مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر در پی مقایسه ویژگی‌های روانی زنان زندانی (مجرمیت منکرات) با دیگر زنان زندانی (مواد مخدر و قتل) و همچنین زنان عادی بود. ویژگی‌های روانی مورد سنجش در این پژوهش شامل عزّت نفس، مکان کنترل و اختلالات شخصیت (افسردگی، جامعه ستیزی، خودبیمارانگاری) بود. به همین منظور تمامی زنان زندانی در بند نسوان زندان مرکزی ارومیه به علت ارتکاب جرایم منکراتی، مواد مخدر و قتل بازداشت و نگهداری می‌شدند، انتخاب و آزمون شدند. تعداد زنان زندانی در زمان اجرای تحقیق 60 نفربود که 10 نفر با مجرمیت قتل، 31 نفر با مجرمیت مواد مخدر و 19 نفر با مجرمیت منکرات آزمون شدند. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بود. به همین دلیل از گروه کنترل استفاده شد. آزمودنی‌های گروه کنترل(25 نفر) از لحاظ متغییرهای سن، تحصیلات و شرایط اقتصادی-اجتماعی با گروه آزمایش همتا شدند. پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه مکان کنترل جولیان راتر، پرسشنامه اختلال شخصیت(MMPI) و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته در گروهها اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس و آزمون‌های تعقیبی تفاوتهای معناداری را در متغیرهای عزّت نفس، افسردگی، رفتار ضد اجتماعی، پارانوئید، خستگی روانی و خودبیمارانگاری زنان زندانی با زنان عادی نشان داد، اما مکان کنترل زنان زندانی با زنان عادی تفاوتی را نشان نداد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of psychological factors (locus of control, self-esteem, and personality disorders) between normal and prisoner women with emphasis on prostitute women

نویسنده [English]

  • Marzieh Arefi
چکیده [English]

This research compared psychological charactenstics of women prisoners (prostitutes) on the one hand, other women prisoners (drug addicted and murderers) and normal women, on the other. The psychological characteristics include self- esteem, locus of control, and personality disorders (depression, sociopath, and hypochondriasis. Thus, all the women prisoners in uremia central prison who were arrested because of prostitute, drug addiction, and murder were tested. The women prisoners were 60 including 10 with the crime of murder, 31 with the crime of drug addiction, and 19 with the crime of prostitution,. This research was conducted as a Causal- comparative research, thus a control group was used including 25 person who had the same state as the experimental group in terms of age, academic level, and socio-economic status. The instruments were used included: Cooper smith's self esteem, Rutter's L.O.C. and MMPI questionnaires with the demographic in formation. The results of analysis of variable and follow up tests showed that there were significant differences between women prisoners and normal women in the variables of self- esteem, depression, scciopath behaviour, paranoid, fatigue, and hypochondriasis. However, there was no difference between women prisoners and normal women in terms of locus of control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prostitute women
  • self
  • esteem
  • locus of control
  • MMPI scale