فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نگرش‌های ناکارآمد، تکلیف جملات ناتمام و عاطفه مثبت بیماران افسرده بالینی در زمان‌های پذیرش بیمارستان و بهبودی بود. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بود. از سه جامعه آماری، سه گروه نمونه با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند که 20بیمار افسرده بالینی،20 بیمار افسرده غیربالینی و 20 نفر فرد عادی را شامل بود. شرکت کنندگان در این سه گروه نمونه، به پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد، تکلیف جملات ناتمام و مقیاس عاطفه مثبت پاسخ دادند. داده‌ها با روش‌های آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 1) بیماران افسرده بالینی در زمان بهبودی در مقایسه با زمان پذیرش در بیمارستان، نگرش ناکارآمد کمتری داشتند؛ 2) بیماران افسرده بالینی در زمان بهبودی در مقایسه با زمان پذیرش بیمارستان، در تکمیل جملات ناتمام از افعال مثبت، کمتر استفاده کردند؛3) بیماران افسرده بالینی در زمان بهبودی در مقایسه با زمان پذیرش بیمارستان، عاطفه مثبت بیشتری داشتند؛4) همچنین تحلیل دادها نشان داد که بین سه گروه افسرده بالینی، افسرده غیربالینی و عادی از لحاظ نگرش‌های ناکارآمد، شیوه تکمیل جملات و عاطفه مثبت تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه نهایی این که فکر افسرده وار، همواره در حالت‌های افسردگی و بهبودی وجود داشت. میزان فعال بودن فکر افسرده وار، تعیین کننده اختلال افسردگی یا بهبودی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Depressive thoughts in depressive patients in admission and remission times

نویسندگان [English]

  • Hasan Molanourouzi
  • Nurallah Mohamadi
  • Changiz Rahimi
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigated dysfunctional attitudes, incomplete sentence task and positive affect in patients with clinical depression in admission and remission situations. The research method was ex-post facto study. The method of sampling was accessible sampling. The samples were selected from three populations. They were consisted of clinical depression patients (n=20), non-clinical depression patients (n=20), and normal persons (n=20). The Participants were answered Beck Depression Inventory, Dysfunctional Attitudes Scale, Incomplete Sentence Task and Positive Affect Scale. For data analysis used ANOVA and Sheffeh's test. The results were showed that: 1) Dysfunctional attitude of the clinical depression group in remission time was significantly lower than the admission time. 2) Clinical depression patients in remission time used positive verbs lower than the admission time. 3) Positive affect of the Clinical depression patients in remission time was significantly more than the admission time.4) Analysis of data showed a significant difference between the groups in the dysfunctional attitudes, incomplete sentence task and positive affect. Depressive thoughts always exist in disorder and remission states. Activation of depressive thoughts determin depressive disorder or remission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Admission
  • depressive thoughts
  • dysfunctional attitudes
  • Positive Affect
  • sentence completion task
  • remission