مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد.

نویسندگان

دانشگاه الزهراء

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و همچنین بررسی اثر آموزش بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی برای گروه معتاد بود و فرضیه‌های زیر بررسی شد: 1- نمره کلی هوش هیجانی و هریک از مؤلفه‌های آن در افراد معتاد پایین‌تر از افراد غیر معتاد است. 2- آموزش مهارتها بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی برنامه می‌‌تواند در مردان معتاد مؤثر باشد. این پژوهش دو مرحله داشت: در مرحله اول 100 مرد معتاد به صورت خوشه‌ای تصادفی و100 مرد غیر معتاد به صورت تصادفی انتخاب شدند و به آزمون هوش هیجانی بار- آن فرم کوتاه (2002) پاسخ دادند و سپس در مرحله دوم 16 نفر از نمونه 100 نفری مردان معتاد انتخاب شدند که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. هوش هیجانی آنها مجدداً سنجیده شد و گروه آزمایش در برنامه درمان شناختی و آموزش هوش هیجانی طی 10 جلسه شرکت کردند. در پایان مجدداً هوش هیجانی در هر دو گروه سنجیده شد. فرضیه اول با آزمون t مستقل بررسی شد. نتایج نشان داد که میان مردان معتاد و غیر معتاد از نظر نمره کلی هوش هیجانی و هر یک از مؤلفه‌های آن تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی نمره مردان معتاد پایین‌تر از مردان غیر معتاد بود. فرضیه دوم با آزمون t برای گروه‌های غیر مستقل (وابسته) بررسی شد. نتایج نشان داد این برنامه بر ارتقاء کلیه مؤلفه‌های هوش هیجانی به غیر از مدیریت استرس تأثیر دارد. با توجه به مؤثر بودن این برنامه برای گروه معتاد می‌‌توان نتیجه گرفت درمان شناختی و آموزش هوش هیجانی برای ارتقاء بهزیستی افراد معتاد و کمک به نگهداری ترک آنها می‌‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of emotional intelligence components in addicted and non addicted men; the effect of cognitive therapy and training program of emotional intelligence components on addicted men referred to withdrawal centers in Khoramabad

نویسندگان [English]

  • Zivar Aryasadr
  • Nasrin Akbarzade
  • Nasrin Akbarzade
  • Seyedeh Monavvar Yazdi
چکیده [English]

The purpose of this research was to compare the emotional intelligence components in addicted and non addicted men. Also to verify the impact of the trainin program based on emotional intelligence components on the addicted group. The following hypotheses were verified. 1-The addicted men score lower than non addicted in total score of Emotional Intelligence, and each of it, s components. 2- The training of skills based on the emotional intelligence components and cognitive therapy can be effective for addicted men. This research was composed of two parts or stages. In the first part 200 men (addicted and non addicted) were randomly selected and responded to Bar- On emotional quotient inventory: short from (2002). In the second part, 16 men were chosen from the sample of 100 addicted men, and were placed in two groups of experimental and control. Their emotional intelligence was assessed again.The experimental group participated in the training and therapy program of 10 sessions. At the end the emotional intelligence of both groups was assessed once again. The first hypothesis was verified by independent t test. Results showed significant differences between addicted and non addicted men regarding their total emotional intelligence and each of it's components;the addicted samples scored in a lower level than the non addicted samples. The second hypothesis was verified by t test for non independent samples. The effectiveness of the training and therapy program for promoting all components of the emotional intelligence, except the stress management, was confirmed. Regarding the effectiveness of this program for addicted men, it can be concluded that the training and therapy program developed in This study can be useful for promoting well being and helping the addicted men to maintain their withdrawal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligent
  • Addiction
  • The training program
  • The training of emotional
  • Intelligence skills