مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه سمنان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

4 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، مرکز تخصصی روان‌شناسی و مشاوره رهایی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، سمنان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش نوجوانانی بودند که در سال 1396 به مراکز مشاوره و روانشناسی، خدمات روان-پزشکی و همچنین مراکز مربوط به اورژانس‌های خودکشی در تهران مراجعه نمودند و از میان آن‌ها تعداد 45 نفر به روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل در انتظار درمان، جای داده شدند. هر دو گروه آزمایش در طی 8 جلسه، هفته‌ای دو جلسه 90 دقیقه‌ای، به‌صورت گروهی تحت درمان قرار گرفتند. پرسشنامه‌ی افکار خودکشی (BSSI) پیش از آغاز درمان و پایان جلسات درمان به‌طور گروهی اجرا شد. نتایج نشان داد که مدل لینهان اثربخشی بیشتری در کاهش افکار خودکشی نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی، نسبت به مدل گراس دارد و این اثربخشی بعد از گذشت دو ماه از آموزش، همچنان پایدار است. دو مدل آموزش مهارت تنظیم هیجان به دلیل مؤلفه‌های مشترک درمان بر کاهش افکار خودکشی موثر بودند. در مجموع، نتایج حاکی از اثربخشی بیشتر مدل لینهان بر افکار خودکشی بود. بنابراین می‌توان از آن در جهت بهبود افکار خودکشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion regulation skills training based on Gross Model and Linehan Model on suicidal thoughts in adolescents with borderline personality disoerder

نویسندگان [English]

  • Seyede Samera Hoseini omam 1
  • Mahmood Najafi 2
  • Shahrokh Makvand Hosseini 3
  • Mojgan Salavati 4
  • Ali Mohammad Rezaei 5
1 PhD Student of Psychology, University of Semnan, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, University of Semnan, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan
3 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Semnan, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran
4 PhD in Clinical Psychology, Center for Psychology and Emancipation Counseling, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Semnan University, School of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the study is to compare effectiveness of emotion regulation skills training based on Gross Model and Linehan Model on suicidal thoughts in adolescents with borderline personality disorder. This is an experimental study with pre-test, post-test and control group and two-month follow-up. The study population included all the adolescents with borderline personality disorder that were referred to counseling centers, psychiatrists, psychiatric services as well as suicide emergency centers in Tehran city in 2017. 45 subjects were selected by random sampling method and randomly were divided into two experimental groups and one control group waiting for treatment (n=15). Both experimental groups were under treatment within 8 sessions, weekly 2 sessions of 90 minutes while the control group received no treatment. The research tool included beck scale for suicide ideation which was conducted in pre-test, post-test. Data analysis showed Linehan Model has more effectiveness in reducing the suicidal thoughts of adolescents with borderline personality disorder than Grass Model and this effectiveness was stable. According to the findings both models of emotion regulation skills training were effective due to common components of treatment on reduction of suicidal thoughts. Overall, the results indicated a more effective Linehan Model on suicidal thoughts. Therefore, it can be used to improve suicidal thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality disorder
  • Suicidal Thoughts
  • emotion regulation
  • Gross Model
  • Linehan Model
امینی، همایون.، شریفی، ونداد.، اسعدی، سیدمحمد.، محمدی، محمدرضا و کاویانی، حسین (1386). روایی نسخۀ فارسی مصاحبه ساختار یافته تشخیصی برای اختلال-های محورI در (SCID-I) DSMIV. فصلنامه پایش، 7(1): 49-57.
پالاهنگ، حسن.، نصر، مهدی.، براهنی، محمدنقی و شاه‌محمدی، داود (1375). بررسی همه‌گیرشناسی اختلال‌های روانی در شهر کاشان. فصلنامه اندیشه و رفتار، 4(2): 19-27.
حشمتی مولایی، نفیسه.، جهانگیری، فائزه و زندکریمی، غزال (1396). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افکار خودکشی بک در نوجوانان دختر، چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی. مشاوره و علوم رفتاری، تهران، دانشگاه نیکان، 273-274.
صالحی، اعظم.، باغبان، ایران.، بهرامی، فاطمه و احمدی، سیداحمد (1390). رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و مشکلات هیجانی با توجه به عوامل فردی و خانوادگی. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 14 (2): 55- 49.
Aldao, A., Sheppes, G. and Gross, J. J. (2015). Emotion regulation flexibility. Cognitive Therapy and Research, 39(3): 263-278.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Butcher, J. N., Mineka, S. and Hooley, J. M. (2017). Abnormal psychology. Pearson Education India.
Garnefski, N. and Kraaij, V. (2014). Bully victimization and emotional problems in adolescents: Moderation by specific cognitive coping strategies? Journal of adolescence, 37(7): 1153-1160.
Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3): 281-291.
Gross, J. J. and Jazaieri, H. (2014). Emotion, emotion regulation, and psychopathology: An affective science perspective. Clinical Psychological Science, 2(4): 387-401.
Heshmati Molaee, N., Jahangiri, F. and Zandkarimi, G. (2016). The study of the psychometric properties of Beck's Suicidal Thoughts Scale in Girl's Adolescents, The 4th International Conference on Recent Innovations in Psychology. Consultation and Behavioral Sciences, Tehran, Nikan University, 273-274. (text in Persian).
Law, K. C. and Chapman, A. L. (2015). Borderline personality features as a potential moderator of the effect of anger and depressive rumination on shame, self-blame, and self-forgiveness. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 46 (3): 27-34.
Linehan, M. M. (1993). Skills training manual for treating borderline personality disorder. Guilford Press.
Linehan, M. M., Neacsiu, A. D., Eberle, J. W. and Kramer, R. (2014). Dialectical behavior therapy skills for transdiagnostic emotion dysregulation: A pilot randomized controlled trial. Behaviour research and therapy, 59 (2): 40-51.
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. Sage publications.
Neece, C. L., Berk, M. S. and Combs-Ronto, L. A. (2013). Dialectical behavior therapy and suicidal behavior in adolescence: Linking developmental theory and practice. Professional Psychology: Research and Practice, 44(4): 257-269.
Palahang, H., Nasr, M., Brahani, M. N. and Shahmohammadi, D. (1996). Epidemiology of Mental Illnesses in Kashan City. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 4 (2):19-27 (text in Persian).
Salehi, A., Baghban, I., Bahrami, F. and Ahmadi, S. A. (2012). The effect of emotion regulation training based on dialectical behavior therapy and Gross Process Model on symptoms of emotional problems. Zahedan Journal Res Medicin Scince, 14(2): 49-55. (text in Persian).
Schulze, L., Schmahl, C. and Niedtfeld, I. (2016). Neural correlates of disturbed emotion processing in borderline personality disorder: a multimodal meta-analysis. Biological Psychiatry, 79(2): 97-106.
Selby, E. A. and Joiner Jr, T. E. (2013). Emotional cascades as prospective predictors of dysregulated behaviors in borderline personality disorder. Personality disorders: Theory, research, and treatment, 4(2): 168-187.
Soloff, P. H., Pruitt, P., Sharma, M., Radwan, J., White, R. and Diwadkar, V. A. (2012). Structural brain abnormalities and suicidal behavior in borderline personality disorder. Journal of psychiatric research, 46(4): 516-525.
Tomko, R. L., Trull, T. J., Wood, P. K. and Sher, K. J. (2014). Characteristics of borderline personality disorder in a community sample: Comorbidity, treatment utilization, and general functioning. Journal of personality disorders, 28(5): 734-750.
Yaghubi, N., Nasr, M. and Shahmohammadi D. (1995). Epidemiology of Mental Disorders in Urabn and Rural Areas of Sowmaesara-Gillan. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 4 (1): 55-60 (text in Persian).