مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات تجربه خشونت در دوران کودکی، بر سلامت روان در دوران بزرگسالی انجام شد. در این مطالعه که در میان 101 نفر از دانشجویان کارشناسی و پزشکی دانشگاه تهران، شامل 40 دختر و 61 پسر انجام شد، سلامت روان آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه سلامت ‌عمومی‌گلدبرگ (GHQ-28) و تجربه خشونت با استفاده از پرسشنامه خشونت خانوادگی سنجیده شد. سپس داده‌های پژوهش از طریق روش مقایسه میانگین‌ها، آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)، با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل شد. تجربه خشونت در دوران کودکی میزان اضطراب، افسردگی و اختلال در عملکرد اجتماعی آزمودنی‌ها را افزایش و سلامت روان آزمودنی‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین بین نوع خشونت تجربه شده، به لحاظ روانی یا جسمانی بودن، با میزان اضطراب، افسردگی، اختلال در عملکرد اجتماعی و سلامت روان رابطه وجود داشت. همچنین بین تجربه خشونت و نوع آن با نشانه‌های جسمانی رابطه‌ای مشاهده نشد. به جز نتایج به دست آمده درباره نشانه‌های جسمانی سایر یافته‌های پژوهش با یافته‌های حاصل از مطالعات انجام شده در سایر فرهنگ‌ها همخوانی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison effects of experiencing domestic violence on mental health

نویسندگان [English]

  • Saeid Pournaghash Tehrani
  • Zahra Faiz Abadi
  • Mehrnush Hamzeloeian
  • Zahra Faiz Abadi
چکیده [English]

The victimization and witnessing physical and psychological violence during childhood on general health during adolescence. To do this, 220 students were randomly selected and the General Health Questionnaire (GHQ) and domestic violence questionnaire were administered to them. The results showed that there was a converse relationship between experiencing violence in childhood and the level of general health. Furthermore, no relationship was found between and the level and the type of violence in childhood with physical symptoms. The same results were found in other cultures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Violence; Psychological Violence; General Health