رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش عاطفه مثبت و منفی صفت در رابطه بی‌عدالتی با رفتارهای مخرب کارکنان اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان یک شرکت تولیدی و صنعتی (به تعداد 250 نفر) در پاییز 1388 در شهرکرد تشکیل دادند. روش پژوهش همبستگی و شیوه نمونه‌گیری مورد استفاده تصادفی ساده بود. از 230 پرسشنامه توزیع شده، 162 پرسشنامه معتبر برای تحلیل بازگشت شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بی‌عدالتی (در سه قسمت بی‌عدالتی توزیعی، رویه‌ای و تعاملی) با 13 سؤال، پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS) با 18سؤال و پرسشنامه رفتار مخرب کارکنان (با دو خرده مقیاس خروج و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه) با 8 سؤال بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. شواهد به دست آمده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که: 1. عاطفه مثبت رابطه بی‌عدالتی تعاملی را با خروج به عنوان اولین مؤلّفه رفتارهای مخرب تعدیل می‌کند. همچنین عاطفه مثبت رابطه بی‌عدالتی تعاملی را با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می‌کرد. شواهد حاصل از تحلیل ساده شیب خط نشان داد که در عاطفه مثبت بالا، بی‌عدالتی تعاملی تمایل به خروج و غفلت و اعتراض پرخاشگرانه بیشتری را باعث می‌شود. عاطفه منفی نیز رابطه بی‌عدالتی رویه‌ای و تعاملی را با خروج (ترک سازمان) و همچنین رابطه بی‌عدالتی توزیعی و تعاملی را با غفلت و اعتراض پرخاشگرانه تعدیل می‌کرد. بدین معنا که در عاطفه منفی پایین، رابطه متغیرهای یاد شده مثبت و معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between trait positive and negative affect with injustice and employees' destructive behaviors

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of studying the role of negative and positive affect in relation between injustices with employees’ destructive behaviors. Research method was correlational, and sampling method was simple random sampling. Statistical population was the employees of an industrial and productive company (250 Persons) in autumn 1388 in Shahrekord city. Among 230 distributed questionnares, 16 valid questionnaires were returned. Research instruments were: injustice questionnaire (in three sections of distributive, procedural and interactional justice with 13 items) positive and negative affect scale (PANAS with 18 items) and employees’ destructive behavior's, questionnaire (with two subscales namely quitting and neglect, and aggressive protest with 8 items). Data from questionnaires were analyzed using Pearson's correlation coefficient and hierarchical regression analysis. Evidences from hierarchical regression analysis showed that: 1. positive affect modifies the relationship between interactional injustices with the quiting as the first component of destructive behaviors. Also positive affect modifies the relationship between interactional injustice with neglect and aggressive voice. Evidences from simple slope analysis showed that in high positive affect, with increasing the interactional injustice, the quiting and neglect and aggressive protest also increased. But negative affect also has been modified the relationships between procedural and interactional injustice with quiting and the relationships between distributive and interactional injustice with neglect and aggressive protest. That is, the above mentioned relationships were positive and significant in low negative affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • injustice
  • Destructive Behaviors
  • Positive Affect
  • Negative Affect