اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی قلدری، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان مناطق 22 گانه آموزش و پرورش شهر تهران را شامل بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای ابتدا یکی از مناطق انتخاب و سپس از آن منطقه یکی از مدارس انتخاب شد و سپس با اجرای مقیاس قربانی قلدری (B.V.S) از میان دانش‌آموزانی که بالاترین نمره را کسب کردند و به عنوان قربانی قلدری شناخته شده بودند، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جای گرفتند، سپس مشاوره گروهی به شیوه نظریه انتخاب به مدت 10 جلسه 60 دقیقه‌ای در میان گروه آزمایش اجرا شد. گرد آوری داده‌ها به کمک مقیاس قربانی قلدری، پیش از جلسات و پس از آن انجام شد و درباره نتایج بحث و بررسی شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون (t) گروه‌های مستقل، تجزیه و تحلیل شد و تفاوت معناداری بین میانگین نمرات در گروه آزمایش و کنترل مشاهده شد. مشاوره گروهی به شیوه نظریه انتخاب،برای مقابله با رفتارهای قلدرانه اثربخش بوده است و کاهش قربانی شدن دانش‌آموزان در مقابل رفتارهای قلدرانه را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Group counseling based on William Glasser’s choice theory with bully victimizing students to increase ability to encounter with bullying behaviors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razi Moradi
  • Ahmad Etemadi
  • Elham naeimabbadi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of group counseling based on Glasser’s choice theory, on bully victimization male students in order to increase ability for encountering bulling behaviors among guidance school students in the city of Tehran. The research’s method was Quasi- experimental (pre – test, post – test with control group). The statistical population contains all of the students in 22 regions in Tehran city, that, by means of multi-stage random cluster sampling: one of the region and then one of the schools were selected. The bully victimization scale (B.V.S) was administrated then 30 students were selected from among the students recognized as victims. They were placed randomly in experimental and control groups. Group counseling based on Glasser’s choice theory was administered to the experimental group in ten 60 minutes sessions.The collected data were analyzed using t- test for independent groups and showed significant difference between the means scores in experimental and control groups.Group counseling, effectively increased ability for encountering bullying behaviors and decreased victimization of students

کلیدواژه‌ها [English]

  • bullying behaviors
  • bully victimization
  • group counseling
  • choice theory