تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

چکیده

 هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تأثیر درد بر جنبه‌های
مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود. بدین منظور نمونه‌ای
مشتمل بر 237 نفر(192 زن و 45 مرد) از بیماران مبتلا به ام. اس مراجعه کننده به
انجمن ام. اس شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و با استفاده از
پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی مرتبط با درد و پرسشنامه چندوجهی درد ارزیابی شدند.
برای ‌تجزیه و تحلیل داده‌ها آزمون آماری t برای معناداری r پیرسون، تحلیل رگرسیون و همچنین تحلیل
واریانس یکراهه برای مقایسه میانگین گروه‌ها در داده‌های جمعیت شناختی استفاده شد.
نتایج نشان داد که درد می‌تواند بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مالتیپل
اسکلروزیس تأثیر داشته باشد به طوری‌که باعث کاهش کنترل بر زندگی در آن‌ها شده و
به اختلال عملکرد در زندگی روزانه و پریشانی هیجانی منجر‌می‌شود، همچنین واکنش‌های
تنبیهی از طرف دیگران از جمله پیامدهای آن است. همان طور که ملاحظه شد، نتایج نشان
دهنده اهمیت نقش درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مالتیپل اسکلروزیس بود، لذا
شناخت درد مزمن و اهمیت آن در زندگی این افراد می‌تواند به شناسایی زودتر و به
موقع مداخلات برای کاهش دردهای مرتبط با ناتوانی منتهی شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of pain on Life Dimensions in Multiple Sclerosis Patients

چکیده [English]

 The purpose of this research was to
investigate the effect of pain on Life Dimensions in people with Multiple
Sclerosis. The population was included all Multiple Sclerosis patients referred
to MS association in Isfahan
city in 2008. The sample (n= 237) was selected by convenience sampling method.
Demographic information related to pain questionnaire and Multidimensional pain
inventory were administrated. The data were analyzed by SPSS16 software using T
and Z test, Pearson correlation coefficient and regression analysis. Results
indicated that pain effect on life dimensions in multiple sclerosis patients
caused low control of life, interference in daily living, affective distress
and punishing reaction by others. The results showed the importance role of
pain on life dimensions in multiple sclerosis patients. So understanding of
chronic pain in this population may facilitate early identification for timely
intervention and minimize pain-related disability.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Life Dimensions
  • Multiple Sclerosis patients