رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار(نقش‌های شغلی، ویژگی‌های شغل، سبک نظارتی، و ساختار سازمانی)و سطح درگیری شغلی اعضاء هیأت علمی

نویسندگان

چکیده

هدف اساسی این مطالعه، بررسی ارتباط ادراک اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از محیط کار و سطح درگیری شغلی آنها است. برپایه مفروضه تحقیقات همبستگی و با اجرای پرسشنامه محقق ساخته محیط کار (مشتمل بر 11مؤلفه) و پرسشنامه درگیری شغلی (کانونگو، a 1982) در میان 214 عضو هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت 5 واحد دانشگاهی که با روش تصادفی مرحله‌ای و طبقه‌ای انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع آوری شد. به طور کلی، نتایج حاکی از آن بود که ضرایب مربوط به مؤلفه‌های هویت تکلیف، سبک نظارتی و چالش شغلی همگی مثبت و معنادار است. به سخن دیگر، از بین 11 بعد محیط کار، تنها 3 بعد هویت تکلیف (001/0  P و 367/0=)، سبک نظارتی (001/0  P و 320/0=) و چالش شغلی (01/0  P و 188/0=) با درگیری شغلی اعضاء هیأت علمی همبستگی معنی دار داشتند. بنابراین، براساس مؤلفه‌های محیط کار می‌توان مدلی را برای پیش بینی درگیری شغلی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Perceived Work Environment Factors (job roles , job characteristics , supervisory style, organizational structure) with Job Involvement in Faculty Members of University

نویسندگان [English]

  • Malek Mirhashemi
  • Hasanpasha Sharifi
چکیده [English]

Abstract: The main objective of this research was to study relationship between the work environment factors with job involvement in faculty members. Upon correlational studies and administrating Job Involvement (Kanungo, 1982a) on 214 faculty members at 5 Islamic Azad Universities data were collected. In general, results showed that relationships In other words, only 3 dimention of 11 dimensions of work environment had meaningful correlation: identity of task (B=0/367, P

کلیدواژه‌ها [English]

  • work environment
  • job characteristics
  • job involvement
  • University
  • Faculty members