بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرشن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا8 - 11ساله شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پسر ناشنوا 8 - 11 سال شهر تهران و روش نمونه‌گیری از نوع دردسترس بود، بدین صورت که از بین مدارس ابتدایی پسرانه ناشنوا که در شهر تهران وجود داشت. مدرسه امام جعفر صادق (ع) انتخاب شد که بیشترین تعداد دانش آموز را داشت و از میان دانش آموزان این مدرسه با اجرای پرسشنامه سنجش پرخاشگری آخن باخ 24 دانش آموز که بالاترین نمره پرخاشگری را داشتند به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که به صورت تصادفی 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود و از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل کوواریانس برای تجزیه وتحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها ونتایج حاصل ازمقایسه نمره‌های پیش آزمون وپس آزمون دوگروه آزمایش وگواه، نشان دهنده تأثیرگذاری تکنیک شن درمانی برکاهش پرخاشگری گروه آزمایش بود. ونتایج آماری نشان داد. که فرضیه تحقیق درسطح ( 005/0 (P< معناداراست وتکنیک شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا مؤثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Sand play Therapy in reduction of Aggression in Students with Deafness

نویسندگان [English]

  • Ghasem Abdollahi Boughrabadi
  • Parvis Sharifi Daramadi
  • Shiva Dolat Abadi
چکیده [English]

The current study investigated the impact of Sandplay therapy on reduction of aggression among students with deafness (age ranged 8 to 11age) in Tehran.The quasi experimental design was chosen by means of a pre and post tests using a control group. In the present study both descriptive (distribution tables and graphs, mean and standard deviation) and inferential statistics (analysis of Covariance) were used to fulfill the considered aims and objectives. A convenience sample was recruited from “Emam Jafar Sadegh” elementary school for deaf and hard of hearing schools in Tehran. The sample was randomly assigned to two experimental and control groups (N=12 in each group). The Achenbach system of Emprically based Assessment for Aggression measuring, Teacher's report form (TRF) has been implemented as pre-test and post-test for both experimental ( group with high aggression) and control (group with low aggression) groups.comparisons of the students’ scores in pre-test and post-test showed that Sandplay therapy was effective on reduction of aggression in experimental groups while the control group still kept their previous level of aggressive behaviour. Statistical analysis indicated that there was a significant difference between experimental group and control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sand Play Therapy
  • Aggression
  • Elementary Student with special needs
  • Deafness