بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاوره گروهی، مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران MS انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به ام.اس مراجعه‌کننده به انجمن ام.اس ایران را شامل بود. نمونه متشکل از 24 بیمار که به‌طور هدفمند با توجه به نوع بیماری(عود-بهبود) و دامنه سنی خاص(35-20) از میان 50 بیمار داوطلب با سطح سلامت روان و حمایت اجتماعی پایین انتخاب شدند و به‌طور تصادفی 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. طرح پژوهش حاضر، از نوع شبه‌آزمایشی پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. ابزار اندازه‌‌گیری مورد استفاده در این پژوهش، دو مقیاس سلامت روان و حمایت اجتماعی پرسشنامه کیفیّت زندگی خاص بیماران مبتلا به ام.اس بود، که هردو گروه(آزمایش و کنترل) به این دو مقیاس در پیش‌آزمون و پس‌آزمون پاسخ گفتند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق آزمون تی مستقل ارزیابی و تحلیل شد. نتایج به دست‌آمده حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه در سلامت روان و حمایت اجتماعی ادراکی و تأثیر مشاوره گروهی بر گروه آزمایش بود. یافته‌های پژوهش نشان داد مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران MS می‌تواند در افزایش سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی این بیماران مؤثر باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the effectiveness of group counseling based on Lazarus multimodal approach with relapsing/remitting MS patients on the improvement of mental health & social support of patients

چکیده [English]

The purpose of the present study was investigation of the effectiveness of group counseling based on Lazarus multimodal approach with relapse-remitting MS patients on improvement of patients' mental health and social support. The research design in this study was pre-test, post-test qui-experimental method with control group. The statistical population of this research was included relapse-remitting MS patients of 20-35 years old referring to Iranian MS Society who resided in Tehran. Sampling was done by selecting 50 volunteer patients who answered to MHI and MSSS scales of MSQLI inventory, consequently, 24 subjects with the lowest level of mental health and social support were selected. They were randomly assigned to two groups of experimental and control. Experimental group attended 10 sessions of group counseling based on Lazarus multimodal approach that lasted nearly 75-90 minutes and hold once a week. Collecting data were analyzed by using "t" test. The finding of research indicated that intervention was effective on improvement of "mental health" and "social support" increased in post-test of experimental group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • group counseling
  • Lazarus multimodal approach
  • Mental Health
  • Social Support
  • MS patients