بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور 400 نفر از دانشجویان (200 دختر، 200 پسر) با تکمیل پرسشنامه حس انسجام و مقیاس هوش هیجانی در این پژوهش شرکت کردند. پژوهش حاضر، پژوهشی از نوع همبستگی بود و برای تحلیل آماری داده‌های پژوهش از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، فراوانی، درصد، آزمون t،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل 71 درصد واریانس مربوط به حس انسجام به وسیله متغیر هوش هیجانی و سازه‌های آن تبیین می‌شود و ضریب تأثیر سازه‌های خودمدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه با توجه به آماره t نشان می‌دهند که این متغیرها با اطمینان 99 درصد می‌توانند تغییرات مربوط به حس انسجام را پیش بینی کنند و همچنین ضریب رگرسیون پیش بین نشان داد که سازه خودآگاهی نمی‌تواند واریانس حس انسجام دانشجویان را به طور معنادار تبیین کند. در مجموع نتیجه گرفته شد افزایش خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه به افزایش حس انسجام در دانشجویان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between Sense of Coherence and Emotional Intelligence in university students

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the
relationship between Sense of Coherence and Emotional intelligence. Four
hundred university students( 200 girls , 200 boys ) were included in this study
. All participants were asked to complete the Sense of Coherence Scale (SOCS)
and the Emotional Intelligence scale(EIS). The Method in this study was
Correlation .Analysis of the data involved both descriptive and inferential
statistics including means,Percent, t-tests, pearson's correlation coefficients
and regression analysis . The results showed 71% of total variance in Sense of
Coherence are representation by Emotional Intelligence and its components. And
coefficient of Self Management and coefficient of Social Awareness and also
coefficient of Relation Managemet according to the T test showed that the
variables with 0/99 confidence can be predicted to the changes related to Sense
of Coherence. Also regression coefficient showed that Self Awareness can not
significantly explains variance of Sense of Coherence on university students.
It can be concluded that with increasing the Self Management, Social Awareness,
Relation Managemet lead to increased Sense of Coherence in university Students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of coherence
  • emotional intelligence
  • university students