اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل

نویسندگان

چکیده

این پژوهش بر اساس اهمیت جنبش روانشناختی مثبت نگر در قرن حاضر، به اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی توجه کرده است و فرضیه آن مبتنی بر این است که آموزش عاطفه مثبت به رضایت زناشویی و تغییر در سبک دلبستگی منجر می‌شود.
پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون دو گروهی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان متأهل کشور بودند و جامعه دردسترس پژوهش دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی بودند که سبک دلبستگی ناایمن داشتند، که بر اساس نمونه‌گیری در دسترس 24 نفر از دانشجویان مذکور، انتخاب و در دو گروه12 نفری آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه‌های تجارب شخصی در روابط صمیمانه - فرم تجدید نظر شده(ECR-R)، رضایت زناشویی انریچ(فرم کوتاه)، پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و پروتکل درمانی افزایش عاطفه مثبت است. نتایج تحلیل آماریTمستقل نشان داد که آموزش افزایش عاطفه به افزایش رضایت زناشویی و تغییر در سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل دارای سبک دلبستگی ناایمن منجر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of training of positive affective on the rate of increasing marital satisfaction and insecure attachment style in married university students

چکیده [English]

This
Research addresses the efficacy of the training of positive affective on
the marital satisfaction and attachment style, based on the importance of positive
psychological movement in this century .The hypothesis
of the research was that the training of positive affect lead
to marital satisfaction and changing of attachment style. This research
was Quasi-experimental with 2 groups pretest –posttest design. The
population of this study was all of the Iranian married students, and the
available population was married students of Allame Tabatabaei university with
insecure attachment style ,that 24 of them were selected according to available
sampling. Then they were assigned in experimental and control group , which
each group has 12 members. The Instrument of this research was the questionnaire of personal
experiences in relationships (ECR-R) and Enrich Satisfaction questionnaire (short-form ) ,
positive & negative affect Questionnaire(PANAS) and pilot of treatment on
the increasing positive affect. The result of independent T analysis indicated
that training of increasing positive affect lead to the increasing of marital
satisfaction and changing the attachment style in the married
students with insecure attachment style

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual resiliency
  • Attachment style
  • marital satisfaction
  • positive affective