اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار بود. طرح این پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش شامل 90 زوج (180 نفر) به عنوان گروه آزمایشی و 30 زوج (60 نفر) به عنوان گروه کنترل بودند که به صورت تصادفی از میان زوج‌های ناسازگار مراجعه کننده به دادگاه خانواده یا مراکز و کلینیک‌های مشاوره شهر تبریز انتخاب شدند. گروه آزمایشی به مدت 12-10 جلسه تحت زوج درمانی شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل قرار گرفتند. نتایج پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش رویکردهای زوج درمانی شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل خودشناسی زوج‌های ناسازگار را افزایش می‌دهند و در این راستا زوج درمانگری اسلامی نسبت به زوج درمانگری شناختی - رفتاری و تحلیل رفتار متقابل اثر بخش تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive-Behavioral, Islamic and Transactional Analysis couple therapy on Self - Knowledge of incompatible couples

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive- Behavioral, Islamic and Transactional Analysis couple therapy on Self - Knowledge of incompatible couples. The research design was quasi experimental with pre-test and post-test and control group. The research samples consisted of 90 couples as experiment group and 30 couples as control group that selected randomly from couples who referred to family courts or Tabriz consulting clinics and centers. The experimental groups participated in 10-12 sessions of cognitive- Behavioral, Islamic and Transactional Analysis couple therapy. The results of analysis of covariance showed that cognitive - Behavioral, Islamic and Transactional Analysis couple therapy increased Self - Knowledge of incompatible couples and Islamic couple therapy was more effective than cognitive - Behavioral and Transactional analysis couple therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive
  • Behavioral
  • Islamic and Transactional Analysis couple therapy
  • Self – Knowledge