بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی

نویسندگان

چکیده

هدف
پژوهش حاضر، بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی‌ بود. نمونه مورد مطالعه در
این پژوهش 300 نفر (138 مرد و 162 زن) بودند که از میان کارکنان متأهل اداره‌های
دولتی شهر اهواز با روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده
در این پژوهش عبارت بودند از سنجه ادراک انصاف (MEP) و سنجه کیفیّت
زناشویی (MMQ).
تنها فرضیه پژوهش عبارت بود از: ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی اثر مثبت دارد.
برای ارزیابی مدل پیشنهادی از روش الگویابی معادلات ساختاری ((SEM و نرم‌افزار AMOS ویرایش 7 استفاده شد. مدل ارزیابی شده از
شاخص‌های برازندگی‌خوبی برخوردار بود. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که
ادراک انصاف در روابط زناشویی بر کیفیّت زناشویی اثر مثبت قوی دارد. مضامین آموزشی
نتایج و مدل ارائه شده در پژوهش حاضر به تفصیل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Equity Perception in Marital Quality in Married Employees in Ahvaz Organizations

چکیده [English]

 The purpose of this study was to test the
role of equity perception in marital quality. The subjects of the study were
300 married employees (men=138, women=162) in Ahvaz organizations. Participants completed
Measure of Equity Perception (MEP) and Measure of Marital Quality (MMQ). The
tested model had a good fit. Based on the tested structural equation modeling
equity perception was predictive of positive quality. The result obtained and
the model presented in this study was discussed in terms of their educational
implications on equity.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • equity perception
  • marital quality
  • Structural Equation Modeling