بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف « بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر » طراحی و اجرا شد. بدین منظور، از جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1387 که دربرگیرنده 9218 نفر بود، نمونه 132 نفری به صورت تصادفی و با روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شد؛ بدین صورت که ابتدا از بین دانشکده‌های مختلف واحد علوم وتحقیقات دو دانشکده به صورت تصادفی انتخاب و از هر دانشکده پنج کلاس به روش مذکور انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها در میان افراد حاضر اجرا شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جهت گیری دینی (درونی- بیرونی) آلپورت و پرسشنامه بررسی دیدگاه‌های شخصی جمع آوری شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) و سخترویی، رابطه معناداری وجود داشت. ضریب همبستگی به دست آمده (31/0 - =r) نشان دهنده آن بود که بین جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) و سخترویی، همبستگی منفی وجود داشت؛ به این معنا دانشجویانی که جهت گیری دینی در آنها بالاتر به عبارتی بیرونی‌تر بود، از سخترویی کمتری برخوردار بودند. همچنین، نتایج نشان داد که بین جهت گیری دینی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت؛ به این معنا که دختران در مقایسه با پسران، از جهت گیری دینی درونی تر برخوردار بودند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که بین سخترویی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت؛ به این معنا که دختران در مقایسه با پسران، از سخترویی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative survey of relationship religious orientation( intrinsic / extrinsic ) among girl and boy in University students

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigated the relationship between Religious orientation and hardiness, among girls and boys in university students.132 university students were randomly selected using cluster sampling from Islamic Azad University.The Alport Religious orientation Scale ( AROS ) and Personal views Survey (PVS) were used.After administrating the questionnaires, considered the relationship between religious orientation (intrinsic / extrinsic ) and hardiness. Results indicated that religious orientation(extrinsic) and hardiness were significantly associated and negatively correlated, as university students with intrinsic religious orientation, have greater hardiness than university students with extrinsic religious orientation. Also results showed that there was significant difference between religious orientation among girls and boys, as girls versus boys have more intrinsic religious orientation. Also there was significant difference between hardiness among girls and boys, as girls students have a greater hardiness than boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious orientation ( intrinsic / extrinsic )
  • hardiness