همکاران دفتر نشریه

سردبیر

دکتر سیده منور یزدی

روان شناسی استاد تمام، دانشگاه الزهراء(س)

smyazdi@alzahra.ac.ir
0000-0002-8112-3816

مدیر مسئول

دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

دانشیار دانشگاه الزهرا

ab_mehrinejad@yahoo.com