بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیرتصادفی بود. این پژوهش با روش علّی- مقایسه‌ای انجام شد. تعدادآزمودنی‌ها 208 راننده غیرتصادفی و 201 راننده تصادفی بود که 34 نفر از آن‌ها بیش از 3 بار تصادف را تجربه کرده بودند و همه آن‌ها با روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مربوط به رانندگی(IVPE) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t مقایسه شد. نتایج نشان داد که میان رانندگان تصادفی که سابقه یک تصادف یا بیشتر را داشتند با رانندگان غیرتصادفی که بیش از 3 سال تصادف نکرده بودند در هیچ یک از خرده مقیاس‌های شخصیت تفاوتی ملاحظه نشد. رانندگان تصادفی با سابقه چهار تصادف یا بیشتر، نسبت به رانندگان غیر تصادفی که بیش از 5 سال تصادف نکرده بودند از ثبات عاطفی بیشتر و خویشتن داری کمتری برخوردار بودند، اما از لحاظ هیجان خواهی و احساس مسئولیت اجتماعی با این گروه از رانندگان تفاوتی را نشان ندادند. شناخت متغیرهای شخصیتی مؤثر در تصادفات رانندگی مسئولان ذیربط را در تشخیص و درمان رانندگان تصادفی مساعدت خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the personality of crash-involved and non-crash-involved drivers

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare personality of crash-involved and non-crash-involved drivers. Comparative-causative method was used in this research. 208 non-crash-involved drivers and 201crash-involved ones were in this study. 34 of the latter one who had experienced more than 3 accidents, were selected randomly. The research instrument was Personality Trait Questionnaire for driving. The comparison was carried out using T-test. Findings showed there was no difference between crash-involved drivers(those with one and more )and non-crash-involved ones(more than 3 years) in any personality subscales. Also the results indicated that crash-involved drivers(those with 4 times and more accidents) had less emotional stability and self-control than non-crash-involved ones(more than 5 years). However there was no difference in terms of sensation seeking and the sense of social responsibility between two groups. Realizing the personality variables affecting driving crashes will help the authorities concerned to diagnose and treat the crash-involved drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • driving
  • Personality
  • crash
  • involved driver
  • Non