پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل

نویسندگان

چکیده

این
پژوهش با هدف پیش‌بینی آسیب پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس
میزان حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس و منبع کنترل انجام شد. در این
راستا از روش توصیفی - همبستگی استفاده شد. به منظور بررسی سؤال‌های پژوهشی، 250
زن سرپرست خانواده به صورت تصادفی ساده از میان زنان سرپرست خانواده شهر شیراز
انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های نشانگان استرس خدایاری‌فرد،
راهبردهای مقابله‌ای فلکمن و لازاروس، منبع کنترل راتر و حمایت اجتماعی دوک
استفاده شد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در نرم افزار
spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که متغیرهای سبک‌های
مقابله‌ای (گریز- اجتناب، دوری گزینی، رویارویی و جستجوی حمایت اجتماعی) و متغیر
حمایت اجتماعی قادر هستند در تعامل با یکدیگر و به‌طور جدا تغییرات متغیر ملاک
(آسیب پذیری در برابر استرس) را به‌طور معنا‌دار پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of women vulnerability (family's women's supervisor) against stress based on the ratio of social support, coping strategies and locus of control

چکیده [English]

The purpose of present study was to predict
women's vulnerability (family's women's supervisor) against stress based on
ratio of social support and coping strategies with stress and locus of control.
Descriptive- correlation method was used in this direction. 250 women were
selected in Shiraz
city. They were selected with simple randomly method. For collecting data
questionnaires such as Khodayari Fard's stress symptoms, Lazarus and Folkman's
coping strategies, Rutter's locus of control and Duck social support had been
used. Obtained data were analyzed by using multiple regression method in SPSS
software. Obtained results indicated that coping styles variables (escape-
avoidance, meeting and seeking social support) and social support variables
were able to predict the interaction with each other and significant criteria
variable changes separately (vulnerability against stress).

کلیدواژه‌ها [English]

  • vulnerability against stress
  • Social Support
  • locus of control
  • coping strategies
  • supervisor family women