بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند

نویسندگان

چکیده

این
پژوهش از نوع پژوهش‌های شبه تجربی است که اثربخشی رویکرد معنادرمانی را به شیوه
گروهی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله در شهرستان زرند
بررسی کرد. جامعه آماری کلیه معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله در شهرستان زرند
بودند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (برای دو گروه 12 نفری آزمایش و گواه)
انتخاب و در دو گروه گماشته شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه 20 سؤالی ناامیدی بک بود.
برای مقایسه میانگین‌های افتراقی دو گروه از آزمون t استفاده شد. در این
پژوهش شش فرضیه مطرح شد که در این فرضیه‌ها، مؤلّفه‌های مختلف ناامیدی و نمره کل
با توجه به رویکرد معنا‌درمانی به شیوه گروهی بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان
داد که t
محاسبه شده برای بررسی میانگین‌های دو گروه در مؤلّفه‌های مختلف ناامیدی در حوزه
دستیابی به خواسته‌ها (512/3-)، نومیدی درباره آینده (862/4-)، نگرش نسبت به آینده
(555/2-)، دورنمای زندگی (471/3-)، اعتماد به آینده (242/0-) و در حوزه نمره کل
(685/8-) است که فقط فرضیه پنجم تأیید نشد و بقیه فرضیه‌ها از لحاظ آماری معنادار
تشخیص داده شده‌اند. نتایج نشان داد که این روش بر کاهش نا‌امیدی معلولان ضایعه
نخاعی پس از زلزله مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of group counseling by the method of logotherapy in reducing hopelessness among the spinal cord injuryed handicapps, after the zarand earthquake

چکیده [English]

In this quasi-experimental study, the efficacy
of group logotherapy in reducing hopelessness among the spinal cord injury
handicapped, after the zarand earthquake, was investigated. The statistical population
included the whole spinal cord injuryed handicapps in zarand. They were
selected using a simple random sampling procedure (12experimental and 12
control). The instrument used was Beck 20 – item hopelessness inventory. The
statistical method used to show the difference between the groups was the t-student
test. In this study, six hypotheses involving the various hopelessness
dimensions and overall score in the context of group logo therapy were
examined. Results indicated that the t-test for hopelessness in reaching one's
goals , a bout the future, attitude toward the future, the life perspective,
trust in future, and the overall score were - 3. 512, - 4. 862, -2. 555, -3.
471, -0. 242, and -8. 685 respectively. Thus all the hypothess, except hypothesis
5 , were statistically confirmed. The findings revealed that group logo therapy
is an effective therapeutic method in reducing hopelessness among the spinal
cord injuryed handicapps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group logo therapy
  • Hopelessness
  • Spinal cord injury