نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرام سازی روانی حرکتی تأثیر آرام سازی روانی – حرکتی به شیوه‌ی سیلوا بر سیستم فعال‌سازی/ بازداری رفتاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 109-124]
 • آرزوهای ذاتی و بیرونی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 97-114]
 • آزاردیدگی هیجانی مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • آزار عاطفی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • آزمون MMPI مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 125-146]
 • آزمون اضطراب امتحان فریدبن اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • آزمون ساختار هوش میکر مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • آزمون شخصیتی کمپن بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • آسیب پذیری در برابر استرس پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • آسیب دیده گی مغزی تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی 1382-1381 [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 51-60]
 • آسیب زدن دوسویه بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • آسیب شنوایی تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌های دورة کودکی اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • آگاهی رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 33-48]
 • آمادگی‌روانی تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • آماده سازی رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • آموزش تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • آموزش نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • آموزش اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • آموزش اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر ابعاد سرمایه اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • آموزش ابراز وجود بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • آموزش برنامه ارتباط زوجین بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • آموزش جایگزین پرخاشگری تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • آموزش حافظۀ کاری هیجانی اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • آموزش ذهن مشفق تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 7-24]
 • آموزش راهبرد خودنظارتی بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 37-56]
 • آموزش روانشناختی اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • آموزش روش مقابله با استرس اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 119-134]
 • آموزش مصون‌سازی در برابر فشار روانی‌ اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 89-108]
 • آموزش مهارتهای هوش هیجانی مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • آموزش والدین اثربخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری کودکان ADHD (مطالعه ی تک موردی) [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 29-48]
 • آموزش والدین بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • آموزه‌های دینی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی‌ بر آموزه‌های دینی بر خوش‌بینی و سازگاری زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 7-28]

ا

 • ابراز وجود نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • ابراز وجود بررسی رابطه میان سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-54]
 • ابراز وجود بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • ابراز وجود اثربخشی درمان بین فردی گروهی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و ابراز وجود زنان دچار نارضایتی زناشویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 123-140]
 • ابراز وجود تأثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابعاد پنجگانة شخصیت رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • ابعاد درد مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • ابعاد دلبستگی به والدین نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • ابعاد فرزند پروری بررسی قدرت پیش‌بینی‌‌کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 39-56]
 • ابعاد هویت بررسی قدرت پیش‌بینی‌‌کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 39-56]
 • ابعاد هویّت ملّی نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • اثربخشی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • اجبار مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • اجباری تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • اجتماعی ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]
 • اجتماعی مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • اجتماعی بررسی عملکرد نوروسایکولوژیک و ارتباط آن با عملکرد روانی-اجتماعی و متغیرهای بالینی در اختلالات دو قطبی [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • اجتناب تجربی مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • اجتناب تجربه‌ای مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • اجتناب تجربه‌ای اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • اجتناب شناختی مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • اجتناب شناختی اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • احتکار ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • احساسات مثبت اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • احساس تنهایی رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-112]
 • احساس تنهایی ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • احساس تنهایی شیوع رفتار خود‌آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-52]
 • احساس تنهایی اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • احساس تنهایی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • احساس تنهایی نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 91-106]
 • احساس شرم پیش‌بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل‌گری جنسیّت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 67-86]
 • احساس گناه پیش‌بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل‌گری جنسیّت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 67-86]
 • اختلال ADHD بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 37-56]
 • اختلالات برونی‌سازی پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • اختلالات جنسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]
 • اختلالات خوردن تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • اختلالات درونی‌سازی پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • اختلالات رفتاری تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 121-137]
 • اختلالات روانی رابطه بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-18]
 • اختلالات روانی مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 9-23]
 • اختلال اتیسم اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • اختلال اتیسم تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 7-28]
 • اختلالات شناختی بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی اجرایی مغز با سلامت روان در سالمندان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-44]
 • اختلال استرس پس از سانحه عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • اختلال استرس پس از ضربه اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 93-114]
 • اختلال استرس پس آسیبی نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 73-88]
 • اختلال اضطراب اجتماعی اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • اختلال اضطراب جدایی بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 7-28]
 • اختلال اضطراب فراگیر مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • اختلال اضطراب فراگیر مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • اختلال اضطراب فراگیر تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • اختلال اضطراب فراگیر مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • اختلال اضطراب فراگیر اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]
 • اختلال اضطراب فراگیر اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • اختلال اضطراب منتشر بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • اختلال افسردگی اساسی مقایسۀ پردازش خودکار و کنترل شدۀ اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 87-104]
 • اختلال افسردگی اساسی مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • اختلال افسردگی اساسی تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • اختلال افسردگی عمده مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • اختلال بدریخت انگاری بدن تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • اختلال بیش فعالی اثربخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری کودکان ADHD (مطالعه ی تک موردی) [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 29-48]
 • اختلال بیش فعالی/ نقص توجه اثر بخشی نظریه ذهن وتحلیل رفتار کاربردی در کاهش رفتارهای نامطلوب کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 165-182]
 • اختلال خواندن اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • اختلال خوردن نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • اختلال دلبستگی پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 125-146]
 • اختلال دو قطبی بررسی عملکرد نوروسایکولوژیک و ارتباط آن با عملکرد روانی-اجتماعی و متغیرهای بالینی در اختلالات دو قطبی [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • اختلال رفتاری اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • اختلال سلوک مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • اختلال سلوک مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 43-58]
 • اختلال شخصیت مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • اختلال‌شخصیت خودشیفته اثربخشی روان‌نمایشگری بر اختلال شخصیت خودشیفته، انزوای اجتماعی، فقدان همدلی و بی‌اشتهائی عصبی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • اختلال شخصیت مرزی مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • اختلال شخصیت مرزی مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • اختلال شخصیت مرزی نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • اختلال طیف اتیسم اثربخشی برنامۀ آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های تاب‌آوری برمیزان تاب‌آوری مادران و مهارت‌های ارتباطی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال طیف اوتیسم اثربخشی رویکرد مؤلفه‌های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-42]
 • اختلال فشار روانی پس از آسیب بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • اختلال فوبی خاص نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]
 • اختلال کاستی توجه و بیش فعالی اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • اختلال ملال پیش از قاعدگی اثر بخشی روش خود آموزی کلامی بر کاهش شدت علایم ناپایداری عاطفی، زودرنجی، افسرده خلقی و اضطراب در مبتلایان به اختلال پیش از قاعدگی. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-160]
 • اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش‌آموزان بدون این اختلال در مقطع دبستان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 109-134]
 • اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • اختلال نافرمانی مقابله‌ای بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • اختلال وسواس مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • اختلال وسواسی تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • اختلال وسواسی-اجباری مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 47-66]
 • اختلال وسواسی- جبری اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌‌‌‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • اختلال وسواس ذخیره کردن مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • اختلال وسواس فکری تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • اختلال وسواس فکری مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • اختلال وسواس فکری- عملی سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-36]
 • اختلال وسواس فکری-عملی اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • اختلال وسواس فکری-عملی مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • ادارک سودمندی تکالیف بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • ادراک ارزیابی منفی خود توسط دیگران مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • ادراک از ساختار کلاس ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • ادراک اعتماد اجتماعی تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 147-164]
 • ادراک انصاف بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 31-50]
 • ادراک بیماری رابطۀ ادراک بیماری، تجربۀ انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • ادراک پیامد مخاطره آمیز بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]
 • ادراک حمایت اجتماعی ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • ادراک حمایت اجتماعی نقش میانجی‌گرانۀ باورهای غیرمنطقی در ارتباط ابعاد شخصیت با ادراک حمایت اجتماعی بیماران میگرنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • ادراک دیداری اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • ادراک ویژگی های والدین بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 69-85]
 • ارتباطی بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 51-72]
 • ارزیابی شناختی ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]
 • ارزش های آموزگاران مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 95-118]
 • ارزش های دانش آموزان مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 95-118]
 • ارزش های والدین مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 95-118]
 • ارزنده‌سازی بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • ازدواج اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 37-54]
 • استان خوزستان مقایسه وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی استان خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-30]
 • استراتژی های مقابله رابطه بین منبع کنترل و استراتژی های مقابله در دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-142]
 • استرس ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 131-152]
 • استرس سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 109-127]
 • استرس رابطه بین منبع کنترل و استراتژی های مقابله در دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-142]
 • استرس پیش‌بینی کیفیّت زندگی دانشجویان از طریق میزان به‌کارگیری انواع شیوه‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • استرس اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 119-134]
 • استرس ادارک شده اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • استرس ادراک شده ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 29-48]
 • استرس تحصیلی صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • استرس تحصیلی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]
 • استرس خانوادگی ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]
 • استرس زناشویی بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • استرس شغلی بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • استرس شغلی نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • استعداد اعتیاد سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • استعداد کارآفرینی رابطه ویژگی های کم دامنه شخصیت با استعداد و عملکرد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-70]
 • اسکروپولاسیتی نجس- پاکی ‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • اسکیزوفرنیا رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • اسکیزوفرنی مزمن مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • اسلامی و تحلیل رفتار متقابل اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • اسناد تأثیر آموزش مکانیسم‌های دفاعی بر ابراز خشم، ناسازگاری فردی و سبک‌های اسنادی دانشجویان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 123-140]
 • اسنادهای علی بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • اسنادهای مسئولیت‌پذیری بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • اشتیاق شغلی رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • اضطراب اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-26]
 • اضطراب بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • اضطراب مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 81-100]
 • اضطراب بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-130]
 • اضطراب اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • اضطراب اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • اضطراب اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 73-88]
 • اضطراب رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • اضطراب اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-22]
 • اضطراب مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • اضطراب اثربخشی برنامۀ تنظیم شناختی هیجان بر علائم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 47-62]
 • اضطراب جایگاه دلبستگی به همسال و اضطراب دورۀ نهفتگی در تدوین مدل پرخاشگری با توجه به ریشه‌های تحولی آن در کارکرد خانواده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 83-100]
 • اضطراب تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • اضطراب بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 131-146]
 • اضطراب نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • اضطراب بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • اضطراب تأثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب اجتماعی مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-124]
 • اضطراب اجتماعی نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • اضطراب اجتماعی مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • اضطراب اجتماعی تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • اضطراب اجتماعی مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • اضطراب اجتماعی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]
 • اضطراب اجتماعی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب امتحان ریاضی نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی و رابطه آن بااضطراب امتحان (مورد:دانش‌آموزان دختروپسرسال دوم دبیرستان‌های شهراصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 153-181]
 • اضطراب جدایی بزرگسالی نقش خودانگاره و مکانیزم های دفاعی در پیش بینی علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی در جمعیت دانشجویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب دانش‌آموزان بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 131-144]
 • اضطراب فراگیر تأثیر آرام سازی روانی – حرکتی به شیوه‌ی سیلوا بر سیستم فعال‌سازی/ بازداری رفتاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 109-124]
 • اضطراب کامپیوتر بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی در دانشجویان دانشگاه های اهواز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 7-24]
 • اضطراب مرگ نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • اضطراب والدین بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 131-144]
 • اضطراب وجودی اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • اضطرار منفی نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • اطمینان به حافظه اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]
 • اعتیاد رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 33-48]
 • اعتیاد مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • اعتیاد بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 139-152]
 • اعتیاد نقش تشخیصی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • اعتیاد اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتیاد به اینترنت ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • اعتیاد به اینترنت رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • اعتیاد به خرید نقش مادی گرایی، رفتارهای احتکاری و نارسیسم در اعتیاد به خرید دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • اعتیاد به مواد مخدر بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]
 • اعتبار بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • اعتبار بررسی شاخص‌های روانسنجی سیاهه علائم اختلال خوردن (EDI) در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-24]
 • اعتبار اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 9-28]
 • اعتبار ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • اعتبار ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • اعتبار بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • اعتبار بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 31-58]
 • اعتبار ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • اعتباریابی اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • اعتباریابی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • اعتماد بین فردی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]
 • افسردگی مقایسه همجوشی فکر -عمل در اختلالات وسواس فکری -عملی، افسردگی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • افسردگی بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • افسردگی مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 81-100]
 • افسردگی بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • افسردگی بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-130]
 • افسردگی هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • افسردگی مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 49-64]
 • افسردگی بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 105-122]
 • افسردگی بررسی اثر‌بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر میزان افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]
 • افسردگی رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • افسردگی اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-22]
 • افسردگی مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • افسردگی اثربخشی برنامۀ تنظیم شناختی هیجان بر علائم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 47-62]
 • افسردگی رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • افسردگی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 77-94]
 • افسردگی ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • افسردگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • افسردگی بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 131-146]
 • افسردگی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]
 • افسردگی تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 7-24]
 • افسردگی اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • افسردگی نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • افسردگی بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • افسردگی اساسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • افسردگی غیربالینی مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیربالینی و افراد با صفات شخصیتی برون‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-28]
 • افسرده‌خویی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • افشای هیجانی نوشتاری بررسی اثر‌بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر میزان افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]
 • افق زمانی اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 81-96]
 • افکار خودکشی مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • افکار خودکشی نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 91-106]
 • اقدام به خودکشی ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • اکستازی و دانشجویان رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 33-48]
 • القای استرس بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • الگو تدوین الگوی ریاضی برای بهره وری مدیران سازمان های آموزشی و صنعتی، و مراکز آموزش عالی بر اساس فضای سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 31-46]
 • الگوی هوش مکعبی گیلفورد مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • امید اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • امید به آینده اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]
 • امیدواری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ‌دیده [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 63-82]
 • ایمن‌سازی روانی اثربخشی آموزش ایمن‌سازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیین‌گری و جهت‌گیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]
 • اینترنت ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • انحراف شخصیتی بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-112]
 • انزوای اجتماعی مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 49-64]
 • انزوای اجتماعی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برطرحواره نقص/ شرم، نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]
 • انزوای‌اجتماعی اثربخشی روان‌نمایشگری بر اختلال شخصیت خودشیفته، انزوای اجتماعی، فقدان همدلی و بی‌اشتهائی عصبی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • انسان‌انگاری ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • انضباط مثبت بررسی روش‌های افزایش مسئولیت پذیری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 85 - 1384 [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 113-138]
 • انعطاف‌پذیری روان‌شناختی اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • انعطاف پذیری شناختی تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • انعطاف پذیری شناختی نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • انعطاف‌پذیری شناختی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 141-159]
 • انگیزش اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • انگیزش پیشرفت بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • انگیزش پیشرفت اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • انگیزش تحصیلی بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-72]
 • انگیزه پیشرفت رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • انگیزۀ تسلط بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • اهداف ‌اجتنابی نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • اهداف اجتناب از تسلط بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • اهداف اجتناب از عملکرد بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • اهداف پیشرفت ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • اهداف پیشرفت بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • اهداف پیشرفت نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • اهداف تبحری نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • اهداف تسلط بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • اهداف رویکردی نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • اهداف گرایش به تسلط بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • اهداف گرایش به عملکرد بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • اهمال‌کاری تحصیلی اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-26]
 • اوتیسم تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه‌ای دانش آموزان طیف اوتیسم [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 25-40]
 • اوقات فراغت ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]

ب

 • بازی اجتماعی و بازی خشن رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 87-106]
 • باز بودن‌ مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • بازپردازش بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • بازتوانی شناختی اثربخشی بازتوانی‌ شناختی بر کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • بازداری اجتماعی بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • بازداری پاسخ مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • بازداری پاسخ نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • بازداری رفتار مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • بازداری رفتاری تأثیر آرام سازی روانی – حرکتی به شیوه‌ی سیلوا بر سیستم فعال‌سازی/ بازداری رفتاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 109-124]
 • بازی درمانی اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • بازی درمانی تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • بازسازی اسنادی بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]
 • بازشناسی هیجان در چهره مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-124]
 • بازنشستگی رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 137-160]
 • بی اشتهایی روانی بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • بی‌اشتهایی عصبی مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 23-36]
 • بی‌اشتهائی‌عصبی اثربخشی روان‌نمایشگری بر اختلال شخصیت خودشیفته، انزوای اجتماعی، فقدان همدلی و بی‌اشتهائی عصبی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • باورهای جنسیتی و پیشرفت تحصیلی مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت ازجنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیرها درپیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنها [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 45-72]
 • باورهای شخصی غیرمنطقی نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • باورهای غیرمنطقی رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • باورهای غیرمنطقی نقش میانجی‌گرانۀ باورهای غیرمنطقی در ارتباط ابعاد شخصیت با ادراک حمایت اجتماعی بیماران میگرنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • باورهای غیرمنطقی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • باورهای فراشناختی مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • باورهای مثبت فراشناختی درباره نشخوار فکری مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • باورهای مذهبی مقایسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 83-94]
 • باورهای منفی فراشناختی درباره نشخوار فکری مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • باورهای وسواسی نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • بخشودگی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 115-140]
 • بخشودگی رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 9-18]
 • بدرفتاری دوران کودکی بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • بدرفتاری عاطفی بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • بیدل دهلوی تحلیل زیبانگــری بیدل دهلوی (با رویکرد‌روانشناختی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 135-170]
 • برابرخواهی جنسیتی مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-126]
 • برنامة آموزش بازداری پاسخ اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • برنامة آموزش حافظة فعال اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • برنامه آموزشی مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • برنامه آموزشی اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • برنامه درمانی آدلر اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 93-114]
 • برنامه ریزی مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • برنامه‌ریزی مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • برنامه‌ریزی درسی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • برنامه ریزی عصبی زبانی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • برنامه زمانی سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-36]
 • برونگرایی نوروتیسم، برونگرایی و مشارکت در فعالیت‌های بدنی: ارزیابی مدل گرانشی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 11-28]
 • برون‌گرایی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • برون‌گرایی رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • بزهکاری بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • بزهکاری رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 61-78]
 • بزه کار مقایسه رابطه هم ‌دلی مادران و دختران نوجوان، با اختلال ‌های رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزه کار) در تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 61-70]
 • بزهکاران پسر تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • بستگان بیماران اختلال طیف اسکیزوفرن بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • بیش‌فعالی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش نشانگان بالینی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-184]
 • بیش فعالی/کمبود توجه بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]
 • بی‌عدالتی تعاملی رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • بی‌عدالتی توزیعی رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • بی‌عدالتی رویه‌ای رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • بی‌عدالتی سازمانی نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • بیماران MS نگرش بِیماران مبتلا به MS نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان شناسی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 89-116]
 • بیماران روانی اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • بیماران روان پزشکی مقایسۀ هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان‌پزشکی با افراد بهنجار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 121-142]
 • بیماران مالتیپل اسکلروزیس تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 95-116]
 • بیماران مبتلا به MS بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (ام.اس.) درمان کل‌نگر و کیفیّت زندگی بیمارانMS در ایران پژوهشی ملّی، مصوب دانشگاه الزهراء(س) [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-66]
 • بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-22]
 • بیماری عروق کرونری بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • بیماری مولتیپل اسکروز مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • به بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • بهبودی فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • بهبود عملکرد خواندن تاثیر آموزش راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • بهداشت روانی مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • بهره وری تدوین الگوی ریاضی برای بهره وری مدیران سازمان های آموزشی و صنعتی، و مراکز آموزش عالی بر اساس فضای سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 31-46]
 • بهره‌وری رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-26]
 • بهره‌وری رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • بهزیستی بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • بهزیستی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • بهزیستی رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • بهزیستی اجتماعی تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 147-164]
 • بهزیستی ذهنی پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • بهزیستی روانشناختی نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • بهزیستی روان‌شناختی بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانه تاریک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-42]
 • بهزیستی روان‌شناختی اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 111-128]
 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • بهزیستی روان‌شناختی اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 125-140]
 • بهزیستی روان‌شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • بهزیستی روانشناختی" تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • بهزیستی شخصی رابطه سبک‌های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش‌آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی88-1387 [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 85-104]
 • بهزیستی معنوی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • بهزیستی معنوی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ‌دیده [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 63-82]

پ

 • پایایی هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]
 • پایایی انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-72]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 57-80]
 • پایایی بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • پایایی هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • پایایی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • پایایی بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 31-58]
 • پایایی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • پایایی بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • پایایی و روایی هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • پاداش رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجدید قوا در کارکنان با ملاحظه بر حمایت سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 111-134]
 • پارادوکس سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-36]
 • پیامد درمانی تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • پدیدآورندگی اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • پذیرش فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • پذیرش مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • پذیرش و تعهد اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده‌های در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 95-110]
 • پذیرش و تعهد اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • پذیرش ویژگی‌های کلیشه‌ای جنسیتی مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-126]
 • پرخاشگر بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش‌آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 113-129]
 • پرخاشگری بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 97-110]
 • پرخاشگری رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 130-147]
 • پرخاشگری بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 111-134]
 • پرخاشگری بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 27-46]
 • پرخاشگری اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • پرخاشگری بررسی تأثیر درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 141-156]
 • پرخاشگری جایگاه دلبستگی به همسال و اضطراب دورۀ نهفتگی در تدوین مدل پرخاشگری با توجه به ریشه‌های تحولی آن در کارکرد خانواده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 83-100]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 119-134]
 • پرخاشگری تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • پرخاشگری اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 161-176]
 • پرخاشگری اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • پرخاشگری بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • پرخاشگری سایبری بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-112]
 • پرخاشگری و ازدواج بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • پردازش انتقال مناسب رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • پردازش پس‌رویدادی اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • پردازش خودکار مقایسۀ پردازش خودکار و کنترل شدۀ اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 87-104]
 • پردازش شناختی خودکار اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 141-159]
 • پردازش کنترل شده مقایسۀ پردازش خودکار و کنترل شدۀ اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 87-104]
 • پردازش معنایی مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیربالینی و افراد با صفات شخصیتی برون‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-28]
 • پرستار بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • پرستاران بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روش مقابله ای پرستاران در بیمارستان های استان کردستان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 103-117]
 • پرستاران اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • پرسشنامة پنج عاملی نئو بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • پرسشنامة شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون) بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 57-80]
 • پرسش نامه بالینی چند محوری میلون 2 ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • پرسشنامه سرمایه روانی اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • پرسشنامه شخصیتی آیزنک بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • پرسش نامهم نگرانی درباره تصویر بدنی ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • پرسشنامه هوش بهر هیجانی بارون مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • پژوهش اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • پسران نوجوان رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 131-144]
 • پیشرفت تحصیلی ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 131-152]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • پیشرفت تحصیلی رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • پیشرفت تحصیلی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 153-171]
 • پیشرفت ریاضی ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • پیش گیری نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • پیشگیری از خشونت تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • پیمان‌شکن مقایسۀ راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 41-58]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • پنج عامل بزرگ شخصیت پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 73-94]
 • پنج عامل بزرگ شخصیتی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • پنج عامل بزرگ شخصیّت رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 27-54]
 • پویشی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیوند والدینی مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 47-66]

ت

 • تاب آوری ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 131-152]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • تاب‌آوری رابطه تعارض والد – نوجوان، تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-96]
 • تاب‌آوری بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 115-134]
 • تاب‌آوری رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • تاب‌آوری نقش تشخیصی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 81-96]
 • تاب‌آوری پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]
 • تاب‌آوری اثربخشی برنامۀ آموزشی مبتنی بر مؤلفه‌های تاب‌آوری برمیزان تاب‌آوری مادران و مهارت‌های ارتباطی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب‌آوری‌ اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 89-108]
 • تاب‌آوری روان شناختی اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • تاب آوری فردی اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 29-50]
 • تاب‌آوری هیجانی مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • تجارب تجزیه‌ای رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • تجاوز جنسی عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • تجربه خشونت مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • تجربه طلبی پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • تجربۀ انگ رابطۀ ادراک بیماری، تجربۀ انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • تحصیلات پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • تحصیلات تکمیلی اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • تحلیل ارتباط متقابل اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل اکتشافی تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • تحلیل تاییدی تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • تحلیل تبادلی اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • تحلیل رفتار کاربردی اثر بخشی نظریه ذهن وتحلیل رفتار کاربردی در کاهش رفتارهای نامطلوب کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 165-182]
 • تحلیل روایی مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • تحلیل عاملی تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • تحلیل عاملی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • تحلیل عاملی بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • تحلیل عامل تأییدی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 97-114]
 • تحلیل عاملی تأییدی بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 31-58]
 • تحمل آشفتگی کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحمل‌آشفتگی‌هیجانی مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • تحمل پریشانی اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • تحول بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 79-95]
 • ترجیح رنگ بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • ترجیح رنگ بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 79-95]
 • ترس از ارزیابی مثبت تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • ترس از ارزیابی منفی تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • ترس از موفقیت نقش میانجیگری مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک دلبستگی با ترس از موفقیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیزهوشان مقایسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 83-94]
 • تصحیح رمزگذاری اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌‌‌‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • تصمیم گیری تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • تصمیم‌گیری مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 43-58]
 • تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • تصور از خود بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 73-99]
 • تصویر بدنی رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • تصویرسازی‌ذهنی تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • تطابق شخص رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • تعارضات زناشویی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 115-140]
 • تعارض با سرپرست نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • تعارض با همکاران نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • تعارض والد – نوجوان رابطه تعارض والد – نوجوان، تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-96]
 • تعامل اجتماعی مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 87-103]
 • تعلل‌ورزی رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • تعهد بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • تعهد بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 65-90]
 • تعهد‌ بررسی سبک‌های هویّت وتعهد دانشجویان براساس الگوی ساخت هویّت بروزنسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • تعهّد حرفه ای رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • تعهّد سازمانی بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • تعهد هویت رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 51-74]
 • تغییر نگرش بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]
 • تفاوت های جنسیتی مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 87-103]
 • تفاوت‌های جنسیتی بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • تفکر ارجاعی نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • تقاضای شغلی برای یادگیری مدل‌یابی معادلات ساختاری یادگیری وابسته به شغل با تقاضای شغلی برای یادگیری:بررسی نقش واسطه‌ای نیاز به پیشرفت‌ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • تکالیف استرس‌زا بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • تکانشگری نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • تکانشگری تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • تکلیف جملات ناتمام فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • تلقیح اجتماعی بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]
 • تمایز‌یافتگی مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 23-36]
 • تمایزیافتگی خود پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • تمایز‌یافتگی خود بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • تمرکز دیداری اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 107-124]
 • تمرکز شنیداری اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 107-124]
 • تنظیم شناختی مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • تنظیم شناختی هیجان مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی برنامۀ تنظیم شناختی هیجان بر علائم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 47-62]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • تنظیم شناختی هیجان اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار ذهنی، شیوۀ حل مسأله، و تنظیم شناختی هیجان افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • تنظیم شناختی هیجان پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • تنظیم شناختی هیجان مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • تنظیم شناختی هیجان اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان قلدر دختر دوره اول متوسطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم شناختی ‌هیجان اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • تنظیم هیجان مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • تنظیم هیجان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و معناداری زندگی زنان افسرده [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 147-164]
 • تنظیم هیجان مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • تنظیم هیجان اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • تنهایی رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 73-90]
 • تنهایی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 39-54]
 • تنهایی تأثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه [(مقالات آماده انتشار)]
 • توافق‌پذیری مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • توافق‌پذیری رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • توانایی راهبردی تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-71]
 • توانبخشی رایانه‌یار مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • توان‌بخشی روانی اجتماعی مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • توانبخشی شناختی تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • توان‌بخشی شناختی اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • توانمندی اجتماعی اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • توجه اختصاصی تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • توجه انتخابی دیداری توجه انتخابی دیداری دانش‌آموزان نارساخوان و عادی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-46]
 • توجه متمرکز بر خود مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • تئوری ذهن بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 5-28]

ج

 • جامعه مدار و جهت گزینی هدف بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و جهت گزینی هدف در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی دولتی(با گرایش‌های علوم تجربی و ریاضی) [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-26]
 • جانبازان اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 93-114]
 • جسمی بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • جسمانی‌سازی رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • جمع پایه بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع،در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 41-60]
 • جمع عمودی افقی بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع،در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 41-60]
 • جمع همراه با انتقال بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع،در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 41-60]
 • جنبه‌های زندگی تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 95-116]
 • جنس بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی در دانشجویان دانشگاه های اهواز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 7-24]
 • جنسیت رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 51-74]
 • جنسیت بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 27-46]
 • جنسیّت اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-26]
 • جنسیّت رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 87-106]
 • جنسیّت مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • جنسیّت بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 115-134]
 • جنس مخالف اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق [(مقالات آماده انتشار)]
 • جنسی وغفلت بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 155-172]
 • جهت‌گیری زندگی اثربخشی آموزش ایمن‌سازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیین‌گری و جهت‌گیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]
 • جهت‌گیری هدف تبحرگرایی اجتماعی و جهت‌گیری هدف عملکرد گرایی اجتماعی رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 29-44]
 • جهت‌گیری هدف چهاروجهی پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 73-94]
 • جوانان نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]

چ

 • چالش بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • چت بررسی مقایسه‌ای رفتار چت کردن ورابطه آن با خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا(س)سال تحصیلی 86-85 [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 27-38]

ح

 • حافظة دیداری بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • حافظة شنیداری بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • حافظة هیجانی مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 43-58]
 • حافظه بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • حافظه آشکار رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • حافظه آشکار بررسی حافظه آشکار در نوجوانان مضطرب [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 152-158]
 • حافظه آشکار و ضمنی بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]
 • حافظه آینده‌نگر اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • حافظه آینده‌نگر تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظه روزمره عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • حافظه فعال اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • حافظه کاری نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • حافظه کوتاه مدت دیداری تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • حافظه گذشته‌نگر اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • حافظه گذشته‌نگر تاثیر برنامه توانبخشی شناختی بر حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظه ناآشکار مفهومی رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • حافظۀکاری بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • حافظۀکاری اثربخشی آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 119-136]
 • حالت‌ وسواسی اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]
 • حرمت خود مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 65-80]
 • حرمت خود نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • حرمت‌خود ناپایدار تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر مولفه‌های خود-ناتوان‌سازی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود ناپایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حساسیت جسمانی مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • حساسیت نسبت به یکنواختی پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • حس انسجام بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 51-74]
 • حل مسأله بررسی سبک‌های هویّت وتعهد دانشجویان براساس الگوی ساخت هویّت بروزنسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • حل مسأله رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 61-78]
 • حل مساله نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • حل مسأله اجتماعی بررسی ارتباط حل مسأله اجتماعی و مؤلفه‌های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-26]
 • حل مساله علوم اجتماعی بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 49-78]
 • حمایت اجتماعی پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • حمایت اجتماعی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • حمایت اجتماعی ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 29-48]
 • حمایت اجتماعی ادراک‌شده نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • حمایت سازمانی ادراک شده رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجدید قوا در کارکنان با ملاحظه بر حمایت سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 111-134]

خ

 • خیانت بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]
 • خیانت به همسر – اینترنتی بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • خانواده بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه‌های غیربالینی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 147-161]
 • خانواده سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • خانواده نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • خانواده اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • خانواده درمانی ساختاری بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 7-28]
 • خدمات آموزشی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • خدمات مشاوره ای بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 19-32]
 • خدمات مشاوره و راهنمایی نگرش بِیماران مبتلا به MS نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان شناسی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 89-116]
 • خردمندی بررسی سبک‌های هویّت وتعهد دانشجویان براساس الگوی ساخت هویّت بروزنسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • خرده آزمونهای شناختی مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • خشم مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • خشم اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • خشم تأثیر آموزش مکانیسم‌های دفاعی بر ابراز خشم، ناسازگاری فردی و سبک‌های اسنادی دانشجویان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 123-140]
 • خشم بیرونی بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-112]
 • خشم و خصومت بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • خشنودی شغلی شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطۀ این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]
 • خشونت مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • خشونت خانگی رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • خشونت خانوادگی بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 71-86]
 • خشونت خانوادگی بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-23]
 • خشونت روانی مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • خشونت روانی بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-23]
 • خشونت فیزیکی مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • خشونت فیزیکی بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-23]
 • خشونت گرایان بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 71-86]
 • خصومت بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 27-46]
 • خطای حافظه اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]
 • خطرپذیری شخصی رابطه خطرپذیری با عواطف منفی با توجه به گشودگی نسبت به احساسات [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 55-71]
 • خطرجویی و ماجراجویی و دانشجویان دختر و پسر پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • خلّاقیّت رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 141-159]
 • خلّاقیّت بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 105-124]
 • خلّاقیّت سازمانی بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • خلاقیت شناختی رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • خلاقیت هیجانی رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • خواندن اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • خود مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 87-103]
 • خودارزیابی منفی مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • خودافشاگری زناشویی اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • خودآگاهی هیجانی بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 91-107]
 • خودآگاهی هیجانی مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • خودانتقادی رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • خود انتقادی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • خود‌انضباطی رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-26]
 • خودانگاره نقش خودانگاره و مکانیزم های دفاعی در پیش بینی علائم اختلال اضطراب جدایی بزرگسالی در جمعیت دانشجویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودپنداره بررسی مقایسه‌ای رفتار چت کردن ورابطه آن با خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا(س)سال تحصیلی 86-85 [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 27-38]
 • خودپنداره بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-81]
 • خودپنداره مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • خودتسلط یابی هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • خودتعیین‌گری اثربخشی آموزش ایمن‌سازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیین‌گری و جهت‌گیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]
 • خودتنظیمی مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • خود‌دلسوزی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • خودشیفتگی رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 130-147]
 • خودشیفتگی کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • خودشیفتگی آسیب پذیر مقایسه سبک های دفاعی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در انواع خودشیفتگی و مقایسه با افراد غیرخودشیفته [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 7-24]
 • خودشیفتگی خودبزرگ بین مقایسه سبک های دفاعی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در انواع خودشیفتگی و مقایسه با افراد غیرخودشیفته [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 7-24]
 • خودشیفتگی سازگارانه مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • خودشیفتگی ناسازگارانه مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • خود-شفقتی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • خودشکوفایی مطالعه تطبیقی نظریات مولوی و مزلو درباره انسان سالم و کامل [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 131-145]
 • خودشناسی اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • خودشناسی انسجامی مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر عادی و طلاق [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]
 • خودکارآمدی بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • خودکارآمدی خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی؛ ارزیابی مدل شناختی اجتماعی بندورا [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 115-128]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 79-98]
 • خود کارآمدی ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 131-152]
 • خودکارآمدی تحصیلی مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت ازجنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیرها درپیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنها [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 45-72]
 • خودکارآمدی دختران رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • خود گردانی مذهبی مقایسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 83-94]
 • خودگویی انگیزشی تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • خود گویی بیرونی بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • خود گویی درونی بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • خودمجذوبی رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • خود-ناتوان‌سازی تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر مولفه‌های خود-ناتوان‌سازی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود ناپایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودنظم بخشی نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 97-118]
 • خودنظمجویی نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • خوش بینی هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • خوش بینی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]
 • خوش‌بینی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی‌ بر آموزه‌های دینی بر خوش‌بینی و سازگاری زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 7-28]
 • خوش‌بینی دختران رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • خویشتن‌پذیری‌غیر‌‌مشروط رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه‌ای خویشتن‌پذیری‌غیرمشروط [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-140]
 • خوشه B مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]

د

 • دیابت نوع دو اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • داده‌های عینی پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • داده‌های مجرد پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • دانش از اسکیزوفرنیا رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • دانش آموز بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 111-134]
 • دانش آموز بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش‌آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 113-129]
 • دانش آموز تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-71]
 • دانش آموز بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • دانش آموز اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 119-134]
 • دانش آموز مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر عادی و طلاق [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]
 • دانش‌آموز رابطه سبک‌های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش‌آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی88-1387 [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 85-104]
 • دانش‌آموز اثربخشی بازتوانی‌ شناختی بر کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • دانش آموزان بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • دانش آموزان اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • دانش آموزان تأثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش‌آموزان نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی و رابطه آن بااضطراب امتحان (مورد:دانش‌آموزان دختروپسرسال دوم دبیرستان‌های شهراصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 153-181]
 • دانش‌آموزان رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • دانش‌آموزان بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 115-134]
 • دانش‌آموزان اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 111-128]
 • دانش آموزان پسر دوره متوسطه سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • دانش‌آموزان دختر شیوع رفتار خود‌آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-52]
 • دانش‌آموزان دختر اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • دانش‌آموزان دختر مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • دانش‌آموزان دختر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 79-98]
 • دانش‌آموزان دختر دبستان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 141-159]
 • دانش آموزان دختر و پسر مقایسه وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی استان خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 21-30]
 • دانش‌آموزان در معرض خطر بررسی عوامل فردی خطرساز در سوء مصرف انواع مواد مخدر در میان دانش‌آموزان در معرض خطر دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-122]
 • دانش‌آموزان دوره راهنمایی بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-72]
 • دانش آموزان عادی مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 65-80]
 • دانش‌آموزان نابینای ایرانی و کانادایی مطالعه تطبیقی نیازهای انتقالی دانش‌آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب‌های بینایی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 29-46]
 • دانش آموزان نارساخوان مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 65-80]
 • دانش‌آموزان نارساخوان توجه انتخابی دیداری دانش‌آموزان نارساخوان و عادی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-46]
 • دانشجو بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 51-74]
 • دانشجو بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • دانشجو شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • دانشجو اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • دانشجو رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • دانشجو اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • دانشجویان اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • دانشجویان رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 141-159]
 • دانشجویان پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 73-94]
 • دانشجویان ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • دانشجویان بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • دانشجویان ساخت مقیاس سنجش سلامت روانی دانشجویان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 9-32]
 • دانشجویان رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • دانشجویان بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • دانشجویان نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • دانشجویان سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • دانشجویان مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • دانشجویان نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • دانشجویان رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 73-90]
 • دانشجویان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان پسر رابطه قدردانی با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار‌های جامعه‌گرا در دانشجویان دختر و پسر [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-134]
 • دانشجویان پسر مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 27-54]
 • دانشجویان دانشگاه شیراز بررسی قدرت پیش‌بینی‌‌کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 39-56]
 • دانشجویان دختر بررسی مقایسه‌ای رفتار چت کردن ورابطه آن با خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا(س)سال تحصیلی 86-85 [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 27-38]
 • دانشجویان دختر رابطه قدردانی با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار‌های جامعه‌گرا در دانشجویان دختر و پسر [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-134]
 • دانشجویان دختر مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • دانشجویان دختر اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • دانشجویان رشته‌های مختلف رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • دانشجویان سال اول رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 51-74]
 • دانشجویان سوگ دیده‌ اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ‌دیده [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 63-82]
 • دانش حیطه خاص بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 49-78]
 • دانش ساختاری بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 49-78]
 • دانش فراشناختی بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 49-78]
 • دانشگاه رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار(نقش‌های شغلی، ویژگی‌های شغل، سبک نظارتی، و ساختار سازمانی)و سطح درگیری شغلی اعضاء هیأت علمی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 57-84]
 • دانشگاه‌الزهراء(س) درمان کل‌نگر و کیفیّت زندگی بیمارانMS در ایران پژوهشی ملّی، مصوب دانشگاه الزهراء(س) [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-66]
 • دانشگاه الزهرا(س) نگرش بِیماران مبتلا به MS نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان شناسی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 89-116]
 • دانشگاه پیام‌نور رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 141-159]
 • دانشگاه تبریز بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • دانشگاه تهران تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • دبیران تأثیر نگرش مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-154]
 • دبیران بررسی رابطه مؤلّفه‌های رضایت شغلی با سلامت عمومی دبیـران دبیرستان‌های شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 145-161]
 • دبیران دوره متوسطه رابطه بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-18]
 • دبیران زن تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • دختر بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • دختران نوجوان تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • درد تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 95-116]
 • درد مزمن اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • درگیری شغلی رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار(نقش‌های شغلی، ویژگی‌های شغل، سبک نظارتی، و ساختار سازمانی)و سطح درگیری شغلی اعضاء هیأت علمی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 57-84]
 • درمان بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 65-84]
 • درمان بین فردی گروهی اثربخشی درمان بین فردی گروهی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و ابراز وجود زنان دچار نارضایتی زناشویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 123-140]
 • درمان پذیرش و تعهد اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • درمان خودیاری از طریق کتاب درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • درمان شفقت محور اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • درمان شناختی تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • درمان شناختی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • درمان شناختی رفتاری تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]
 • درمان شناختی رفتاری تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • درمان شناختی رفتاری اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ‌دیده [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 63-82]
 • درمان شناختی رفتاری بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 131-146]
 • درمان شناختی-رفتاری اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • درمان شناختی– رفتاری مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برطرحواره نقص/ شرم، نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]
 • درمان فراتشخیصی یکپارچه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان فراشناختی مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • درمان فراشناختی اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • درمان کاهش اندیشه پردازی خطر تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • درمان کل‌نگر درمان کل‌نگر و کیفیّت زندگی بیمارانMS در ایران پژوهشی ملّی، مصوب دانشگاه الزهراء(س) [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-66]
 • درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بررسی تأثیر درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 141-156]
 • درمانگران درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • درمان میان‌فردی گروهی اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و معناداری زندگی زنان افسرده [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 147-164]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 93-108]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان متمرکز برشفقت اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 93-108]
 • درمان متمرکز بر شفقت اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]
 • درمان متمرکز بر شفقت اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان قلدر دختر دوره اول متوسطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان متمرکز بر هیجان اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 77-94]
 • درمان متمرکز بر هیجان اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]
 • درمان نگهدارنده با متادون مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 81-100]
 • درون‌سازی قوانین رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-26]
 • درونگرایی- برونگرایی مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • دستیاری بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • دشواری در تنظیم هیجان اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلبستگی مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • دلبستگی رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 61-78]
 • دلبستگی ادراک شده دوران کودکی بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 73-99]
 • دل بستگی اضطرابی دوسوگرا شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • دل بستگی ایمن شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • دلبستگی بزرگسالان پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 125-146]
 • دل‌بستگی به اشیاء ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • دلبستگی به خدا مدل علی راهبردهای مقابلة مذهبی، نقش کارکرد خانواده و دلبستگی به خدا [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 135-165]
 • دلبستگی به همسالان مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • دلبستگی به والدین مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • دل بستگی پرهیزی شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • دلبستگی دورۀ نهفتگی جایگاه دلبستگی به همسال و اضطراب دورۀ نهفتگی در تدوین مدل پرخاشگری با توجه به ریشه‌های تحولی آن در کارکرد خانواده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 83-100]
 • دوران کودکی مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • دو عامل بزرگ شخصیّت بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]

ذ

 • ذهن آگاهی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 141-159]
 • ذهن آگاهی بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]
 • ذهن آگاهی مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • ذهن آگاهی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 39-54]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش نشانگان بالینی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-184]
 • ذهن‌آگاهی اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 111-128]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 161-176]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار ذهنی، شیوۀ حل مسأله، و تنظیم شناختی هیجان افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • ذهن‌آگاهی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]

ر

 • رابطه بین شخصی رابطه بین سخت کوشی و مشکلات بین شخصی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 85-106]
 • رابطه والد بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش‌آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 113-129]
 • راکدماندگی اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • رانندة تصادفی بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 85-104]
 • رانندة غیر تصادفی بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 85-104]
 • رانندگی بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 85-104]
 • راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • راهبردهای حل مساله تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-71]
 • راهبردهای خودتنظیمی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • راهبرد‌های خود نظم بخش و سودمندی ادراک شده ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • راهبردهای شناختی بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • راهبردهای شناختی تنظیم هیجان تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • راهبردهای فراشناختی بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • راه بردهای فراشناختی تاثیر آموزش راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • راهبردهای فراشناختی خواندن انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • راهبردهای کنار آمدن شیوه‌های کنار آمدن تیپ‌های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • راهبردهای مقابله‌ای پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • راهبردهای مقابله‌ای مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • راهبردهای مقابله‌ای پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • راهبردهای مقابله با استرس رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • راه‌حل مدار اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-181]
 • رسانه‌ها نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • رشته تحصیلی اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-26]
 • رضایت از ازدواج شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • رضایت اززندگی مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-126]
 • رضایت از زندگی ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 131-152]
 • رضایت از زندگی رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • رضایت چند بعدی از زندگی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • رضایت زناشوی اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 93-114]
 • رضایت زناشویی اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 29-50]
 • رضایت زناشویی تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 57-72]
 • رضایت زناشویی بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • رضایت زناشویی رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • رضایت زناشویی بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • رضایت زناشویی اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • رضایت شغلی اثر تعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 25-50]
 • رضایت شغلی بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 51-72]
 • رضایت شغلی‌ بررسی رابطه مؤلّفه‌های رضایت شغلی با سلامت عمومی دبیـران دبیرستان‌های شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 145-161]
 • رضامندی مراجع بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 19-32]
 • رفتاری اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • رفتاری تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • رفتاری اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 103-115]
 • رفتاری بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • رفتاری اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • رفتار‌ جامعه‌گرا رابطه قدردانی با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار‌های جامعه‌گرا در دانشجویان دختر و پسر [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-134]
 • رفتار درمانی جدالی مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • رفتارکم گویی رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 87-106]
 • رفتار گوشه‌گیری فعال رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 87-106]
 • رفتار مخاطره آمیز بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • رفتارهای احتکاری نقش مادی گرایی، رفتارهای احتکاری و نارسیسم در اعتیاد به خرید دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • رفتارهای انحرافی نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • رفتارهای پرخطر پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • رفتارهای خود آسیبی شیوع رفتار خود‌آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-52]
 • رفتارهای قلدرانه اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی قلدری، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 11-28]
 • رفتارهای کلیشه ای تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه‌ای دانش آموزان طیف اوتیسم [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 25-40]
 • رفتارهای مخرب رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • رنگ بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 79-95]
 • رهبری تحولی رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • روایی هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]
 • روایی انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • روایی بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-72]
 • روایی اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 9-28]
 • روایی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 57-80]
 • روایی بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • روایی ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • روایی هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • روایی بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • روایی اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • روابط اجتماعی بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • روابط اجتماعی بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 25-38]
 • روابط تابعی پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • روابط خانوادگی مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 49-64]
 • روابط درون خانوادگی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • روابط زناشویی بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]
 • روابط فرازناشویی اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]
 • روابط فرازناشویی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل (TA) بر کاهش گرایش به روابط فرازناشویی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط فرازناشویی اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-181]
 • روابط فرازناشویی – اینترنتی بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • روابط مثبت پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • روابط منفی پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • روایت مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • روایتی اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-181]
 • روایت زندگی مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • رویارویی اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌‌‌‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • رویارویی مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • رواسازی اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • روایی محتوا بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 125-149]
 • روان پریشی بررسی رابطۀ شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 123-137]
 • رواندرمانی سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-36]
 • روان‌درمانی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • روان‌درمانی بین‌فردی اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • روان‌درمانی گروهی وجودی اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 125-140]
 • روان درمانی مثبت نگر مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • روان‌رنجور‌خویی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • روان‌رنجور‌خویی بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • روان‌شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • روان‌شناختی رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • روان‌شناسی تحولی اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • روانشناسی فرهنگی بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 129-146]
 • روان‌شناسی گسترۀ عمر اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • روانشناسی میان فرهنگی بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 129-146]
 • روان‌نمایشگری اثربخشی روان‌نمایشگری بر اختلال شخصیت خودشیفته، انزوای اجتماعی، فقدان همدلی و بی‌اشتهائی عصبی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • روایی و سیاهة علائم اختلال خوردن بررسی شاخص‌های روانسنجی سیاهه علائم اختلال خوردن (EDI) در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-24]
 • رویدادهای استرس‌زا نقش تشخیصی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • روش القای خلق مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی – رفتاری در مقابل روش‌های القای خلق برخلق مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-52]
 • روش آموزش شناختی – مؤلفه‌های رفتاری تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • روش توانبخشی روانی دوسا اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • روش حل مسئله اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بین فردی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول دبستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 7-32]
 • روش خود آموزی کلامی اثر بخشی روش خود آموزی کلامی بر کاهش شدت علایم ناپایداری عاطفی، زودرنجی، افسرده خلقی و اضطراب در مبتلایان به اختلال پیش از قاعدگی. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-160]
 • روش شناختی – رفتاری مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی – رفتاری در مقابل روش‌های القای خلق برخلق مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-52]
 • روش‌های افزایش مسئولیت پذیری بررسی روش‌های افزایش مسئولیت پذیری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 85 - 1384 [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 113-138]
 • روش های مقابله ای بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روش مقابله ای پرستاران در بیمارستان های استان کردستان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 103-117]
 • رویکرد آدلری بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • رویکرد آدلری مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • رویکرد بین فردی بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]
 • رویکرد چندوجهی لازاروس بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • رویکرد مثبت گرایی تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • رویکرد مؤلفه‌های پنجگانه اثربخشی رویکرد مؤلفه‌های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-42]

ز

 • زیبانگری تحلیل زیبانگــری بیدل دهلوی (با رویکرد‌روانشناختی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 135-170]
 • زیر نوع‌ها مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش‌آموزان بدون این اختلال در مقطع دبستان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 109-134]
 • زیستی ذهنی بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • زن پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • زن بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • زنان اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]
 • زنان اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 73-88]
 • زنان نقش تشخیصی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • زنان یائسه اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866 [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 111-126]
 • زنان با مجرمیت منکرات مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 125-146]
 • زنان سرپرست خانواده پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • زنان شاغل بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • زنانگی) نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • زنان مطلقه اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • زوج درمانی شناختی بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • زوج درمانگری شناختی اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • زوجین رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 9-18]
 • زوجین رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • زوجین اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • زوجهای ناسازگار افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 167-186]

ژ

 • ژنتیک رفتاری مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • ژنتیک مشترک و غیر مشترک و سبب شناسی مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]

س

 • ساختار شخصیّت بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • ساختار عاملی ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • ساختار عاملی و اعتبار اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • ساخت خانواده بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • سازگار مقایسه رابطه هم ‌دلی مادران و دختران نوجوان، با اختلال ‌های رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزه کار) در تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 61-70]
 • سازگاری تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]
 • سازگاری اجتماعی بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384 [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 103-116]
 • سازگاری اجتماعی مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • سازگاری اجتماعی اثربخشی درمان بین فردی گروهی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و ابراز وجود زنان دچار نارضایتی زناشویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 123-140]
 • سازگاری با دانشگاه رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 51-74]
 • سازگاری زناشویی تأثیر نگرش مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-154]
 • سازگاری زناشویی افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 167-186]
 • سازگاری زناشویی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی‌ بر آموزه‌های دینی بر خوش‌بینی و سازگاری زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 7-28]
 • سازگاری زناشویی" تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • سازگاری عاطفی مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • سازگاری عمومی اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • سازمان‌نایافتگی بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • سایکودراما اثرسنجی سایکودراما در درمان دزدی مرضی (کلپتومانیا)- مورد پژوهی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 57-70]
 • سالمندان بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی اجرایی مغز با سلامت روان در سالمندان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-44]
 • سالمندان نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • سبک دلبستگی اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 29-50]
 • سبک دلبستگی بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت دیده و عادی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-26]
 • سبک دلبستگی بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • سبک دلبستگی شیوع رفتار خود‌آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-52]
 • سبک دلبستگی نقش میانجیگری مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک دلبستگی با ترس از موفقیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک زندگی تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 57-72]
 • سبک زندگی رابطه بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-18]
 • سبک زندگی اسلام محور تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • سبک زندگی سالم اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • سبک مقابله سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 109-127]
 • سبک مقابله مسئله‌مدار و هیجان‌مدار بررسی نگرش‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 117-132]
 • سبک‬های تصمیم‬گیری مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • سبک‌های تفکر رابطه سبک‌های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش‌آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی88-1387 [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 85-104]
 • سبک‌های تفکّر رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 141-159]
 • سبک‌های تفکّر رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • سبک‌های دفاعی پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • سبک های دلبستگی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • سبک های دلبستگی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • سبک‌های دلبستگی رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-112]
 • سبک‌های دلبستگی رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • سبک‌های دلبستگی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با بروز ویژگی‌های شخصیت خودشیفته در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 141-158]
 • سبک‌های رهبری رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • سبکهای فرزندپروری نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-22]
 • سبک‌های فرزندپروری رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • سبک‌های مقابله‌ای ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 29-48]
 • سبک‌های مقابله‌ای بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • سبک‌های هیجانی مادرانه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • سبک های هویت بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 65-90]
 • سبک‌های هویت رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 51-74]
 • سبک‌های هویّت بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • سبک‌های هویّت نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • سبک‌های هویّت بررسی سبک‌های هویّت وتعهد دانشجویان براساس الگوی ساخت هویّت بروزنسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • سبک هویّت اطلاعاتی بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • سبک هویّت سردرگم/ اجتنابی بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • سبک هویّت هنجاری بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • سپاسگزاری اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • سخترویی بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 155-172]
 • سخت‌رویی بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • سخت کوشی رابطه بین سخت کوشی و مشکلات بین شخصی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 85-106]
 • سخت کوشی سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 109-127]
 • سرد مزاجی بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • سرزندگی رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 45-64]
 • سرسختی روانشناختی مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • سرشت عاطفی نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]
 • سرشت هیجانی نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]
 • سرشت و منش پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • سرطان اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 125-140]
 • سرطان پستان اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • سرگرمیهای بر خط ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • سرمایه اجتماعی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر ابعاد سرمایه اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • سرمایه روانشناختی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر ابعاد سرمایه اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • سیستم ایمنی بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سرطانی NK) [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 73-88]
 • سیستمی- سازه‌گرا اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]
 • سیستم مغزی- رفتاری سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • سیستم های مغزی- رفتاری کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • سیستم‌های مغزی-رفتاری نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • سطوح اضطراب بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • سطوح کمال‌گرایی مادر مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 47-66]
 • سیگار نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • سلامت جسمی ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]
 • سلامت روان مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 11-36]
 • سلامت روان بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • سلامت روان بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی اجرایی مغز با سلامت روان در سالمندان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-44]
 • سلامت روان مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • سلامت روان رابطه بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 89-106]
 • سلامت روان بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 73-99]
 • سلامت روان رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • سلامت روانی بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • سلامت روانی بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سرطانی NK) [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 73-88]
 • سلامت روانی ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]
 • سلامت روانی بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • سلامت روانی سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • سلامت روانی رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 9-18]
 • سلامت روانی نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • سلامت روانی بررسی رابطه مؤلّفه‌های رضایت شغلی با سلامت عمومی دبیـران دبیرستان‌های شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 145-161]
 • سلامت روان شناختی رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 21-40]
 • سلامت عمومی اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • سلوک نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • سم زدایی با متادون مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 81-100]
 • سنخ‌های شخصیتی شیوه‌های کنار آمدن تیپ‌های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • سندرم پیش از قاعدگی اثر بخشی روش خود آموزی کلامی بر کاهش شدت علایم ناپایداری عاطفی، زودرنجی، افسرده خلقی و اضطراب در مبتلایان به اختلال پیش از قاعدگی. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-160]
 • سندرم پیش از قاعدگی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • سندرم پیش از قاعدگی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 39-54]
 • سه گانه تاریک بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانه تاریک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-42]
 • سوء مصرف کنندگان مواد اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • سوء مصرف مواد نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • سوء مصرف مواد بررسی عوامل فردی خطرساز در سوء مصرف انواع مواد مخدر در میان دانش‌آموزان در معرض خطر دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-122]
 • سوگیری توجه مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-124]
 • سوگیری حافظه بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]

ش

 • شاخص آرزو بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 97-114]
 • شاخص توده بدنی ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • شاخص‌های روان‌سنجی بررسی شاخص‌های روانسنجی سیاهه علائم اختلال خوردن (EDI) در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-24]
 • شادزیستی نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 97-118]
 • شادکامی رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 45-64]
 • شادکامی بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • شادکامی پیش‌بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل‌گری جنسیّت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 67-86]
 • شادکامی بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانه تاریک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-42]
 • شادکامی اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • شادکامی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • شادمانی اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 103-115]
 • شادمانی بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • شخصیت بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 85-104]
 • شخصیت بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت دیده و عادی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-26]
 • شخصیت رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • شخصیت مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • شخصیت A نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • شخصیت D نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • شخصیت اسکیزوتایپی تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • شخصیت اسکیزوتایپی بررسی رابطۀ شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 123-137]
 • شخصیت خود شیفته بررسی ارتباط حل مسأله اجتماعی و مؤلفه‌های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-26]
 • شخصیت ضد اجتماعی بررسی ارتباط حل مسأله اجتماعی و مؤلفه‌های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-26]
 • شخصیت مرزی بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه‌های غیربالینی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 147-161]
 • شخصیت مرزی بررسی رابطۀ شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 123-137]
 • شخصیت مرزی اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • شیراز(ایران) بررسی حافظه آشکار در نوجوانان مضطرب [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 152-158]
 • شرایط اقتصادی – اجتماعی تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-71]
 • شرم بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 27-46]
 • شرم مقایسه سبک های دفاعی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در انواع خودشیفتگی و مقایسه با افراد غیرخودشیفته [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 7-24]
 • شرم درونی شده اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • شفقت به خود اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]
 • شکوفایی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866 [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 111-126]
 • شناختی نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 31-40]
 • شناختی تحلیلی اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • شناخت درمانی اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 111-128]
 • شناخت درمانی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 161-176]
 • شناخت درمانی اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 37-54]
 • شناخت‌درمانی اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • شناخت درمانی گروهی بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 105-122]
 • شناخت درمانی گروهی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • شناخت‌درمانی مبتنی بر حضورذهن مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • شناختی-رفتاری اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • شناختی-رفتاری مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی بر وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]
 • شناختی-رفتاری اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • شن درمانی بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 111-134]
 • شهراصفهان نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی و رابطه آن بااضطراب امتحان (مورد:دانش‌آموزان دختروپسرسال دوم دبیرستان‌های شهراصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 153-181]
 • شهر سقز بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 115-134]
 • شوخ طبعی" تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • شیوع بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • شیوه های درمانی نوروسایکولوژی اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 107-124]
 • شیوه های دل بستگی شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • شیوه های فرزند پروری مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 9-23]
 • شیوه‌های فرزند پروری رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 87-106]
 • شیوه‌های مقابله پیش‌بینی کیفیّت زندگی دانشجویان از طریق میزان به‌کارگیری انواع شیوه‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • شیوه‌های مقابله با استرس مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • شیوۀ حل مسأله اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار ذهنی، شیوۀ حل مسأله، و تنظیم شناختی هیجان افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]

ص

 • صبر نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی.   پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • صرع بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384 [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 103-116]
 • صرع کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفات درخودمانده‌گونه بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • صفات شخصیت صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • صفات شخصیت مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • صفات شخصیتی برون‌گرایی مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیربالینی و افراد با صفات شخصیتی برون‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-28]
 • صلح کل تحلیل زیبانگــری بیدل دهلوی (با رویکرد‌روانشناختی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 135-170]
 • صمیمیت بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • صمیمیت جنسی بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • صمیمیت در ازدواج بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • صمیمیت زوجین تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • صمیمیت عاطفی بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]

ض

 • ضایعه نخاعی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 67-94]
 • ضربه عشق اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر دو سوگرایی نگرش به جنس مخالف در دانشجویان دختر با نشانگان ضربه عشق [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طب سوزنی تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی 1382-1381 [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 51-60]
 • طبقه اجتماعی بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه‌های غیربالینی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 147-161]
 • طبقه اجتماعی اقتصادیT اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • طرحواره اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 37-54]
 • طرحواره درمانی مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • طرحواره درمانی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • طرحواره درمانی تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 147-164]
 • طرحواره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • طرحواره‌درمانی هیجانی اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • طرح‌واره‌ ناسازگار اولیه تأثیر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر مولفه‌های خود-ناتوان‌سازی: نقش واسطه‌ای حرمت‌خود ناپایدار [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرحواره ناسازگار اولیه و طلاق اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-181]
 • طرحواره‌ ناسازگار اولیه و طلاق اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]
 • طرحواره نقص/ شرم اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برطرحواره نقص/ شرم، نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با بروز ویژگی‌های شخصیت خودشیفته در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 141-158]
 • طرحواره‌های ناسازگار اوّلیه رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • طرحواره های نقش جنسیتی بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 129-146]
 • طرحواره‌های هیجانی نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • طلاق مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • طلاق مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده‌های در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 95-110]
 • طلاق مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر عادی و طلاق [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]
 • طلاق اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • طلاق عاطفی رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]

ظ

 • ظرفیت حافظة فعال بررسی اثر‌بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر میزان افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]
 • ظرفیت خودمهارگری نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 97-118]

ع

 • عاطفة فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • عاطفة منفی رابطه خطرپذیری با عواطف منفی با توجه به گشودگی نسبت به احساسات [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 55-71]
 • عاطفه مثبت اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 29-50]
 • عاطفه مثبت رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • عاطفه مثبت و منفی بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • عاطفه منفی رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • عاطفه منفی نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • عاطفۀ مثبت رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-46]
 • عاطفۀ منفی رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-46]
 • عامل عمومی شخصیّت بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • عدالت تعاملی بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • عدالت توزیعی بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • عدالت رویه‌ای بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • عدالت سازمانی بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • عدم تحمل بلاتکلیفی مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • عزت نفس رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-112]
 • عزت نفس ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • عزت نفس رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • عزت نفس دستکاری عزت نفس و تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • عزت نفس بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 131-146]
 • عزّت نفس رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 130-147]
 • عزّت نفس مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 125-146]
 • عزت نفس اجتماعی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • عزت نفس آشکار نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 91-106]
 • عزت نفس ناآشکار نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 91-106]
 • عشق تجربة فردی تحلیل زیبانگــری بیدل دهلوی (با رویکرد‌روانشناختی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 135-170]
 • عصرگرایی تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • عقب ماندگی ذهنی تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 121-137]
 • عقب ماندگی ذهنی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • علایم اختلالات بالینی ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • علائم افسردگی مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • علائم افسردگی سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • علائم فیزیولوژیک بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • علائم مثبت تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • علائم منفی تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • علل روان‌شناسی مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • علوم تجربی بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • عمل مقایسه همجوشی فکر -عمل در اختلالات وسواس فکری -عملی، افسردگی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • عملی تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • عملی مقایسه همجوشی فکر -عمل در اختلالات وسواس فکری -عملی، افسردگی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • عملی مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • عملکرد مقایسه مهارت‌های روانی کاراته‌کاران قهرمان و غیر‌قهرمان و رابطه آن با عملکرد آن‌ها در مسابقات ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 109-120]
 • عملکرد انطباقی رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 11-36]
 • عملکرد تحصیلی صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • عملکرد تحصیلی مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • عملکرد جنسی پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • عملکرد خانواده بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • عملکرد خانواده. مشاوره راه حل مدار مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده‌های در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 95-110]
 • عملکرد دختران و پسران در آزمون میکر مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • عملکرد ریاضی اثربخشی آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 119-136]
 • عملکرد روانی بررسی عملکرد نوروسایکولوژیک و ارتباط آن با عملکرد روانی-اجتماعی و متغیرهای بالینی در اختلالات دو قطبی [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • عملکرد شناختی مقایسۀ هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان‌پزشکی با افراد بهنجار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 121-142]
 • عملکرد عصب روان‌شناختی مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • عملکرد قلبی‌عروقی دستکاری عزت نفس و تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • عملکرد کارآفرینی رابطه ویژگی های کم دامنه شخصیت با استعداد و عملکرد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-70]
 • عملکرد ورزشی تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • عواطف کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • عوامل جمعیت شناختی بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه‌های غیربالینی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 147-161]
 • عوامل روان شناختی ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • عوامل شخصیتی بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • عوامل فردی خطرساز بررسی عوامل فردی خطرساز در سوء مصرف انواع مواد مخدر در میان دانش‌آموزان در معرض خطر دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-122]
 • عوامل محیطی مشترک و غیر مشترک مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]

غ

 • غیر پرخاشگر بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش‌آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 113-129]
 • غیرشاغل بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • غیرقهرمان مقایسه مهارت‌های روانی کاراته‌کاران قهرمان و غیر‌قهرمان و رابطه آن با عملکرد آن‌ها در مسابقات ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 109-120]

ف

 • فراتشخیص اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • فراشناخت انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • فراشناخت تاثیر آموزش راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 41-50]
 • فراشناختی مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی بر وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]
 • فرایند شناختی نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • فرزندی بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش‌آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 113-129]
 • فرزندپروری اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • فرزندپروری نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • فرسودگی تحصیلی رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 117-134]
 • فرسودگی تحصیلی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]
 • فرسودگی شغلی اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 103-115]
 • فرسودگی شغلی بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روش مقابله ای پرستاران در بیمارستان های استان کردستان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 103-117]
 • فرسودگی شغلی نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • فرسودگی شغلی اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 89-108]
 • فرسودگی شغلی رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه‌ای خویشتن‌پذیری‌غیرمشروط [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-140]
 • فرم والدین مقیاس درجه بندی کانروز هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • فرهنگ بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 129-146]
 • فزون‌کنشی اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • فشارخون دستکاری عزت نفس و تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • فشارخون اساسی بررسی نگرش‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 117-132]
 • فشار روانی شیوه‌های کنار آمدن تیپ‌های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • فشار روانی شغلی اثر تعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 25-50]
 • فشارزاهای شغلی شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطۀ این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]
 • فشارهای روانی بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • فضای سازمانی تدوین الگوی ریاضی برای بهره وری مدیران سازمان های آموزشی و صنعتی، و مراکز آموزش عالی بر اساس فضای سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 31-46]
 • فضای مجازی کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • فعالیت بدنی نوروتیسم، برونگرایی و مشارکت در فعالیت‌های بدنی: ارزیابی مدل گرانشی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 11-28]
 • فعال‌سازی رفتاری تأثیر آرام سازی روانی – حرکتی به شیوه‌ی سیلوا بر سیستم فعال‌سازی/ بازداری رفتاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 109-124]
 • فعال‌سازی رفتاری مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • فقدان بازداری پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • فکر مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • فکر افسرده وار فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • فنون تجدید قوا رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجدید قوا در کارکنان با ملاحظه بر حمایت سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 111-134]
 • فوبی اجتماعی خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی؛ ارزیابی مدل شناختی اجتماعی بندورا [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 115-128]
 • فوبی اجتماعی مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • فوبی تلفن تأثیر آموزش ابراز وجود بر احساس تنهایی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر با اختلال فوبی تلفن همراه [(مقالات آماده انتشار)]

ق

 • قابلیت اعتماد بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • قاطعیت مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 23-36]
 • قدردانی رابطه قدردانی با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار‌های جامعه‌گرا در دانشجویان دختر و پسر [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-134]
 • قدردانی نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • قربانی قلدری اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی قلدری، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 11-28]
 • قصه گویی تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]
 • قلدری اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 77-94]
 • قلدری نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-22]
 • قلدری اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • قلدری اثر بخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان قلدر دختر دوره اول متوسطه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قومیت بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 129-146]

ک

 • کاراته‌کاران قهرمان مقایسه مهارت‌های روانی کاراته‌کاران قهرمان و غیر‌قهرمان و رابطه آن با عملکرد آن‌ها در مسابقات ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 109-120]
 • کارآمدی مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 87-103]
 • کارآمدی خواندن اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 107-124]
 • کارآمدی خواندن اثربخشی بازتوانی‌ شناختی بر کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • کاربری اجباری اینترنت بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 91-107]
 • کاربر اینترنت مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 49-64]
 • کارکرد اجرایی مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • کارکرد خانواده مدل علی راهبردهای مقابلة مذهبی، نقش کارکرد خانواده و دلبستگی به خدا [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 135-165]
 • کارکردهای اجرایی تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • کارکردهای شناختی مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • کارکنان تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • کارکنان دانشگاه مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • کارکنان سایپا یدک بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 51-72]
 • کارکنان شهرداری‌های مرکزی و مناطق شهر اصفهان بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • کامجویی بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • کیفیت تجارب یادگیری رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 117-134]
 • کیفیت خواب تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • کیفیّت روابط زناشویی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • کیفیت زناشویی بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • کیفیّت زناشویی بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 31-50]
 • کیفیت زندگی بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 139-152]
 • کیفیت زندگی نگرش بِیماران مبتلا به MS نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان شناسی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 89-116]
 • کیفیت زندگی بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • کیفیت زندگی اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • کیفیّت زندگی درمان کل‌نگر و کیفیّت زندگی بیمارانMS در ایران پژوهشی ملّی، مصوب دانشگاه الزهراء(س) [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-66]
 • کیفیّت زندگی پیش‌بینی کیفیّت زندگی دانشجویان از طریق میزان به‌کارگیری انواع شیوه‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • کیفیّت زندگی بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • کیّفیت زندگی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • کیّفیت زندگی رابطۀ ادراک بیماری، تجربۀ انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • کلپتومانیا اثرسنجی سایکودراما در درمان دزدی مرضی (کلپتومانیا)- مورد پژوهی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 57-70]
 • کلید واژه‌ها: آسیب کودکی رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • کلید واژه‌ها: تنظیم هیجان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • کلیدواژه ها: شن‌بازی درمانی اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • کلیدواژه‌ها: مشکلات رفتاری اثربخشی رویکرد مؤلفه‌های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-42]
 • کلید واژه‌ها: نارسایی توجه اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • کلیدواژه‌ها: واقعیت مجازی بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 65-84]
 • کلمات کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • کمال مطالعه تطبیقی نظریات مولوی و مزلو درباره انسان سالم و کامل [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 131-145]
 • کمال گرایی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برطرحواره نقص/ شرم، نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]
 • کمال‌گرایی اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-26]
 • کمال‌گرایی نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • کمال‌گرایی رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • کمال‌گرایی سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • کمال‌گرایی نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • کمال‌گرایی اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • کمال‌گرایی مقایسۀ راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 41-58]
 • کمال‌‌گرایی رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 27-54]
 • کمال‌گرایی خود مدار بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و جهت گزینی هدف در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی دولتی(با گرایش‌های علوم تجربی و ریاضی) [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-26]
 • کمال گرایی مادران رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • کمال‌گرایی مثبت رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • کمال‌گرایی مثبت و منفی رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه‌ای خویشتن‌پذیری‌غیرمشروط [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-140]
 • کمال گرایی منفی رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • کمال‌گرایی منفی رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • کمبود توجه اثربخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری کودکان ADHD (مطالعه ی تک موردی) [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 29-48]
 • کمرویی مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • کم هوشی مغزی تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی 1382-1381 [دوره 1، شماره 1، 1384، صفحه 51-60]
 • کناره گیری اجتماعی بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 91-107]
 • کنترل بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • کنترل اضطراب اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • کنترل تکانه بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 91-107]
 • کنجکاوی بررسی مقایسه‌ای نگرش خانواده و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش‌دبستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 53-78]
 • کندوکاو بررسی مقایسه‌ای نگرش خانواده و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش‌دبستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 53-78]
 • کنکور بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • کودک بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 69-85]
 • کودک اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • کودکان بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • کودکان تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]
 • کودکان بررسی تأثیر درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 141-156]
 • کودکان بی سرپرست نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 73-88]
 • کودکان پیش دبستانی بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 105-124]
 • کودکان دبستانی بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • کودکان دیرآموز اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بین فردی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول دبستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 7-32]
 • کودکان طلاق بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 97-110]
 • کودکان عادی بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 97-110]
 • کودکان عادی بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 5-28]
 • کودکان عقب مانده ذهنی خفیف بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 5-28]
 • کودکان مبتلابه سرطان خون اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • کودکان ناتوان آموزش‌پذیر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • کودکان ناشنوا اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 81-96]
 • کودکان و نوجوانان (18 بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384 [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 103-116]
 • کودک پیش دبستانی بررسی مقایسه‌ای نگرش خانواده و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش‌دبستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 53-78]
 • کودک پیش‌دبستانی اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 107-124]

گ

 • گذشت بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • گریز بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-81]
 • گروه درمانی اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • گروه درمانی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 73-88]
 • گروه درمانی اثربخشی گروه‌درمان