تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی درمان ترکیبی شناختی ـ رفتاری وکاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی ـ اجباری در دانشجویان دختر دانشگاه‌های تهران بود و روش تحقیق به صورت شبه تجربی بود. با استفاده از شیوه غربالگری به صورت تصادفی600 دانشجوی دختر (28-22 ساله) از سه دانشگاه (الزهرا، تهران، علامه طباطبائی) انتخاب شده وبه پرسشنامه وسواسی - اجباری مادزلی پاسخ دادند. از میان افراد واجد شرایط (دارای وسواس شستشو) که به تأیید روانپزشک نیز رسیده بودند (براساس ملاک‌های تشخیصی DSM-IV )، 12 بیمار وسواسی - اجباری از نوع شستشو به روش تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند.افراد گروه آزمایشی به مدت 2 ماه، هفته‌ای دوبار در جلسه90 دقیقه‌ای درمان ترکیبی شناختی - رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر شرکت کردند.
فرضیه تحقیق مبنی بر اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی- رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی - اجباری در دانشجویان دختر با استفاده از آزمون t تأیید شد. (p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Composed approach of Cognitive -Behavioral Therapy and Danger Ideation Reduction Therapy on Obsessive-Compulsive disorder among Female university students

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Babaee
  • Nasrin Akbarzade
  • Nasrin Akbarzade
  • Mahsima Pourshahriari
  • Abdorahman Najlerahim
  • Mahsima Pourshahriari
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the effect of the integrated approach of cognitive behavioral therapy and the danger ideation reduction therapy on obsessive – compulsive disorder in female students of Tehran universities .
The research method was quasi experimental. 600 female students ( aged between 22 and 28) were selected from three universities ( Allameh Tabatabayee, Alzahra, and Tehran University) , and answered to Maudsley obsessive- compulsive Inventory. Then 12 patients who were diagnosed by this test and the psychiatrist’s opinion based on DSM-1V diagnostic criteria , with obsessive compulsive disorder of washing were randomly chosen and .divided to experimental and control groups.
The experimental group participated in sessions of composed approach of group cognitive – behavior therapy and danger ideation reduction therapy being held twice a week, 90 minutes each session, during two months.
The findings confirmed the hypothesis based on the effectiveness of the composed approach of cognitive – behavioral group therapyand DIRT on obsessive-compulsive disorder in female university students. Using t-test, a significant difference was obtained at the level of P

کلیدواژه‌ها [English]

  • obsessive
  • compulsive disorder; cognitive
  • behaviuoral therapy; Danger ideation Redution therapy