بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی به کودکان در کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD می‌باشد. برای تعیین اثربخشی این روش آموزشی، از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. فرم معلم پرسشنامه CSI-4 را معلمان برای 326 دانش‌آموز دختر دبستانی تکمیل کردند و بر اساس آن 41 دانش‌آموز انتخاب شدند که در این مقیاس نمره برش بالاتر از 8 کسب کرده بودند. فرم والد پرسشنامه مذکور را نیز مادران این دانش‌آموزان منتخب تکمیل کردند و بر اساس آن از میان این دانش‌آموزان 25 دانش‌آموز انتخاب شد که در این مقیاس نیز نمره برش بالاتر از 8 را کسب کرده بودند. این کودکان بر اساس مؤلفه‌هایی نظیر سطح تحصیلات مادر و نمره کسب شده در پیش آزمون همتا شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایشی تحت کاربندی متغیر مستقل(6 جلسه آموزش راهبرد خودنظارتی به کودکان) قرار گرفت و گروه کنترل تحت کاربندی خاصی قرار نگرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا نمره تفاوت پیش آزمون و پس آزمون هر یک از آزمودنی‌های دو گروه محاسبه و سپس برای مقایسه میانگین‌های نمرات متغیر وابسته، از آزمون t برای گروه‌های مستقل استفاده شد. یافته‌ها بیان کننده این بود که طبق گزارش مادران، گروه آزمایشی که از آموزش راهبرد خودنظارتی به کودکان بهره برده بودند، نسبت به گروه گواه، کاهش معناداری در علائم مرضی ADHD نشان دادند، اما طبق گزارش معلمان تفاوت مشاهده شده بین دو گروه، از نظر آماری معنادار نبود. بنابراین، می‌توان براساس گزارش مادران نتیجه گرفت که آموزش راهبرد خودنظارتی به کودکان می‌تواند به عنوان مداخله‌ای سودمند در جهت کاهش علائم مرضی ADHD در دختران در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of training self- monitoring strategies to6-12 years old girls with ADHD symptoms

نویسندگان [English]

  • Leila CheraghMollaee
  • Zohreh Khosravi
  • Shokooh-Sadat BaniJamali
چکیده [English]

The present research aims to investigate the efficacy of self monitoring strategy training to children on decreasing the symptoms among girls 6-12 years old with ADHD. To evaluate the effectiveness of this method in decreasing the symptoms of ADHD, the pre-test and post-test plan with control group design was performed. Teacher’s form of Child Symptom’s Inventory (CSI-4) completed for 326 girls 6-12 years old by their teachers.41 students were chosen from those who had a cutoff point higher than 8 and parent’s form of Child Symptom’s Inventory completed by their mothers and 25 students were chosen from those who had a cutoff point higher than 8 and then randomly divided into two groups, self monitoring strategy training and control group. The experimental group received self monitoring strategy training while the control group did not receive any intervention. Based on mother's reports, the results revealed that, for the self monitoring strategy training group, ADHD symptoms was reduced significantly. But with basis of teacher's reports difference was not significant. Therefore, self monitoring strategy training is a useful intervention for reducing ADHD symptoms in children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self monitoring strategy
  • ADHD