ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین انجام شد و یک مطالعه همبستگی بود. آزمودنی‌های پژوهش 120 نفر بودند که از میان دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین دبیرستان‌های دخترانه به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های تاب آوری، استرس، خودکارآمدی و رضایت از زندگی استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که تاب آوری، خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا در مقایسه با دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین به طور معناداری بیشتر و استرس آنها کمتر است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای تاب آوری و استرس مثبت در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین و تاب آوری در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده رضایت از زندگی بودند. این یافته‌ها تلویحات ضمنی مهمی درباره آموزش و خدمات مشاوره‌ای برای دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of resilience, self-efficacy and stress with life satisfaction in the students with high and low educational achievement.

چکیده [English]

The aim of the present research was to determine the relationship of resilience , stress and self-efficacy with life satisfaction in the students with high and low achievement. This research was a correlational study. The research sample consisted of 120 students who were selected from students with high and low educational achievement through the random sampling method. To collect the data, Resilience Scale , Perceived Stress Scale, Self-Efficacy Scale and Life Satisfaction Scale were used. The MANOVA results showed that students with high educational achievement have greater resilience, self-efficacy and life satisfaction, and lower stress than students with low educational achievement. The result of multiple regression showed that resilience and positive stress to be the best predictors for life satisfaction in students with high achievement; while resilience was found to be the best predictors for life satisfaction in students with low achievement. These findings have important implications for educational and counseling services for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience; stress; self
  • efficacy; life satisfaction; achievement