مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران

نویسندگان

چکیده

موضوع پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دوم دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 1387بود. برای اجرای این پژوهش نمونه‌ای با حجم 250 نفر دانش‌آموز (126 دختر و 124 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلدگ (1979)، پرسشنامه استفاده از اینترنت المتریف(2000) و پرسشنامه محقق ساخته(1387)، استفاده شد. در این پژوهش از معدل ترم اول دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش ضریب همبستگی، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون شفه و آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که بین میزان و نوع استفاده از اینترنت با عملکرد تحصیلی رابطه معکوس معنی‌دار وجود دارد و همچنین بین میزان و نوع استفاده از اینترنت با سلامت روان همبستگی معکوس معنی داری دیده می‌شود، اما در این پژوهش تفاوتی بین دو جنس در میزان و نوع استفاده از اینترنت مشاهده نشد. به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد با افزایش میزان استفاده از اینترنت عملکرد تحصیلی و سلامت روان دانش‌آموزان کاهش می‌یابد و نیز هر چه افراد استفاده ارتباطی و تفریحی بیشتری با اینترنت داشته باشند عملکرد تحصیلی و سلامت روان آنها کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of quantity and quality use of internet in relation to mental health and academic achievement of students in Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to compare quantity and quality use of internet in relation to mental health and academic achievement of high school students in Tehran. For this purpose 250 students (124 males and 126 female) were selected through cluster random sampling method.
The data were collected by general health (G.H.Q.28) and use of internet Almetrof Questionnaires. For analysis of academic achievement the GPA of first academic term was used. The data were analyzed by the correlation coefficient, on way analysis of variance, Scheffe comparison and independent t-Test. The results indicated that there was a meaningful negative correlation between quantity use of internet in relation to mental health and academic achievement. Also we found negative correlation between connection and entertainment use of internet with mental health and academic achievement. There was no difference between two sexes in the quantity (low, medium, and high hours) and quality (instruction, research, relation and entertainment) use of internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantity and quality use of internet
  • Academic Achievement
  • Mental Health