بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در میان کودکان 6-4 ساله شهر تهران انجام شد. بدین منظور 111کودک (55 پسر و 56 دختر) 6-4 ساله، براساس روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای از بین مهد کودکهای خصوصی شهر تهران انتخاب شدند. خلّاقیّت با استفاده از آزمون تفکر خلّاق در عمل و حرکت (TCAM) سنجیده شد. گفتارخصوصی هر کودک بر اساس طرح رمز گردانی مانینگ به چهار طبقه گفتار نامربوط به تکلیف، گفتار مربوط به تکلیف غیر تسهیل‌گر، گفتار تقویتی/ مقابله‌ای و گفتار راه حلی طبقه بندی شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که بین گفتارخصوصی و خلّاقیّت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین دو جنس از نظر گفتار خصوصی تفاوت معناداری مشاهده نشد، اما پسران درمقیاس خلّاقیّت نمرات بالاتری به دست آوردند. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، به نظر می‌رسد، متغیرهای دیگری غیر از گفتار خصوصی در پدیدآیی خلّاقیّت نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Private Speech and Creativity Among Preschool Children

نویسندگان [English]

  • Azam Noferesti
  • Hasan Hamidpoor
  • Khadijeh Dorogar
چکیده [English]

The present study was conducted to examine the relationship between private speech and creativity among 4-6 years old children. Subjects were 111 children (55 boys and 56 girls) who were selected through multi-stage sampling method from private preschool centers in Tehran. Creativity was measured by the TCAM. Children’s private speech was classified according to a modified schema by manning in which the categories were: task-irrelevant speech, non-facilitative task relevant speech, coping/reinforcing speech, solving speech. Data were analyzed by chi-square test. Results showed no significant gender differences in private speech. But, boys showed higher score on creativity. It seems, other variables except of private speech affected the creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private speech
  • Creativity
  • preschool children