رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان انجام شد؛ نمونه آماری شامل 220 نفر ( 110 مرد و 110 زن )، که در محدوده سنی 25-19 سال بودند. سؤال اصلی تحقیق عبارت بود از: آیابین آگاهی دانشجویان از عوارض و اثرات قرص‌های اکستازی، ارتکاب جرم،جنسیت و گرایش به مصرف این مواد رابطه وجود دارد؟ ابزار استفاده شده، پرسشنامه محقق ساخته در ابعاد متفاوت و با مؤلفه‌های مختلفی بود که پایایی کلی آن 75/0 محاسبه شده است. روش تحقیق، توصیفی، از نوع همبستگی بود. آزمونهای آماری استفاده شده عبارت بود ازهمبستگی،رگرسیون چند متغیره، و تی تفاوت.نتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنادار بین دو مؤلفه آگاهی و گرایش به مصرف مواد روانگردان بود. (هر چه آگاهی بیشتر، گرایش به مصرف کمتر ). همچنین تحقیق نشان داد هر چه ارتباطات درون خانوادگی ضعیف یا مختل، تحریفات شناختی بالاوموانع محیطی اندک باشد، گرایش به مصرف مواد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between awareness to psychotrop and consumptions in humanistic students

چکیده [English]

The present article want to study relationship between awareness to psychotrop and consumptions of students with samples of 220(110 men and 110 women).Ages of them were 19-25.Asumption of research was if student be aware of consequences and effects of ecstacy tablets,then there will be reduction of cosuming them.instrument of research was a research made questionnaire with different dimentions. The reliability of questoinnaire was %72. research method was descriptive correlation type. Analyses of data were T-Test, F analyses and multiple regression. The result indicated there was significant different between two categories awarnes and tendency to consume, Also if family communication be below or disturbed, student want to use drugs. If someone used drugs then she/he going to show violence-high-risk behaviors and then increase crime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • attitued awareness ecstacy
  • Students