رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور

نویسندگان

چکیده

مطالعه
حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت در دانشجویان انجام شد.
این پژوهش در قالب یک طرح توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان
دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز تهران در سال تحصیلی 1389-1390 است که تعداد کل
آن‌ها در حدود 139000 نفر بود. از این تعداد 53 درصد دختر و 47 درصد پسر بودند. پس
از تعیین حجم نمونه به روش کوکران نمونه‌ای به حجم 300 آزمودنی (160دختر و 140
پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها
از پرسشنامه‌های سبک‌های تفکّر استرنبرگ- واگنر و خلّاقیّت تورنس و برای تحلیل
داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و مدل آماری رگرسیون گام به گام
استفاده شد. تحلیل داده‌ها رابطه مثبت بین سبک‌های تفکّر قانونی، قضایی، درونی و
آزادمنشی با خلّاقیّت و رابطه منفی بین سبک‌های تفکّر تک سالاری، سلسله مراتبی و
کلی با خلّاقیّت را نشان داد. از بین متغیر سبک‌های تفکّر این 7 سبک در پیش‌بینی خلّاقیّت
دانشجویان سهیم بودند. در نتیجه می‌توان گفت سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت همبستگی
دارد و باید در مطالعات علمی و تدابیر آموزشی به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation of thinking styles to the creativity of students of Payam-e-noor University

چکیده [English]

The present study was conducted aiming at
reviewing, through a survey, the relation of thinking styles with creativity.
This research was performed with descriptive-correlation method. Statistical population
of the study included male and female students of Payam-e-noor
University of Tehran Center
of about 139000 students, 53% of them females and 47% males. Having the sample
size determined using Koucran Method; a sample of 300 students – 160 females
and 140 males – were selected, using stratified-cluster sampling method. The
instruments were Sternberg-Wagner’s Thinking Style questionnaire and Torrance’s’ Creativity
questionnaire, and to analyze the data, descriptive statistics, coefficient and
stepwise regression methods were used. Regression analysis shows a positive
relation between, judicial, legislative, internal and liberal thinking styles
to creativity but a negative relation between monarchic and conservative and
general thinking styles with creativity. Dimension of thinking styles
contributed to the prediction creativity. Conclusion: thinking styles were
correlated with creativity, and this must be considered in scientific studies
and training tactics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking Styles
  • Creativity
  • Students