه همبود در TAF اخلاقی به طور معناداری نمره بیشتری نسبت به سایر گروه‌ها کسب کردند. این نتیجه بیانگر اهمیت نقش TAF در شکل‌گیری وسواس و به خصوص TAF اخلاقی در شکل‌گیری اختلال همبودی وسواس و افسردگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Thought-Action Fusion (TAF) in obsessive -compulsive disorder) OCD( , depression and comorbidity of this two disorders and normal group

نویسنده [English]

  • Majid Pourfaraj Omran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare of Thought-Action Fusion (TAF) in four groups: 1.obsessive -compulsive disorder) OCD (, 2.major depression disorder (MDD), 3.comorbidity of OCD and MDD 4.normal group (N=80). The result of ANOVA and Tukey posthoc test showed that pure obsessional and comorbid group in all TAF subscales were significantly higher than depression and normal groups and comorbid group in moral TAF were significantly higher than other groups. This result could show the important role of TAF in shaping obsession and especially moral TAF in shaping comorbidity of OCD and depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thought action fusion
  • obsessive
  • compulsive disorder
  • Depression
  • comorbidity of OCD and MDD