بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب

نویسندگان

چکیده

هدف
این پژوهش بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح متفاوت
اضطراب بود. در این پژوهش 78 نفر از دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی دانشگاه
شیراز شرکت کردند که به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. در این مطالعه از روش
شبه آزمایشی استفاده شد. آزمودنی‌ها پس از پاسخ به سیاهه اضطراب بک، بر اساس میزان
نمره اضطراب در 4 گروه (4 سطح) فاقد اضطراب، اضطراب پایین، اضطراب متوسط و اضطراب
بالا جایگزین شدند. همه آزمودنی‌ها در معرض یک برنامه تهدید خود قرار گرفتند. سپس
به آزمودنی‌ها دو تکلیف حافظه شنیداری و دیداری ارائه شد. داده‌ها با استفاده از
تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد اضطراب تنها بر تکلیف شنیداری مؤثر
بوده و این تفاوت تنها میان دو گروه با سطح اضطراب متوسط و اضطراب بالا مشاهده شد.
یافته‌ها نشان داد که اضطراب، عملکرد افراد را در تکالیفی که پردازش واج شناختی،
حافظه فعال را درگیر می‌کند، بیشتر از تکالیف دیداری تخریب می‌کند و با توجه به
این‌که گروه دارای اضطراب متوسط بالاترین عملکرد را در تکلیف شنیداری نشان داده،
می‌توان گفت که سطح بهینه‌ای از برانگیختگی می‌تواند به بهبود عملکرد منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Performance of Visual and Auditory Memory in Anxiety Levels

چکیده [English]

 The purpose of the study was to investigate
the performance of the auditory and visual memory with different anxiety
levels. Seventy-eight undergraduate students in Shiraz University
participated in the study. The subjects first answered the Beck Anxiety
Questionnaire and, based on their anxiety scores, were categorized in four
groups; namely, non-anxiety, low anxiety, moderate anxiety, and high anxiety
students. All subjects were exposed to a self-threat program. Then they were
given two auditory and visual memory tasks. For data analysis, ANOVA was
applied. The results indicated that anxiety affected auditory memory only and
that the difference was observed between moderate and high anxiety groups. The
findings show that the negative effects of anxiety on the performance of tasks
with phonological processes involving working memory are more compared with
those in visual tasks. Since the moderate anxiety group had the best
performance on auditory tasks, it can be argued that an optimum level of
arousal could help with a better performance.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • levels of anxiety
  • auditory memory
  • visual memory