اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی

نویسندگان

چکیده

هدف از
این پژوهش اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن (FTA) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. برای اجرای
پژوهش، تعداد 328 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران به روش نمونه گیری
نسبتی تصادفی انتخاب شدند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای تحلیل داده‌ها و بررسی
عامل‌های آزمون استفاده شد. برای برآورد پایایی آزمون، از ضریب آلفای کرانباخ
استفاده شد. دامنه ضرایب آلفای کرونباخ برای آزمون 23 سؤالی در نمونه‌ای به تعداد
328 نفر در گستره 83/0 تا 90/0 برای عامل‌ها در تغییر بود. ساختار عاملی آزمون
اضطراب فریدبن بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی و به روش تحلیل مؤلّفه‌های اصلی با
استفاده از چرخش واریماکس به دست آمد. نتایج آماری نشان داد همه سؤال‌ها، همبستگی
مناسبی با کل آزمون دارند و نیازی به حذف یا تغییر سؤالی نیست. مقادیر آزمون KMO و بارتلت حاکی از آن بود
که آزمون مناسب ماتریس همبستگی در تحلیل عاملی است. در تحلیل عاملی به عمل آمده،
تمام 23 ماده وارد تحلیل شدند و هیچ یک از ماده‌ها، همبستگی کمتر از 3/0 نداشتند.
فرم فارسی آزمون اضطراب امتحان فریدبن با 23 ماده و 3 عامل استخراج شد. لذا می‌توان
نتیجه گرفت آزمون مذکور در جامعه دانشجویان ایرانی نیز از پایایی و اعتبار خوبی
برخوردار است. و برای اجرای پژوهش‌های گوناگون در زمینه اضطراب امتحان دانشجویان
قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validation and standardization of persian version of Friedben Test Anxiety Scale (FTA)

چکیده [English]

The aim of the
present study was validation and standardization of Friedben Test Anxiety Scale
(FTA) in Shahid Beheshti university students. For this aim, 328 students were
selected from population of students of Shahid Beheshti university of Tehran
through randomly sampling method. Exploratory factor analysis was applied in
order to analyze the data and to explore the scale components. Reliability was
estimated using, Cronbach alpha. Also factor analysis was used to explore the
test components. The results revealed satisfactory internal consistency as
measured by Cronbach alpha coefficient (0.83 to 0.90). Factorial structure of
Friedben test Anxiety scale obtained based on exploratory factor analysis and
principal components analysis with using Varimax rotation. Results of Data
analysis showed reasonable correlation between all questions to the scales and
there was no need to omit or changing any questions. In factor analysis
established none of all the 23 items which were analyzed, were not correlated
less than 0/3. the Persian form of Friedben Test Anxiety Scale (FTA) consisting
3 factors and 23 items. So we can conclude that Friedben Anxiety Scale has good
validity and reliability in Iranian
University students and
applicable in various research areas in Test Anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student's
  • standardization
  • Friedben test anxiety
  • scale (FTA)