نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، نیلا رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 141-159]
 • آخوندی، نیلا اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • آخوندیان، فرزانه بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • آریاپوران، سعید اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • آریا صدر، زیور مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • آریان پور، سعید بررسی فشارزاهای روانی– اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 39-56]
 • آزادی، حمیدرضا رابطه ابعاد شخصیتی درون گرایی/ برون گرایی آیزنک با گرایش به انتخاب نوع مواد (کند کننده/ محرک) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-123]
 • آزاد فلاح، پرویز مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • آزادیکتا، مهرناز بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با بروز ویژگی‌های شخصیت خودشیفته در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 141-158]
 • آزادی منش، پگاه اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • آزموده، شهین بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • آقایی، اصغر اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • آقاگدی، پریسا بررسی اثر‌بخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر بر تحول الگوی هویّت نوجوانان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 33-56]
 • آقا محمدیان، حمیدرضا رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • آقا یوسفی، علیرضا بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 51-74]
 • آقایوسفی، علیرضا رابطه سبک‌های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش‌آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی88-1387 [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 85-104]
 • آقایوسفی، علیرضا بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • آقایوسفی، علیرضا نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • آلبوکردی، سجاد رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • آهی، قاسم ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • آهی، قاسم نقش مادی گرایی، رفتارهای احتکاری و نارسیسم در اعتیاد به خرید دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • آهنچیان، محمد‌رضا اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]

ا

 • ابراهیمی، شیما اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • ابراهیمی قوام، صغری بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 65-84]
 • ابراهیمی مقدم، حسین تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • ابوالقاسمی، عباس ارتباط تاب آوری، استرس و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 131-152]
 • ابوالقاسمی، عباس بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • ابوالقاسمی، عباس اعتبار یابی و روایی مقیاس بهره همدلی برای دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 9-28]
 • ابوالقاسمی، عباس بررسی ارتباط حل مسأله اجتماعی و مؤلفه‌های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-26]
 • ابوالقاسمی، عباس مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • ابوالقاسمی، عباس مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 43-58]
 • ابوالقاسمی، عباس تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه‌ای دانش آموزان طیف اوتیسم [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 25-40]
 • ابوالقاسمی، عباس اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه پیش‌بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال‏گرایی با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 129-146]
 • اثباتی، مهرنوش تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 7-24]
 • اثناعشری، میترا مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی – رفتاری در مقابل روش‌های القای خلق برخلق مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-52]
 • احدی، بتول رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 95-112]
 • احدی، حسن تاثیر آموزش راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 41-50]
 • احدی، حسن بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی در دانشجویان دانشگاه های اهواز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 7-24]
 • احدی، حسن بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 91-107]
 • احدی، حسن رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • احدی، حسن اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • احدی، حسن نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-22]
 • احدی، مروارید بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • احسان بخش، حسین مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • احمدی، احمد بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • احمدی، احمد بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • احمدی، احمد بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-130]
 • احمدی، احمد رابطه بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-18]
 • احمدی، احمد بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • احمدی، احمد تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • احمدی، رضا مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • احمدی، سوسن اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • احمدی، شیرین مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • احمدی، عزت اله نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • احمدی، علی اصغر بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 85-104]
 • احمدی، مهدی بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-130]
 • احمدی دارانی، عباس سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • احمدوند، علی محمد مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 95-118]
 • احمدوند، محمد علی اثر بخشی روش خود آموزی کلامی بر کاهش شدت علایم ناپایداری عاطفی، زودرنجی، افسرده خلقی و اضطراب در مبتلایان به اختلال پیش از قاعدگی. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 147-160]
 • اخوان تفتی، مهناز اثربخشی درمان رابطه والدکودک (CPRT) بر بهبود شیوه های فرزندپروری مادران [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 45-60]
 • اخوان‌تفتی، مهناز توجه انتخابی دیداری دانش‌آموزان نارساخوان و عادی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-46]
 • ادیب منش، مرزبان رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی رویکرد مؤلفه‌های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-42]
 • ایزدی، راضیه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 93-108]
 • ایزدی فرد، راضیه اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • اسدی، الهه رابطه تعارض والد – نوجوان، تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-96]
 • اسدزاده، حسن اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 107-124]
 • اسعدی، سمانه بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • اسعدی، سمانه بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 79-95]
 • اسکندری، آرزو اثربخشی آموزش مبتنی بر مداخلات شناختی رفتاری بر خودافشاگری زناشویی زوجین [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 127-144]
 • اسکندری، حسین مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • اسکندری، حسین اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 77-94]
 • اسلامی، نرجس جایگاه دلبستگی به همسال و اضطراب دورۀ نهفتگی در تدوین مدل پرخاشگری با توجه به ریشه‌های تحولی آن در کارکرد خانواده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 83-100]
 • اسلمی، الهه بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • اسماعیلی، معصومه بررسی نگرش‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 117-132]
 • اسماعیل زاده، حمیده اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]
 • اسمخانی اکبری نژاد، هادی اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 73-88]
 • اسمری برده زرد، یوسف اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 77-94]
 • اصفهانی، نوشین مقایسه مهارت‌های روانی کاراته‌کاران قهرمان و غیر‌قهرمان و رابطه آن با عملکرد آن‌ها در مسابقات ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 109-120]
 • اصلانی، خالد پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • اصلان آبادی، ناصر بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • اصل سلیمانی، زهرا اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • اصل علوی پایدار، سلاله سادات مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی بر وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]
 • اعتماد، جلیل پیش‌بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل‌گری جنسیّت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 67-86]
 • اعتمادی، احمد اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی قلدری، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 11-28]
 • اعتمادی، احمد مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • اعتمادی، احمد مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 9-23]
 • اعتمادی، احمد بررسی اثر‌بخشی آموزش نظریه انتخاب و کنترل گلاسر بر تحول الگوی هویّت نوجوانان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 33-56]
 • اعتمادی، احمد اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 73-88]
 • اعتمادی، احمد اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • اعتمادی، عذرا بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • اعتمادی، عذرا تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • اعرابی، علیرضا اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 81-96]
 • اعراب شیبانی، خدیجه اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • افتخار، مهرداد بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-48]
 • افتخارزاده، راضیه اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • افراسیابی، مهناز بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • افروز، غلامعلی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • افشار، حمید بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384 [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 103-116]
 • افشاری، افروز نقش تشخیصی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • افشاری، رامین رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • افشاریان، ندا بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر مواجهه از طریق واقعیت مجازی در کاهش هراس از رانندگی: بررسی تک آزمودنی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 65-84]
 • افشاری نژاد، سمیرا نقش میانجیگری مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک دلبستگی با ترس از موفقیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • افلاک سیر، عبدالعزیز مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-124]
 • اکبری، صفورا بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • اکبری، صفورا بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 79-95]
 • اکبری، مهدی بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • اکبرزاده، نسرین تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • اکبرزاده، نسرین تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • اکبرزاده، نسرین مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • اکبرزاده، نسرین مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • اکبرزاده، نسرین تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • اکبرزاده، نسرین تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • اکبرزاده، نسرین بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • اکبرزاده، نسرین بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 7-20]
 • اکبرزاده، نسرین بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 71-86]
 • اکبری کلور، سیده مریم اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • البرزی، شهلا بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع،در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 41-60]
 • البرزی، شهلا بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 5-28]
 • البرزی، محبوبه رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • البرزی، محبوبه مقایسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 83-94]
 • الهیاری، وحید تأثیر آرام سازی روانی – حرکتی به شیوه‌ی سیلوا بر سیستم فعال‌سازی/ بازداری رفتاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 109-124]
 • امامی، فاطمه بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • امامی پور، سوزان تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • امان الهی، عباس پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • امانی ساری بگلو، جواد نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • امیدی، عبدالله اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • امیدیان، مرتضی مقایسه وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی استان خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 21-30]
 • امیری، بنت‌الهدی توجه انتخابی دیداری دانش‌آموزان نارساخوان و عادی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 29-46]
 • امیری، سهراب بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانه تاریک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-42]
 • امیری، شعله بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • امیری، شعله بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • امیری، شعله بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • امیری، شعله بررسی تفاوت‌های جنسیتی ترتیب ترجیح رنگ [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 49-64]
 • امیری، شعله بررسی تحولی ترجیح رنگ در کودکان [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 79-95]
 • امیری، مولود رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 137-160]
 • امیری، نگار اثربخشی درمان رابطه والدکودک (CPRT) بر بهبود شیوه های فرزندپروری مادران [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 45-60]
 • امرایی، مردان هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]
 • امراللهی نیا، مونا اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • امراللهی نیا، مونا مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • امین، راضیه نقش تشخیصی رویدادهای استرس‌زا، تاب‌آوری و ناگویی هیجانی در اعتیاد زنان [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 109-124]
 • امینی، شکوفه رابطۀ ادراک بیماری، تجربۀ انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • انجدانی، انسیه بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-48]
 • انجم شعاع، محمد رئوف بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]

ب

 • بابایی، مهناز تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • بیابانگرد، اسماعیل رابطه میان عزت نفس، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های تهران [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 131-144]
 • باروتی، عصمت مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • باعزت، فرشته اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • باعزت، فرشته مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 65-80]
 • باعزت، فرشته اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 107-124]
 • باعزت، فرشته اثربخشی بازتوانی‌ شناختی بر کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • بافنده قراملکی، حسن نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • باقری، فریبرز اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 141-159]
 • بحرانی، محمود بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 51-72]
 • بختیاری، مریم اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • بختیارپور، سعید بازنگری استرسورهای روانی- اجتماعی و محیطی محور چهار DSM-IV-TR در دانشجویان دانشگاه های اهواز [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 105-122]
 • بخشی پور، باب‌الله بررسی تأثیر درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 141-156]
 • بخشی پور، عباس رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • بخشی پور رودسری، عباس مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • بخشی پور رودسری، عباس بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • بخشی‌پور رودسری، عباس بررسی نگرش‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 117-132]
 • بیداری، فرزانه اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • بدری گرگری، رحیم رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 29-44]
 • بدری گرگری، رحیم رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • بدری گرگری، رحیم اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • براتی، هاجر رابطه خطرپذیری با عواطف منفی با توجه به گشودگی نسبت به احساسات [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 55-71]
 • بیرامی، منصور پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • برجعلی، احمد تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • برجعلی، احمد بررسی رابطۀ شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 123-137]
 • برجعلی، احمد تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 57-72]
 • برجعلی، احمد اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 107-124]
 • برجعلی، احمد اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • برزگر، اسماعیل اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • بیرشک، بهروز اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-22]
 • بیرشک، بهروز بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • برماس، حامد رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • برماس، حامد اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 157-174]
 • برمال، فرید اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار ذهنی، شیوۀ حل مسأله، و تنظیم شناختی هیجان افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • بزازیان، سعیده اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • بزمی، نعیمه اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • بساک نژاد، سودابه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • بشارت، محمدعلی رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • بشارت، محمدعلی رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • بشارت، محمدعلی رابطه بین سخت کوشی و مشکلات بین شخصی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 85-106]
 • بشارت، محمدعلی بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 25-38]
 • بشارت، محمدعلی سخت کوشی و سبک های مقابله با استرس [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 109-127]
 • بشارت، محمد علی سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 7-36]
 • بشاش، لعیا هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • بشرپور، سجاد مقایسۀ پردازش خودکار و کنترل شدۀ اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 87-104]
 • بشرپور، سجاد ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 29-48]
 • بشرپور، سجاد مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • بشرپور، سجاد نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • بشرپور، سجاد بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-112]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 37-56]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بازنگری استرسورهای روانی- اجتماعی و محیطی محور چهار DSM-IV-TR در دانشجویان دانشگاه های اهواز [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 105-122]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 107-124]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • بنی جمالی، شکوه السادات رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-26]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • بنی جمالی، شکوه السادات بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-48]
 • بنی جمالی، شکوه السادات اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • بنی جمالی، شکوه السادات نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-22]
 • بنی‌جمالی، شکوه السادات اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • بن راضی غابشی، مینا تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • بهاری، فرشاد رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-18]
 • به پژوه، احمد تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • به پژوه، احمد اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • به‌پژوه، احمد شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • به‌پژوه، احمد اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • بهراد، مژگان مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • بهرامی، فاطمه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 115-140]
 • بهرامی، فاطمه پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • بهرامی، فاطمه بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 31-58]
 • بهرامی، هادی مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-126]
 • بهرامی، هادی رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]
 • بهرامی احسان، هادی بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • بهرامی هیدچی، مریم ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • بهزادی، الهام رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • بوالهری، جعفر مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • بوستانی پور، علیرضا اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]

پ

 • پارویی، مهدی اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • پاییزی، مریم بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • پاشا، رضا اثر بخشی نظریه ذهن وتحلیل رفتار کاربردی در کاهش رفتارهای نامطلوب کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 165-182]
 • پاشا شریفی، حسن رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار(نقش‌های شغلی، ویژگی‌های شغل، سبک نظارتی، و ساختار سازمانی)و سطح درگیری شغلی اعضاء هیأت علمی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 57-84]
 • پاکدامن، شهلا تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • پاک نیا، نسیم مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • پیری، لیلا بررسی رابطه میان سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-54]
 • پرند، اکرم تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 121-137]
 • پزشک، شهلا بررسی اثر‌بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر میزان افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]
 • پژومند، عبدالکریم ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • پناهی، مهین تحلیل زیبانگــری بیدل دهلوی (با رویکرد‌روانشناختی) [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 135-170]
 • پناهی قشه توتی، زکیه رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 73-90]
 • پورابراهیم، تقی بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • پور ابوالقاسمی، راحیل اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • پورداد، سبا نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • پوررضائیان، مهدی اثرسنجی سایکودراما در درمان دزدی مرضی (کلپتومانیا)- مورد پژوهی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 57-70]
 • پورشهریاری، مه سیما تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • پورشهریاری، مه سیما تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • پورشهریاری، مه سیما بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه‌های تهران [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 27-46]
 • پورشهریاری، مه سیما پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 125-146]
 • پورشهریاری، مه سیما مقایسه افسردگی، انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دانش آموزان دختر کاربر و غیرکاربر اینترنتی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 49-64]
 • پورشهریاری، مه سیما بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • پورشهریاری، مه سیما تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • پورشهریاری، مه‌سیما نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • پور‌شهریاری، مه‌سیما بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]
 • پورفرج عمران، مجید مقایسه همجوشی فکر -عمل در اختلالات وسواس فکری -عملی، افسردگی، همبودی این دو اختلال و گروه بهنجار [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 35-50]
 • پورکریمی، جواد اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بین فردی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول دبستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 7-32]
 • پورمحمدی، سمیه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر پردازش شناختی خودکار [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 141-159]
 • پورنقاش تهرانی، سعید مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • پورنقاش تهرانی، سعید مقایسه اثربخشی درمان نگهدارنده با متادون و درمان سم زدایی با متادون بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 81-100]
 • پورنقاش تهرانی، سعید بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-23]
 • پیوسته گر، مهرانگیز رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 130-147]
 • پیوسته گر، مهرانگیز پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 125-146]
 • پیوسته گر، مهرانگیز رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • پیوسته گر، مهرانگیز رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • پیوسته گر، مهرانگیز بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-48]
 • پیوسته گر، مهر انگیز رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • پیوسته‌گر، مهرانگیز بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • پیوسته‌گر، مهرانگیز شیوع رفتار خود‌آسیبی عمدی و رابطه آن با احساس تنهایی و سبک دلبستگی در دانش‌آموزان دختر [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 29-52]
 • پیوسته‌گر، مهرانگیز مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • پیوسته‌گر، مهرانگیز اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • پیوسته‌گر، مهرانگیز مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 47-66]
 • پولادفر، راضیه رابطه بین سبک زندگی و اختلالات روان شناختی دبیران دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 7-18]

ت

 • تاجی، مریم بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]
 • تاجداران، منصور درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • تاجیک زاده، فخری سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • تاشک، آناهیتا بررسی و مقایسه انواع خشونت خانوادگی در زنان و مردان در تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 7-23]
 • تبریزی، فاطمه اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • تجلی، فاطمه نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • ترابیان، لیلا بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت دیده و عادی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-26]
 • ترابی مزرعه ملکی، نغمه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • ترخان، مرتضی اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • ترخان، مرتضی اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 89-108]
 • ترخان، مرتضی اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • ترخان، مرتضی اثربخشی درمان بین فردی گروهی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی و ابراز وجود زنان دچار نارضایتی زناشویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 123-140]
 • ترخان، مرتضی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و معناداری زندگی زنان افسرده [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 147-164]
 • ترخان، مرتضی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی، پرخاشگری و نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان پرخاشگر [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 161-176]
 • تردست، لیلی اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترقی جاه، صدیقه ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • ترک، فرزانه پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • ترک ترابی، سهیل تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی 1382-1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 51-60]
 • تقوی، محمدرضا مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • تقوی، محمدرضا بررسی حافظه آشکار در نوجوانان مضطرب [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 152-158]
 • تیلکی، مهدیس اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • تورانی، سمیه بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]

ج

 • جانجانی، پریسا اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • جاوید، فاطمه بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • جاویدی، حجت الله رابطه تعارض والد – نوجوان، تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-96]
 • جاویدی، حجت الله رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • جاویدی، حجت الله نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • جدیدی، سما اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • جزینی، شادی پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • جعفری، اصغر تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • جعفری، صدیقه اثر تعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 25-50]
 • جعفری، عیسی بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • جعفری، فاطمه سادات بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • جعفری، فروغ اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866 [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 111-126]
 • جعفری، میرسعید اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 37-54]
 • جعفری، مصطفی بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • جعفری ثانی، بهنام اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • جعفری جوزانی، راضیه نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • جلالی، محمد رضا تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • جلیلوند، مریم بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 19-32]
 • جنادله، خالد رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]
 • جهان، جواد مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • جهان‌بخشیان، نیره بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • جهانگیری، محمد مهدی بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • جوادیان، زهرا نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • جوکار، بهرام رابطه ویژگی‌های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 89-110]
 • جوکار، بهرام ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • جوکار، بهرام ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • جوکار، بهرام مقایسه خودگردانی مذهبی دانش آموزان مدارس تیزهوشان دانش آموزان مدارس عادی در شهرستان شیراز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 83-94]
 • جوکار، بهرام رابطه شادی و شیوه های گزینش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 125-137]
 • جوکار، بهرام مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • جوکار، بهرام پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی بر مبنای عوامل روان‌شناختی، خانوادگی‌ و اجتماعی: مقایسه نیمرخ پیش‌بینی ابعاد تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 137-162]
 • جوکار، بهرام پیش‌بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل‌گری جنسیّت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 67-86]
 • جوکار، فرهاد پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]

چ

 • چاقوساز، مرضیه اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • چالمه، رضا بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • چراغی، فرشته بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • چراغ ملایی، لیلا بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 37-56]
 • چراغ ملایی، لیلا درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • چرامی، مریم مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • چلبیانلو، غلامرضا نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]

ح

 • حاجتی، فرشته السادات تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • حاجی‌سیدتقیاتقوی، زهرا‌السادات مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 47-66]
 • حاجی علیزاده، کبری اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 165-180]
 • حاجلو، نادر بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • حاجلو، نادر اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 79-98]
 • حامدی، رباب بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • حبیبی، حمدالله بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 115-134]
 • حجازی، الهه ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • حجازی، الهه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 125-149]
 • حجازی، الهه رابطه ترس از موفقیت و رضایتمندی روانی در دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی و جنس: مطالعه موردی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 57-74]
 • حیدری، روزیتا بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • حیدری راد، حدیث نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • حیرتی، حبیبه اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • حسامی، سحر مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • حسنی، جعفر مقایسۀ راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 41-58]
 • حسنی، جعفر رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 61-78]
 • حسنی، فریبا مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • حسنی، فریبا تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • حسینی، زینب السادات اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-181]
 • حسینی، سوده بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • حسینی، فریده السادات پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 73-94]
 • حسین‏خانزاده، عباسعلی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • حسین‏خانزاده، عباسعلی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • حسین‏خانزاده، عباسعلی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • حسین‏خانزاده، عباسعلی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • حسینایی، علی ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • حسینی‌آباد شاپوری، مریم مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • حسینی امام، سیده سامرا مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 103-115]
 • حسینیان، سیمین بررسی و مقایسه خودپنداره نوجوانان دختر و پسر گریزان و عادی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 73-81]
 • حسینیان، سیمین مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی – رفتاری در مقابل روش‌های القای خلق برخلق مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-52]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • حسینیان، سیمین مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • حسینی‌انجدانی، مریم نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • حسینی بادنجانی، مهدی پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • حسین چاری، مسعود انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • حسین چاری، مسعود مقایسه خود - کارآمدی ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 87-103]
 • حسین‌خانزاده، عباسعلی نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 97-118]
 • حسین خانزاده فیروزجاه، عباسعلی تهیه پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 121-137]
 • حسین خانزاده فیروزجاه، عباسعلی اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • حسین خانزاده فیروزجاه، عباسعلی تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • حسن زاده، احمد بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 67-94]
 • حسن‌زاده، احمد مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • حسن‌زاده پشنگ، سمیرا بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • حسینی کوکمری، پریسا رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • حسین لو، زهرا بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با بروز ویژگی‌های شخصیت خودشیفته در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 141-158]
 • حسین نیا، معصومه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • حسینی نسب، داود رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 29-44]
 • حسینی نصب، داود اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • حقی، حبیب الله رابطه اهداف پیشرفت اجتماعی و مهارت‌های ارتباط میان فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 29-44]
 • حقایق، سیدعباس اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • حقیقت، فرشته تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 95-116]
 • حکاک، سیده منصوره رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • حکمتی، عیسی مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • حکیمی راد، الهام بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • حکیمی‌راد، الهام اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • حمید، نجمه بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن (سلولهای T کمکی، سلولهای T مهاری/ انهدامی و سلولهای ضد سرطانی NK) [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 73-88]
 • حمیدیان، ساجده اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • حمیدپور، حسن بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 105-124]
 • حمزه‌لو، محمد نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • حمزه لوئیان، مهرنوش مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • حمزه ن‍‍ژاد، محمود بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • حمزه ن‍‍ژاد، محمود بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • حمزه ن‍‍ژاد، محمود بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • حمزه ن‍‍ژاد، محمود بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]

خ

 • خادمی، ملوک اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی‌ بر آموزه‌های دینی بر خوش‌بینی و سازگاری زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 7-28]
 • خادمی اشکذری، ملوک بررسی عوامل فردی خطرساز در سوء مصرف انواع مواد مخدر در میان دانش‌آموزان در معرض خطر دوره متوسطه [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 97-122]
 • خادمی اشکذری، ملوک اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 111-128]
 • خادملو، محمد اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برطرحواره نقص/ شرم، نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]
 • خالقی پور، شهناز تأثیر آرام سازی روانی – حرکتی به شیوه‌ی سیلوا بر سیستم فعال‌سازی/ بازداری رفتاری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 109-124]
 • خیام نکویی، نیره السادات تأثیر آموزش مکانیسم‌های دفاعی بر ابراز خشم، ناسازگاری فردی و سبک‌های اسنادی دانشجویان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 123-140]
 • خانی پور، حمید نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 73-88]
 • خانجانی، زینب رابطه ویژگی های کم دامنه شخصیت با استعداد و عملکرد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 47-70]
 • خانجانی، زینب بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • خجسته، سولماز مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • خجسته مهر، رضا بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 31-50]
 • خجسته مهر، رضا بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • خدایی، علی هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]
 • خدایاری فرد، محمد اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • خدابخش، روشنک بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]
 • خدابخش، روشنک بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت دیده و عادی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-26]
 • خدابخش، روشنک بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • خدابخش، روشنک ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • خدابخش، روشنک بررسی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلری بر سبک‌های مقابله‌ای مادران کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله‌ای و کاهش نشانه‌های اختلال [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 7-30]
 • خدابخش، روشنک ‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • خدابخش، روشنک مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی بر وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]
 • خدابخشی، مهدی بررسی روش‌های افزایش مسئولیت پذیری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 85 - 1384 [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 113-138]
 • خدابخشی، مهدی هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • خدابخش پیرکلانی، روشنک مقایسه سبک های دفاعی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در انواع خودشیفتگی و مقایسه با افراد غیرخودشیفته [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 7-24]
 • خدابخش پیر کلانی، روشنک رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • خدابخشی کولایی، آناهیتا اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 103-115]
 • خدادادی سنگده، جواد اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 125-140]
 • خدائی خیاوی، سیامک مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • خدائی خیاوی، سیامک مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر عادی و طلاق [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]
 • خرم دل، کاظم مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • خسروی، زهره رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • خسروی، زهره بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]
 • خسروی، زهره بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا به ADHD [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 37-56]
 • خسروی، زهره تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • خسروی، زهره تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 35-56]
 • خسروی، زهره بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • خسروی، زهره بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • خسروی، زهره بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • خسروی، زهره نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • خسروی، زهره مقایسۀ سطوح کمال‌گرایی مادر با پیوند والدینی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی و افراد سالم [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 47-66]
 • خسروی، زهره مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 23-36]
 • خسروی، زهره رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • خسروی، زهره تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • خسروی، زهره اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • خسروی، زهره پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • خسروی، زهره ‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • خسروی، زهره بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-48]
 • خسروی، زهره رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 73-90]
 • خسروی، علی نقش مادی گرایی، رفتارهای احتکاری و نارسیسم در اعتیاد به خرید دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • خسروانی شریعتی، سیده هدی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • خشنودنیای چماچائی، بهنام مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • خلعتبری، جواد اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 119-134]
 • خمسه، اکرم بررسی نقش عوامل فرهنگی-اجتماعی بر طرحواره های نقش جنسیتی در دو گروه قومی از دانشجویان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 129-146]
 • خواجه، نبی الله پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • خواجه، هایده دستکاری عزت نفس و تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • خوشبخت، فریبا رابطه شیوه‌های فرزند‌پروری والدین با رفتارهای غیر‌اجتماعی و اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی در بازی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 87-106]
 • خوشبخت، فریبا بررسی مشکلات محاسباتی، از نوع جمع،در دانش آموزان دختر و پسر کلاس سوم ابتدایی شهر شیراز [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 41-60]
 • خوشبخت، فریبا بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 69-85]
 • خوشخرام، نجمه اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 29-50]
 • خوش‌کنش، ابوالقاسم بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • خوشنام، امیر حسین پیش‌بینی کیفیّت زندگی دانشجویان از طریق میزان به‌کارگیری انواع شیوه‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]

د

 • داداشی، سیامک نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 7-24]
 • دادخواه، اصغر اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • دارمی، زینب رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجدید قوا در کارکنان با ملاحظه بر حمایت سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 111-134]
 • دانش، عصمت تأثیر نگرش مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-154]
 • دانش، عصمت افزایش سازگاری زناشویی زوج‌های ناسازگار با مشاوره از چشم اندازی اسلامی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 167-186]
 • دانش، عصمت رابطه ابعاد شخصیتی درون گرایی/ برون گرایی آیزنک با گرایش به انتخاب نوع مواد (کند کننده/ محرک) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 109-123]
 • دانش، عصمت رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • دانشور پور، زهره صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • دانه‌کار، معصومه اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • داودی، ایران سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • داوری نژاد، عمران اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • دبیری اصفهانی، عذرا مطالعه تطبیقی نیازهای انتقالی دانش‌آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب‌های بینایی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 29-46]
 • دبیر‌مقدم، مهتاب بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • درتاج، فریبرز اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]
 • دره، ایمان نقش واسطه‌ای هوش هیجانی در رابطه سبک‌های فرزندپروری و قلدری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 7-22]
 • دیره، عزت بررسی سهم عوامل انگیزشی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 47-62]
 • درودی، جواد بررسی رابطه ابعاد خشم و ویژگی های انحرافی شخصیت با پرخاشگری سایبری [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 97-112]
 • درویزه، زهرا مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 11-36]
 • درویزه، زهرا بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]
 • درویزه، زهرا مقایسه رابطه هم ‌دلی مادران و دختران نوجوان، با اختلال ‌های رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزه کار) در تهران [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 61-70]
 • درویزه، زهرا پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 125-146]
 • درویزه، زهرا بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • درویزه، زهرا نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه‌ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 89-118]
 • درویزه، زهرا مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • درویزه، زهرا بررسی تأثیرالقای استرس بر ظرفیت حافظۀکاری [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 37-56]
 • درویزه، زهرا پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • درویزه، زهرا مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • دروگر، خدیجه بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 105-124]
 • دستا، مهدی بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • دستا، مهدی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • دستوری، رامین اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • دلاور، علی تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • دلاور، علی نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 31-40]
 • دلاور، علی مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • دلاور، علی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]
 • دلفان بیرانوند، آرزو پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • دمرچلی، نسیم تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • دهستانی، مهدی اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • دهستانی، مهدی نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • دهشیری، غلامرضا بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • دهشیری، غلامرضا ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • دهشیری، غلامرضا اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • دهشیری، غلامرضا پیش‌بینی اختلالات رفتاری درونی‌سازی و برونی‌سازی در نوجوانان بر اساس ابعاد سرشت و منش [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 7-26]
 • دهقان، مجتبی نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • دهقان، مجتبی مقایسۀ راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 41-58]
 • دهقان، مجتبی کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • دهقان، مجتبی رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 61-78]
 • دهقانی، اکرم اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 93-108]
 • دهقانی درمیانی، فرشته ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • دیهیمی، مرجانه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 39-54]
 • دولت آبادی، شیوا بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 111-134]
 • دولت آبادی، عاطفه اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866 [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 111-126]

ذ

 • ذبیحی، رزیتا اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه مهرورزی به خود بر شکوفایی زنان یائسه -1866 [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 111-126]
 • ذبیحی نیاگردرودباری، الهام نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • ذکری، مژگان اثربخشی روان‌نمایشگری بر اختلال شخصیت خودشیفته، انزوای اجتماعی، فقدان همدلی و بی‌اشتهائی عصبی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • ذوالفقاری، معصومه اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]

ر

 • راجی، نرگس اثربخشی آموزش روش مقابله با استرس بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع دبیرستان [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 119-134]
 • رادمهر، فرناز ارزیابی تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات بر نارسایی شناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 25-44]
 • راضی مرادی، محمد اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی قلدری، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 11-28]
 • رامش، سمیه اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • راهپیما، سمیرا پیش‌بینی شادکامی بر مبنای احساس شرم و گناه: بررسی نقش تعدیل‌گری جنسیّت [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 67-86]
 • رجبی، سوران بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 131-146]
 • رجبی، غلامرضا بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 31-50]
 • رجبی، غلامرضا بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • رحیمی، چنگیز فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • رحیمی، چنگیز مقایسۀ هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان‌پزشکی با افراد بهنجار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 121-142]
 • رحیمی، محمد رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • رحمانی، فریبا اثربخشی برنامۀ تنظیم شناختی هیجان بر علائم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 47-62]
 • رحمانی، فریبا تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • رحمانی، مهری اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-76]
 • رحیمیان بوگر، اسحق اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-76]
 • رحیمیان بوگر، اسحق مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • رحمتی، عباس بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 131-144]
 • رحمتی، عباس مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 9-23]
 • رحمتی نژاد، پروین بررسی پدیدارشناسانۀ تجربۀ غم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 25-48]
 • رحیم جمارونی، هانیه مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 23-36]
 • رستمی، مهدی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • رستمی، مهدی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • رسولی، حوا تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • رسولی، رویا اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افزایش مهارت‌های اجتماعی – هیجانی وکاهش افسردگی در دانش آموزان قلدر [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 77-94]
 • رسولی، علی نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • رسولی، علی مقایسۀ راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و کمال گرایی در زنان پیمان شکن و عادی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 41-58]
 • رسول زاده طباطبایی، کاظم تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 95-116]
 • رسول زاده طباطبایی، کاظم بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 69-85]
 • رشید، خسرو نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مساله در پیشگیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 31-40]
 • رشید، سجاد مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • رشیدی، فرزانه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • رشید شیخ احمد، محسن مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • رضایی، جواد تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • رضایی، علی محمد مقایسه و تعیین میزان هم خوانی اولویت های ارزشی دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، و والدین و آموزگاران آن ها [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 95-118]
 • رضایی، علی محمد مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • رضایی، علی محمد مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • رضایی، فاطمه اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی بر اجتناب شناختی-رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 43-62]
 • رضایی، فاطمه اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • رضایی، فاطمه تأثیر آموزش مکانیسم‌های دفاعی بر ابراز خشم، ناسازگاری فردی و سبک‌های اسنادی دانشجویان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 123-140]
 • رضایی، مهدی مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • رضایی، مهدی مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • رضایی حسین آبادی، مریم تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • رضاخانی، سیمین دخت شیوه‌های کنار آمدن تیپ‌های مختلف شخصیتی با فشارهای روانی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 123-142]
 • رضایی دهنوی، صدیقه سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • رضایی شریف، علی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 125-149]
 • رضائیان، حمید مقایسه اثربخشی روش‌های شناختی – رفتاری در مقابل روش‌های القای خلق برخلق مادران کودکان کم‌توان ذهنی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 33-52]
 • رضویه، اصغر نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 25-38]
 • رفیعی نیا، پروین اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضان، مریم مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و توجه متمرکز در افراد وابسته به متامفتامین و افراد سالم [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • رمضان زاده، ثریا بررسی تأثیر درمان کوتاه مدت راه‌حل محور بر پرخاشگری کودکان و نوجوانان [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 141-156]
 • رمضان علیزاده، زهرا تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • رنجبر، زهرا مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 11-36]
 • رنجبر، محمدجواد نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 147-162]
 • رنجبر سودجانی، یوسف مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • رهبر کرباسدهی، ابراهیم اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • رهبر کرباسدهی، فاطمه اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب‌آوری روان شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه‌های افسردگی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 73-90]
 • روبن زاده، شرمین اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • روحانی، نیره السادات پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]

ز

 • زادباقرصیقلانی، مریم اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-22]
 • زادباقر صیقلانی، مریم بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • زاده محمدی، علی اثربخشی موسیقی‌درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (MS) [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 7-22]
 • زادهوش، سمیه تأثیر درد بر جنبه‌های مختلف زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 95-116]
 • زارع، حسین رابطه سبک‌های تفکّر با خلّاقیّت دانشجویان دانشگاه پیام نور [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 141-159]
 • زارع، حسین اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • زارع، حسین اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • زارع، مهدی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 67-94]
 • زائری امیرانی، محبوبه تاثیر آموزش شوخ ‌طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 85-106]
 • زرگر، یداله شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطۀ این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]
 • زرگری نژاد، غزاله اثربخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری کودکان ADHD (مطالعه ی تک موردی) [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 29-48]
 • زکی، محمدعلی نگرش دانش‌آموزان به درس ریاضی و رابطه آن بااضطراب امتحان (مورد:دانش‌آموزان دختروپسرسال دوم دبیرستان‌های شهراصفهان) [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 153-181]
 • زمانی، ساره رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • زمانی، طاهره بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • زمانی، نیره اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بین فردی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول دبستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 7-32]
 • زین آبادی، حسن رضا نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 139-160]
 • زنجانی، زهرا مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • زندی پور، طیبه بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • زندی پور، طیبه بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس با بیماران ام.اس بر بهبود سلامت روان و تقویت حمایت اجتماعی بیماران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 65-84]
 • زندی پور، طیبه نگرش بِیماران مبتلا به MS نسبت به کیفیت زندگی خویش و خدمات مشاوره و روان شناسی [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 89-116]
 • زندی پور، طیبه مطالعه تطبیقی نیازهای انتقالی دانش‌آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب‌های بینایی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 29-46]
 • زندی پور، طیبه رابطه منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 93-107]
 • زندی پور، طیبه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 51-72]
 • زندی‌پور، طیبه درمان کل‌نگر و کیفیّت زندگی بیمارانMS در ایران پژوهشی ملّی، مصوب دانشگاه الزهراء(س) [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 27-66]
 • زندکریمی، غزال تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • زندکریمی، غزال مقایسه فراشناخت، انعطاف پذیری شناختی و توجه متمرکز در افراد وابسته به متامفتامین و افراد سالم [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 59-75]
 • زندکریمی، غزال اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 37-54]
 • زند کریمی، غزال رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-26]
 • زهرایی، شقایق رابطۀ ادراک بیماری، تجربۀ انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • زهرا کار، کیانوش بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی بر کاهش ناامیدی در زندگی معلولان ضایعه نخاعی پس از زلزله شهرستان زرند [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 67-94]
 • زهره ای، اسماعیل اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]

س

 • سیاح، سرور السادات مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • سادات‌لاریجانی، زرین مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • سیادت، علی تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]
 • ساروخانی، سحر عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • سالاری فر، محمدحسن بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 19-32]
 • سبزفروش، نسرین اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • سبزه‌آرای لنگرودی، میلاد بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 97-114]
 • سپاه منصور، مژگان تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • سپاه‌منصور، مژگان مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • سپهری، صفورا رابطه شادی و شیوه های گزینش [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 125-137]
 • سپهریان، فیروزه اهمال‌کاری تحصیلی و عوامل پیش‌بینی کننده آن [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 9-26]
 • سپهریان آذر، فیروزه بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانه تاریک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-42]
 • سپهوندی، محمد علی اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی بر اجتناب شناختی-رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 43-62]
 • سجادی نژاد، مرضیه السادات ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • سدیدی، محسن پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • سید مهدوی اقدم، روح اله مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • سید موسوی، مهری پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]
 • سرافراز، مهدی‌رضا بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 97-114]
 • سعادتی، نادره اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • سعادتی شامیر، ابوطالب اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]
 • سعیدی، مشیت الله بررسی رابطه بین اضطراب والدین با اضطراب و پیشرفت تحصیلی فرزندان آن‌ها در مقطع پیش‌دانشگاهی شهر کرمان [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 131-144]
 • سعیدی پور، بهمن بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 105-122]
 • سعیدی محمد، زینب درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • سیف، سوسن رابطه بین بخشوده‌گی و سلامت روانی همسران [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 9-18]
 • سیف، سوسن پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین آنها [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 125-146]
 • سلطانی زاده، محمد رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-46]
 • سلگی، زهرا بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 105-122]
 • سلیمی، حسین بررسی حافظه آشکار در نوجوانان مضطرب [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 152-158]
 • سلیمی، عظیمه ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • سلیمی نیا، علیرضا رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • سماوی، عبدالوهاب انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • سنگری، علی اکبر ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • سنگری، علی اکبر نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 139-160]
 • سهرابی، فائزه بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • سهرابی، فرامرز تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • سهرابی، فرامرز بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 155-172]
 • سهرابی، فرامرز بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 97-110]
 • سهرابی، فرامرز بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • سهرابی، فرامرز مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • سهرابی، فرامرز بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • سهرابی، فرامرز ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • سهرابی، نادره بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • سواری، یاسمن تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 7-24]

ش

 • شایقیان، زینب بررسی شاخص‌های روانسنجی سیاهه علائم اختلال خوردن (EDI) در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-24]
 • شاکری، نرگس اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • شالچی، بهزاد بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 125-149]
 • شاملی، لیلا اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]
 • شاهی، حسن اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • شاهقلیان، مهناز نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • شاهقلیان، مهناز کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • شیخ، سعیده نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]
 • شیخی، زهرا مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • شیخ زاده قولنجی، فرشته اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • شریعت باقری، محمد مهدی مطالعه تطبیقی نظریات مولوی و مزلو درباره انسان سالم و کامل [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 131-145]
 • شریف، نسیم بررسی رابطه حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 51-74]
 • شریف، نسیم رابطه سبک‌های تفکر با بهزیستی شخصی در دانش‌آموزان دختر متوسطه و پیش دانشگاهی شمال شهر تهران در سال تحصیلی88-1387 [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 85-104]
 • شریفی، پریسا رابطه میان سبک های دلبستگی و مشکلات بین فردی در افراد بزهکار: نقش واسطه ای نظم جویی شناختی هیجانی و حل مسأله اجتماعی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 61-78]
 • شریفی، علی اکبر اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • شریفی، محمد امین بررسی نگرش‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 117-132]
 • شریفی، مریم بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 115-140]
 • شریفیان، مهناز بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • شریفی درآمدی، پرویز بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 111-134]
 • شریفی درآمدی، پرویز تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی 1382-1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 51-60]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • شریفی‌درآمدی، پرویز مقایسه مؤلّفه‌‌های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و غیرمبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 91-108]
 • شیرمحمدی، فرهاد نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز بررسی مقایسه‌ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده‌های سنی 45-40 و25-20 سال [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 75-86]
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز رابطه بین آگاهی نسبت به مواد روانگردان و مصرف آن در دانشجویان رشته‌های علوم انسانی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 33-48]
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز بررسی مقایسه‌ای رفتار چت کردن ورابطه آن با خود پنداره دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا(س)سال تحصیلی 86-85 [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 27-38]
 • شعاع کاظمی، مهرانگیز بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]
 • شفیعی، سهیلا نقش نگرانی، طرحواره های هیجانی و سیستم های مغزی-رفتاری (BIS- BAS) در پیش بینی باورهای وسواسی [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 7-24]
 • شفیعی، معصومه نقش بازداری پاسخ، اضطرار منفی و نگرانی تصویر بدنی در پیش‌بینی علایم اختلال خوردن دختران دانشگاه علوم پزشکی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 91-107]
 • شفیع آبادی، عبداله مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • شفیع‌آبادی، عبداله رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه‌ای خویشتن‌پذیری‌غیرمشروط [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-140]
 • شکیبا، شیما مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • شکری، امید هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]
 • شکری، امید نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 139-160]
 • شکری، امید صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • شکرکن، حسین مقایسه وضعیت هویت یابی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی استان خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 21-30]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بین فردی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان دیرآموز پایه اول دبستان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 7-32]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • شمس، جمال اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • شمس اسفند آباد، حسن بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 139-152]
 • شمشادی، هه تاو اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • شمشیری، مینا رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • شهاییان، آمنه هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • شهابی زاده، فاطمه جایگاه دلبستگی به همسال و اضطراب دورۀ نهفتگی در تدوین مدل پرخاشگری با توجه به ریشه‌های تحولی آن در کارکرد خانواده [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 83-100]
 • شهابی زاده، فاطمه ارتباط بین انسان انگاری و دلبستگی به اشیاء با رفتارهای احتکاری: نقش میانجی شناختارهای احتکاری [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • شهابی‌زاده، فاطمه بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 73-99]
 • شهابی‌زاده، فاطمه مدل علی راهبردهای مقابلة مذهبی، نقش کارکرد خانواده و دلبستگی به خدا [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 135-165]
 • شهبازیان خونیق، آرش نقش میانجی‌گرانۀ باورهای غیرمنطقی در ارتباط ابعاد شخصیت با ادراک حمایت اجتماعی بیماران میگرنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • شهدوست، مریم تأثیر آموزش سبک زندگی اسلام‌محور با تأکید بر نظام خانواده بر صمیمیت زوجین اراک [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 79-106]
 • شهرآرای، مهرناز بررسی رابطه میان سبک های هویت، ابراز وجود، و سبک های مقابله [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 39-54]
 • شهرآرای، مهرناز بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 65-90]
 • شهرآرای، مهرناز بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 49-78]
 • شهرآرای، مهرناز بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • شهیم، سیما هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • شهنی ییلاق، منیجه مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • شواخی، علیرضا بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]

ص

 • صیادپور، زهره شیوه های دل بستگی و رضایت از ازدواج [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 137-155]
 • صادقی، راضیه سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • صادقی، سعید اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • صادقی، میثم نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • صادقی، مسعود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 115-140]
 • صادقی، مسعود اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • صادقی، منصوره سادات اعتباریابی و رواسازی آزمون اضطراب امتحان فریدبن: فرم فارسی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 51-66]
 • صادقی بابوکانی، زهرا مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • صالحی، مریم تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • صالحی، منیره اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • صالحی، منصور بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 19-32]
 • صالحی، مهدیه اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 157-174]
 • صالح زاده، مریم اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]
 • صالح صدق پور، بهرام مقایسه ابعاد حرمت خود در دانش آموزان نارساخوان و عادی پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 65-80]
 • صالحی فدردی، جواد اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار ذهنی، شیوۀ حل مسأله، و تنظیم شناختی هیجان افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • صائبی، سوسن رابطۀ ادراک بیماری، تجربۀ انگ و همجوشی شناختی با کیّفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 25-40]
 • صباحی، پرویز اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صبحی قراملکی، ناصر بررسی رابطه بین خلّاقیّت سازمانی، استرس شغلی و انگیزش پیشرفت با تعهد سازمانی پرستاران [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 89-106]
 • صبحی قراملکی، ناصر اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • صدر، مهدیه سادات رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • صدری دمیرچی، اسماعیل مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر عادی و طلاق [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]
 • صدری ماسوله، فرح اثربخشی شنیدن موسیقی (ریتمیک و ملودیک) بر تمرکز دیداری و شنیداری کودکان پیش‌دبستانی [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 107-124]
 • صرامی، غلام‌رضا بررسی تمایزیافتگی خود و کیفیّت رابطه با غیر هم‌جنس در دانشجویان مجرد [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 57-72]
 • صرامی فروشانی، غلامرضا اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • صرامی فروشانی، غلامرضا نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری بین‌فردی در پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی بر اساس بدتنظیمی هیجان در دوقلوهای همسان و ناهمسان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • صرامی‌فروشانی، غلامرضا مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • صفایی، پریوش بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • صفاری، محمدرضا بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]
 • صفاری نیا، مجید تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 147-164]
 • صفاری‌نیا، مجید اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 89-108]
 • صفاری‌نیا، مجید بررسی اثربخشی آموزش برنامه ارتباط زوج‌ها برکیفیّت زندگی و صمیمیت زناشویی زنان ناراضی از زندگی زناشویی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 47-78]
 • صفائیان، الهه مقایسه سبک های دفاعی و عاطفه خودآگاه شرم و گناه در انواع خودشیفتگی و مقایسه با افراد غیرخودشیفته [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 7-24]
 • صفری، ندا اثربخشی بازتوانی‌ شناختی بر کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • صفری، هاجر بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • صفرنیا، افشین اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]
 • صفرنیا، افشین اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلاحیان، افشین بررسی رابطه بین هوش هیجانی و بخشودگی با تعارضات زناشویی [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 115-140]
 • صلواتی، مژگان مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • صمدی، پروین بررسی مقایسه‌ای نگرش خانواده و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش‌دبستان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 53-78]
 • صمیمی، زبیر اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • صمیمی، زبیر پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]

ض

 • ضرابی، محمد نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • ضرب استجابی، معصومه‌ رابطه سبک‌های تفکّر با رضایت زناشویی و بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان متأهل [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 103-130]

ط

 • طارمیان، فرهاد مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-126]
 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-76]
 • طالع پسند، سیاوش مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • طاهر، محبوبه نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 97-118]
 • طاهر، محبوبه اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • طاهری، فرناز اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر مشارکت تحصیلی: نقش واسطه‌ای استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 157-174]
 • طاهری، مهدی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • طاهری فرد، مینا مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 43-58]
 • طباطبایی، سید محمود رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • طباطبایی یحیی آبادی، شهناز اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی-رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مرکز روان پزشکی رازی تهران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 103-115]
 • طبیبی، زهرا اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار ذهنی، شیوۀ حل مسأله، و تنظیم شناختی هیجان افراد مبتلا به افسردگی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 91-107]
 • طهماسیان، کارینه اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • طولابی، سعید هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]

ظ

 • ظریف جلالی، زهرا مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • ظهیری، سعید اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر وسواس دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 93-108]
 • ظهره وند، راضیه مقایسه مفهوم خود، خودکارآمدی تحصیلی، هوش هیجانی، باورهای جنسیتی و رضایت ازجنس دختران و پسران دبیرستانی و سهم هر یک از این متغیرها درپیش‌بینی پیشرفت تحصیلی آنها [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 45-72]

ع

 • عابدی، احمد بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]
 • عابدی، فاطمه اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی مبتنی‌ بر آموزه‌های دینی بر خوش‌بینی و سازگاری زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 7-28]
 • عابدی، فاطمه اثرآموزش شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر ابعاد بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 111-128]
 • عابدی، محمد بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]
 • عابدی، محمدرضا بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • عابدی، محمدرضا بررسی روش‌های افزایش مسئولیت پذیری در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر شهرضا در سال تحصیلی 85 - 1384 [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 113-138]
 • عابدی، محمدرضا بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-130]
 • عابدی، محمدرضا پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • عابدی نیا، نسرین مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • عارفی، مرضیه مقایسه مکان کنترل، عزّت نفس، و اختلالات شخصیتی میان زنان زندانی (با تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات) و زنان عادی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 125-146]
 • عارفی، مژگان نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 25-38]
 • عاشوری، محمد اثربخشی آموزش ایمن‌سازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیین‌گری و جهت‌گیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]
 • عاشوری، محمد اثربخشی آموزش برنامه افق زمانی بر تاب‌آوری و ناگویی هیجانی مادران کودکان ناشنوا [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 81-96]
 • عالی پور بیرگانی، سیروس مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • عالی پور بیرگانی، سیروس تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • عامری، فریده بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های شخصیت و سبک دلبستگی همسران بی‌وفا، خیانت دیده و عادی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 9-26]
 • عامری، فریده ‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • عباسی، بیتا اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، رضوانه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برطرحواره نقص/ شرم، نشخوار ذهنی و انزوای اجتماعی زنان کمالگرا [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 127-145]
 • عبدی، رضا نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 61-79]
 • عبدی، محمدرضا بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • عبداللهی، فرهاد رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • عبداللهی بقرآبادی، قاسم بررسی تأثیر شن درمانی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 111-134]
 • عبداللهی بقرآبادی، قاسم اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش نشانگان بالینی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-184]
 • عبداللهی مجارشین، رضا رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • عبدالهی، نیره پیش‌بینی عملکرد‌ جنسی براساس سبک‌های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و تحصیلات در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 43-58]
 • عبدلی سلطان احمدی، جواد اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • عبدلی سلطان احمدی، جواد نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • عراقی، یحیی بررسی کیفیت رابطه والد- فرزندی در دو گروه از دانش‌آموزان پسر پرخاشگر و غیر پرخاشگر [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 113-129]
 • عرب نزاد، شادی نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 147-162]
 • عریضی، حمیدرضا پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • عریضی، حمیدرضا پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • عریضی، حمیدرضا مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • عریضی، حمیدرضا مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • عریضی، حمیدرضا سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • عریضی، حمیدرضا سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • عریضی، حمیدرضا بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • عریضی، حمیدرضا بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • عریضی، حمیدرضا بررسی و مقایسه سودمندی شیوه های تغییر نگرش منفی به ریاضی در دانش آموزان دختر دبیرستان های اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 87-102]
 • عریضی، حمیدرضا هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • عریضی، حمیدرضا رابطه خطرپذیری با عواطف منفی با توجه به گشودگی نسبت به احساسات [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 55-71]
 • عریضی، حمیدرضا رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 137-160]
 • عریضی، حمیدرضا رابطه عدم توازن تلاش-پاداش و فنون تجدید قوا در کارکنان با ملاحظه بر حمایت سازمانی [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 111-134]
 • عزیزی، آرمان مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده‌های در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 95-110]
 • عزیزی، الهه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی-ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدک [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 51-72]
 • عزیزی، زهره تاثیر طرحواره درمانی گروهی بر ارتقای بهزیستی اجتماعی و ادراک اعتماد اجتماعی در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 147-164]
 • عزیزی، لیلا تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • عزیزی، معصومه نقش میانجی‌گرانۀ باورهای غیرمنطقی در ارتباط ابعاد شخصیت با ادراک حمایت اجتماعی بیماران میگرنی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • عزیزی، معصومه پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]
 • عیسی زادگان، علی مقایسه پردازش معنایی مفاهیم هیجانی در بین افراد افسرده غیربالینی و افراد با صفات شخصیتی برون‌گرایی [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 9-28]
 • عیسی زادگان، علی اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصبی زبانی بر خودکارآمدی، اضطراب و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 73-94]
 • عیسی زادگان، علی ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 29-48]
 • عیسی زادگان، علی نقش تصورات قالبی جنسیّتی(مردانگی- زنانگی)در پیش‌بینی باورهای غیرمنطقی و کمال‌گرایی در میان دانش‌آموزان دبیرستان شهرستان مهاباد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 129-148]
 • عسگری، پرویز رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال‌گرایی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 119-136]
 • عقبایی، شیوا ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز بررسی رابطه شادکامی با جهت‌گیری مذهبی و شخصیت [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 119-142]
 • علیپور، احمد اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی پرسشنامه سرمایه روانی در کارشناسان شرکت ایران خودرو دیزل [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 95-110]
 • علیجانی، مریم رابطه بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 89-106]
 • علی زاده، ام هانی ‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • علیزاده، حمید مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش‌آموزان بدون این اختلال در مقطع دبستان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 109-134]
 • علیزاده، حمید مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش‌آموزان بدون این اختلال در مقطع دبستان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 109-134]
 • علیزاده، حمید اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 93-114]
 • علیزاده صحرایی، ام هانی رابطه باورهای غیرمنطقی با کمال‌گرایی مثبت و منفی در دانش‌آموزان شهرستان نوشهر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 9-42]
 • علیمرادی، خدیجه بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 131-146]
 • علمردانی صومعه، سجاد مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • علوی، سیده معصومه اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عنایتی، بهار اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • عیوضی، خدیجه اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 79-98]

غ

 • غیاثی، مهناز نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری بین‌فردی در پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی بر اساس بدتنظیمی هیجان در دوقلوهای همسان و ناهمسان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی برنامه‌های آموزش بازداری پاسخ و حافظه فعال بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 9-30]
 • غباری بناب، باقر بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 73-99]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی فعال سازی رفتاری و توانبخشی روانی اجتماعی برکارکردهای شناختی زنان مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 91-108]
 • غضنفری، فیروزه مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • غفاری، مجید اثربخشی بازتوانی‌ شناختی بر کارآمدی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • غفاری، مسعود بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه در کاهش کناره گیری اجتماعی و کاربری اجباری اینترنت [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 91-107]
 • غفوری ورنوسفادرانی، محمدرضا بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • غلامرضایی، سیمین مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره‌درمانی بر سبک های دلبستگی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 63-82]
 • غمخوارفرد، زهرا مقایسة تحلیل محتوای روایت‌های زندگی دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 99-118]
 • غمخوار فرد، زهرا اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری در افزایش ادراک کنترل اضطراب دختران 13-11 ساله دچاراختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 29-50]
 • غنایی، زیبا صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • غنایی، معصومه نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 139-160]

ف

 • فاتحی زاده، مریم بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • فاتحی زاده، مریم پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیّت روابط زناشویی‌، همدلی و سیستم‌سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 73-96]
 • فاتحی زاده، مریم السادات مقایسه اثربخشی دو شیوه رفتار درمانی جدالی و درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم مراجعان زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 7-24]
 • فاطمی، ماریا بررسی رابطة جنس و نقش جنسیّتی با میزان تاب‌آوری [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 115-134]
 • فتی، لادن مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • فتحی، داود اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ‌دیده [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 63-82]
 • فتح آبادی، جلیل تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • فتح اله زاده، نوشین اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • فتح اله زاده، نوشین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • فتوح آبادی، خدیجه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • فتوحی بناب، سکینه اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • فخاری، علی مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • فرامرزی، سحر بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیّت زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 31-50]
 • فراهانی، حجت الله بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • فراهانی، محمدنقی بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 57-80]
 • فرح بیجاری، اعظم رابطه قدردانی با ویژگی‌های شخصیتی و رفتار‌های جامعه‌گرا در دانشجویان دختر و پسر [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 107-134]
 • فرح بیجاری، اعظم مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خودشیفته سازگار و ناسازگار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 99-128]
 • فرح بیجاری، اعظم رابطة تاب‌آوری با ابعاد پنجگانة شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی‌سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س) [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 53-78]
 • فرح بیجاری، اعظم رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیا به‌واسطه‌گری بهزیستی معنوی درمیان دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 73-90]
 • فرحبخش، کیومرث اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • فرخزادیان، علی اصغر اثربخشی درمان ترکیبی فراشناختی و طرحواره‌درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب‌های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 81-96]
 • فردوسی، طیبه بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 85-104]
 • فریدونی، صمد رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • فرزاد، ولی اله بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شخصیتی 5 بزرگ ایرانی (گردون) [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 57-80]
 • فرزاد، ولی اله بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • فرزاد، ولی اله نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 139-160]
 • فرزاد، ولی اله بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 65-90]
 • فرزاد، ولی اله بررسی اثربخشی آموزش ابزار وجود بر شادکامی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستان های تهران [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 25-43]
 • فرزاد، ولی اله بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • فرمانی، اعظم نقش تیپ های شخصیتی A و D در پیش بینی صبر و مولفه های آن در دانشجویان [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 133-150]
 • فرمهینی فراهانی، محمدنقی کاربران خودشیفته در فضای مجازی: نقش تشخیصی سیستم های مغزی- رفتاری و عاطفه مثبت و منفی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • فرنام، علیرضا مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • فرهادی، فاطمه اثربخشی شناخت درمانی گروهی به روش مایکل فری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله‌ای دختران در شرف ازدواج [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 37-54]
 • فرهادی، مهران پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر‌اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک‌های دفاعی، صداقت و نیازهای اساسی روان‌شناختی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 57-73]
 • فیض آبادی، زهرا مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • فیض آبادی، زهرا مقایسه بهداشت روانی دانشجویان دارای تجربه خشونت خانوادگی و بدون تجربه خشونت خانوادگی در دوران کودکی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 91-108]
 • فیض آبادی، زهرا تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • فیض آبادی، زهرا تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ در کارکنان دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 73-92]
 • فیض آبادی، زهرا بررسی رابطه همدلی با سبک های هویت و تعهد در دانشجویان رشته های فنی و علوم انسانی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 65-90]
 • فضیلت پور، مسعود بیش فعالی/کمبود توجه و اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی ذهن آگاهی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 101-118]
 • فلاح زاده، محمود بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]

ق

 • قاسمی، نوشاد رابطه تعارض والد – نوجوان، تاب‌آوری با مشکلات روان‌شناختی نوجوانان مقطع دوم و سوم راهنمایی در مناطق چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 75-96]
 • قاسمی، وحید بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر غنی‌سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال رفتاری [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 7-24]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی آموزش ایمن‌سازی روانی بر ناگویی هیجانی، خودتعیین‌گری و جهت‌گیری زندگی نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]
 • قاسمی کهریزسنگی، پروین تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه استثنائی پویا در سال تحصیلی 1382-1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 51-60]
 • قاسمی نیایی، فاطمه اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • قاسمی نواب، امیر بررسی بهزیستی روان‌شناختی، شادکامی و نظم‌جویی هیجان در گرایش‌های شخصیتی سه‌گانه تاریک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 25-42]
 • قائدی، الهام اثربخشی آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 119-136]
 • قدرتی میرکوهی، مهدی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهش نشانگان بالینی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 169-184]
 • قدرتی میرکوهی، مهدی اثربخشی روان‌نمایشگری بر اختلال شخصیت خودشیفته، انزوای اجتماعی، فقدان همدلی و بی‌اشتهائی عصبی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 123-138]
 • قدم پور، عزت اله مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • قدم پور، عزت اله اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]
 • قدم پور، عزت اله اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • قرائی پور، منوچهر بررسی عملکرد نوروسایکولوژیک و ارتباط آن با عملکرد روانی-اجتماعی و متغیرهای بالینی در اختلالات دو قطبی [دوره 3، شماره 1، 1386]
 • قربانی، حجت الله تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 57-72]
 • قربانی، رقیه بررسی عملکرد تکالیف مربوط به حافظه شنیداری و دیداری در سطوح اضطراب [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • قربانی، نیما خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-91]
 • قربانی، نیما بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص آرزو [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 97-114]
 • قربانعلی پور، مسعود تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 57-72]
 • قره باغی، فاطمه ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]
 • قزل سفلو، حمید مقایسه مهارت‌های روانی کاراته‌کاران قهرمان و غیر‌قهرمان و رابطه آن با عملکرد آن‌ها در مسابقات ورزشی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 109-120]
 • قشقائی زاده، نصراله اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر ابعاد سرمایه اجتماعی معلمان زن مدارس ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 125-140]
 • قمی، میلاد اثربخشی روان‌درمانی وجودی به شیوه‌ی گروهی بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای کودکان سرطانی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 125-140]
 • قمری، محمد پیش‌بینی کیفیّت زندگی دانشجویان از طریق میزان به‌کارگیری انواع شیوه‌های مقابله با استرس [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 153-172]
 • قمری، محمد اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 41-60]
 • قمرانی، امیر بررسی تحولی تئوری ذهن در کودکان عقب مانده ذهنی خفیف و کودکان عادی 7 تا 9 ساله [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 5-28]
 • قمرانی، امیر بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • قمری گیوی، حسین بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثربخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش آن [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 9-26]
 • قمری گیوی، حسین مقایسۀ پردازش خودکار و کنترل شدۀ اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 87-104]
 • قنبری، مریم درمان خودیاری از طریق کتاب: بررسی نظرات درمانگران و مراجعان [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 79-94]
 • قنبری هاشم آبادی، بهرام علی اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • قوامی لاهیجی، هانیه مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]

ک

 • کاربخش، مژگان بررسی میزان سخت رویی در دستیاران تخصصی پزشکی [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 95-112]
 • کارشکی، حسین نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • کارشکی، حسین اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 51-74]
 • کاظمی، شکوفه رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • کاظمی، فهیمه رابطة کمال‌گرایی، وسواس – بی‌اختیاری اعمال و ویژگی‌های شخصیتی با تعلل‌ورزی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 25-46]
 • کاظمی، فهیمه تاثیر آموزش همدلی بر پایه بازی بر مهارت های ارتباطی و رفتارهای کلیشه‌ای دانش آموزان طیف اوتیسم [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 25-40]
 • کاکاوند، علیرضا اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 153-171]
 • کاکاوند، علیرضا رابطه بین کمال‌گرایی مادران با خودکارآمدی و خوش‌بینی در دختران [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 125-152]
 • کاکاوند، علیرضا نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 107-128]
 • کاکاوند، علیرضا تدوین مدل ارتباط اضطراب اجتماعی با اختلال بدریخت انگاری بدن: نقش میانجی ترس از ارزیابی مثبت و منفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 113-132]
 • کاکاوند، علیرضا ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی‌گری ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • کاکاوند، علیرضا رابطه آسیب های دوران کودکی و تجارب تجزیه ای با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 23-40]
 • کیامرثی، آذر بررسی ارتباط حل مسأله اجتماعی و مؤلفه‌های آن با الگوهای شخصیتی خودشیفته و ضد اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 9-26]
 • کیامرثی، آذر مقایسة حافظة هیجانی، تصمیم گیری و واکنش پذیری بین فردی در دانش آموزان دارای اختلال سلوک و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 43-58]
 • کیامرثی، آذر اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • کیامنش، علیرضا بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • کیانی، قمر مقایسه نگرش به نقش جنسیتی ورابطه آن بارضایت از زندگی در کارمندان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 111-126]
 • کیانی، قمر ‌ اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهر زنجان [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 153-171]
 • کیانی دهکردی، منصوره اثربخشی روان‌درمانی بین‌فردی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و پردازش پس‌رویدادی دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • کاوه فارسانی، ذبیح‌الله بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 31-58]
 • کجباف، محمدباقر اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]
 • کجباف، محمدباقر هنجاریابی، پایایی، و روایی مقیاس خوش بینی و بررسی رابطه بین خوش بینی، خودتسلط یابی، و افسردگی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 51-68]
 • کجباف، محمد باقر پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • کجباف، محمد باقر تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]
 • کدیور، پروین نقش وضعیت اقتصادی– اجتماعی، رویکردهای یادگیری و سبک های تفکر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: ارایه مدل های علی [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 139-160]
 • کدیور، پروین صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • کدیور، پروین بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در اثربخشی هدف‌های پیشرفت و راهبردهای خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی ریاضی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 27-53]
 • کرایی، امین بررسی یک مدل پیشنهادی برای پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 135-162]
 • کردستانی، داوود انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 163-184]
 • کرمی، الهه رابطۀ طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با خشونت مردان علیه همسران‌ خود [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 7-26]
 • کرمی، جهانگیر نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • کرمی، مهرانگیز رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • کرمانی مامازندی، زهرا تأثیر نگرش مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 129-154]
 • کرمانی مامازندی، زهرا مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • کریمی پور، بنت الهدی مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده‌های در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 95-110]
 • کریمی یوسفی، سیده هایده مقایسۀ رفتار خودتنظیمی، خودآگاهی هیجانی و سبک‬های تصمیم‬گیری در زنان با و بدون اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 7-24]
 • کشاورز، امیر رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 45-64]
 • کلانی، نیلوفر رابطه رضایت از زندگی و عوامل برون‌گرایی شخصیت در آزمون‌های نئو وآیزنگ در دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تهران [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 101-117]
 • کلانتری، مهرداد رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 45-64]
 • کمالی، مرتضی اثر بخشی شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 97-112]
 • کمالی ایگلی، سمیه پیش‌بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال‏گرایی با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 129-146]
 • کوثری، لیلا مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش‌آموزان بدون این اختلال در مقطع دبستان [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 109-134]
 • کوروش نیا، مریم رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 27-54]
 • کوشا، مریم تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 55-72]
 • کوشکی، اکرم تاثیر اختلال های شخصیتی و شیوه های مقابله معتادان بر نگرش آنها نسبت به سو مصرف مواد و انتخاب نوع ماده مصرفی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 47-70]

گ

 • گراوند، فریبرز هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان دانش آموز 18-12 ساله شهر تهران [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 65-96]
 • گرجی، معصومه پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری دختران دانش‌آموز [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 23-38]
 • گروسی فرشی، میرتقی بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روش مقابله ای پرستاران در بیمارستان های استان کردستان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 103-117]
 • گل پرور، محسن رابطه عاطفه مثبت و منفی صفت با بی‌عدالتی و رفتارهای مخرب کارکنان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 97-130]
 • گل پرور، محسن نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • گل‌پرور، محسن بررسی رابطه مؤلفه‌های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 129-148]
 • گلچین، ندا اثربخشی درمان میان فردی گروهی بر افسردگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر افسرده [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 55-72]
 • گلچین، ندا اثربخشی آموزش تاب‌آوری گروهی بر مؤلّفه‌های سلامت عمومی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 53-71]
 • گلزاری، فاطمه تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 7-28]
 • گلزاری، محمود اثربخشی آموزشی افزایش عاطفه مثبت بر میزان رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در دانشجویان متأهل [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 29-50]
 • گلستانی بخت، طاهره بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • گل شکوه، فرزانه اثر بخشی نظریه ذهن وتحلیل رفتار کاربردی در کاهش رفتارهای نامطلوب کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 165-182]
 • گودرزی، محمدعلی مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • گودرزی، محمد علی بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]

ل

 • لطیفیان، مرتضی رابطه مدل پنج عامل بزرگ شخصیّت و کمال‌گرایی [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 27-54]
 • لطیفیان، مرتضی پیش‌بینی جهت‌گیری هدف با استفاده از پنج عامل بزرگ شخصیت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 73-94]
 • لطیفیان، مرتضی بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و جهت گزینی هدف در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی دولتی(با گرایش‌های علوم تجربی و ریاضی) [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-26]
 • لطیفیان، مرتضی بررسی قدرت پیش‌بینی‌‌کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 39-56]
 • لطیفیان، مرتضی نقش تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی رفتارهای پرخاشگری ارتباطی، آشکار و جامعه پسند دانش آموزان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 25-38]
 • لعلی، محسن بررسی رابطه بین سابقه انواع بدرفتاری والدین در دوران کودکی با افسردگی دوران بزرگسالی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 81-94]

م

 • مافی، مهوش بررسی ویژگی های روان شناختی خشونت گرایان در خانواده [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 71-86]
 • مالمیر، طیبه تاثیر آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برمیزان اضطراب وپرخاشگری افراد مبتلا به حمله هراس [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 141-156]
 • مامی، شهرام اثربخشی رویکرد زوج‌درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 75-90]
 • مامی، شهرام اثربخشی ترکیب دو روش درمانی راه‌حل مدار و روایتی بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگاری اولیه و کاهش گرایش به روابط فرازناشویی زنان متقاضی طلاق [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 165-181]
 • مامی، شهرام اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده (ISTDP) بر کاهش نارسایی هیجانی زنان متقاضی طلاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • متقی، شکوفه اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]
 • مجاهد، عزیزالله پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • مجرد، آرزو اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 163-178]
 • مجلسی، زینب اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • محققی، حسین تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 7-24]
 • محمدی، حاتم نقش ظرفیت خودمهارگری و خودنظم‌بخشی در تبیین شادزیستی دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 97-118]
 • محمدی، حاتم اثربخشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری بر بهبود خواندن دانش آموزان دارای اختلال خواندن [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 49-66]
 • محمدی، روح‌اله بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 135-158]
 • محمدی، زیدان رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • محمدی، زهره بررسی قدرت پیش‌بینی‌‌کنندگی ابعاد هویتی فرزندان از طریق ابعاد فرزندپروری والدین در میان دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 39-56]
 • محمدی، شهناز بررسی رابطه مؤلّفه‌های رضایت شغلی با سلامت عمومی دبیـران دبیرستان‌های شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 145-161]
 • محمدی، نورالله ارزیابی شاخص های روان سنجی پرسش نامه ی نگرانی درباره تصویر بدنی و آزمونی مدل ارتباطی شاخص توده ی بدنی، نارضایتی از تصویر بدنی و عزت نفس در دختران نوجوان [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 85-101]
 • محمدی، نوراله فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • محمدی، نوراله مقایسۀ هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان‌پزشکی با افراد بهنجار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 121-142]
 • محمدخانی، پروانه مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • محمدخانی، پروانه اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • محمد خانی، آیدا اثر‌بخشی روش توانبخشی روانی دوسا بر رفتارهای کلیشه‌ای کودکان مبتلا به اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 7-26]
 • محمدی خوزانی، زهرا بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • محمدزاده، جهانشا پایداری نظریه‌های ضمنی با داده‌های عینی و مجرد در رابطه‌های تابعی مثبت و منفی در میان دانشجویان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 63-81]
 • محمدزاده، جهانشا مقایسه عملکرد دختران و پسران در خرده آزمونهای ساختار هوش میکر و اعتباریابی این مجموعه آزمونها [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 9-26]
 • محمدزاده، علی تأثیر الگوهای اسکیزوتایپی همایند با اختلال وسواس فکری-عملی در درمان شناختی-رفتاری [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • محمدزاده، علی بررسی برخی از همبسته‌های جمعیت شناختی الگوهای شخصیت مرزی در نمونه‌های غیربالینی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 147-161]
 • محمدزاده، علی بررسی رابطۀ شخصیت های اسکیزوتایپی و مرزی در نمونه های غیربالینی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 123-137]
 • محمدی فر، محمد علی مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • محمدنژاد، فاطمه اثربخشی برنامه ی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و شادکامی پرستاران بخش‌های روان‌پزشکی [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 109-124]
 • محمد نژادی، بهجت مروری بر تحقیقات حیطه ژنتیک رفتاری اختلال وسواس ذخیره کردن ( سبب شناسی، توارث پذیری، شیوع و تفاوت جنسیتی) [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 7-21]
 • محمودی، غلامرضا مقایسه اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن و درمان فراشناختی در دانشجویان با نشانه‌های افسردگی، باورهای فراشناختی مثبت و منفی درباره نشخوار فکری و اجتناب تجربه‌ای [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 27-50]
 • محمودعلیلو، مجید بررسی تأثیر هیجان های منفی، بازداری اجتماعی و نقش عامل جنسیت در بروز بیماری کرونری قلب [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 71-86]
 • محمودعلیلو، مجید بررسی رابطه بین سبک‌های هویّت با معنای زندگی در دانشجویان [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 143-164]
 • محمودعلیلو، مجید اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]
 • محمودعلیلو، مجید مطالعه مقدماتی روابط ساختاری عامل‌های شخصیتی هگزاکو با اختلالات شخصیت خوشه B [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 27-46]
 • محمود علیلو، مجید مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • محمود علیلو، مجید رابطه صفات شخصیتی مرتبط با نظام های بازداری/ فعال سازی رفتاری با سوگیری حافظه ناآشکار مفهومی و آشکار براساس پردازش انتقال مناسب (TAP) [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 57-88]
 • محمود علیلو، مجید بررسی نگرش‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای در بیماران مبتلا به فشارخون اولیه [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 117-132]
 • محمود علیلو، مجید اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌‌‌‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • محمود علیلو، مجید بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • محمودی نیا، سعید تاثیر آموزش جایگزین پرخاشگری بر تکانشگری و راهبردهای شناختی مثبت و منفی تنظیم هیجان در پسران نوجوان بزهکار [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 93-110]
 • مخبردزفولی، علیرضا مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • مختاری، لیلا رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 130-147]
 • مرادی، اعظم سنجش اعتیادپذیری دانش آموزان پسر دوره متوسطه نظری شهرستان فریدن در سال تحصیلی 84-85 [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 9-34]
 • مرادی، علیرضا رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 21-40]
 • مرادی، علیرضا ررسی عوامل روان شناختی اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 33-49]
 • مرادی، علیرضا بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 7-28]
 • مرادی، علیرضا عملکرد قربانیان تجاوز جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در حافظه روزمره [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 129-146]
 • مرادی، علیرضا نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 73-88]
 • مرادی، مسعود اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر امید به زندگی و بهزیستی معنوی دانشجویان سوگ‌دیده [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 63-82]
 • میرجعفری، سید احمد نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • میردریکوند، فضل الله مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • میردورقی، فاطمه نقش اهداف پیشرفت در سلامت روان و مسائل سازشی دانشجویان [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 159-178]
 • میردورقی، فاطمه اثربخشی آموزش حافظۀ کاری هیجانی بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه / فزون‌کنشی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 27-46]
 • میرزایی، جعفر بررسی میزان اثر‌بخشی روش حساسیت‌زدایی حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) با ( تأکید بر ضربات دو سویه)، بر کاهش نشانگان مزمن اختلال فشار روانی پس از آسیب (PTSD)جانبازان جنگ [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 31-54]
 • میرزابیگی، محمدعلی شناسایی مهارت‌های اجتماعی مورد نیاز دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی برای برنامه‌ریزی درسی مهارت‌های اجتماعی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 39-68]
 • میرزایی هابیلی، خدیجه اثربخشی طرح‌واره درمانی هیجانی بر اجتناب شناختی-رفتاری و شدت نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب فراگیر [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 43-62]
 • میرزائی، عباس مقایسه اثربخشی مدل درمانی رویارویی و بازداری از پاسخ و روش کاهش فکر خطرناک بر کاهش ناگویی خلقی و اجتناب شناختی بیماران وسواسی [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 109-126]
 • مرزبان، عباس بررسی روایی و پایایی مقیاس خود ارزشی مشروط در میان دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 31-58]
 • میرهاشمی، مالک رابطه بین ادراک از عوامل محیط کار(نقش‌های شغلی، ویژگی‌های شغل، سبک نظارتی، و ساختار سازمانی)و سطح درگیری شغلی اعضاء هیأت علمی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 57-84]
 • میرهاشمی، مالک بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • مروتی، ذکراله مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 85-106]
 • مژگان، نیک نام رابطه ترس از موفقیت و رضایتمندی روانی در دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی و جنس: مطالعه موردی دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 57-74]
 • مسعودنیا، ابراهیم نوروتیسم، برونگرایی و مشارکت در فعالیت‌های بدنی: ارزیابی مدل گرانشی [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 11-28]
 • مسعودنیا، ابراهیم خودکارآمدی عمومی و فوبی اجتماعی؛ ارزیابی مدل شناختی اجتماعی بندورا [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 115-128]
 • مسعودنیا، ابراهیم رابطه بین منبع کنترل و استراتژی های مقابله در دانشجویان دانشگاه یزد [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 123-142]
 • مسلمی، محمدعلی بررسی رابطه فرسودگی شغلی با روش مقابله ای پرستاران در بیمارستان های استان کردستان [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 103-117]
 • مشفقی، نزهت الزمان مدل‌یابی معادلات ساختاری یادگیری وابسته به شغل با تقاضای شغلی برای یادگیری:بررسی نقش واسطه‌ای نیاز به پیشرفت‌ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • مصاحبی، محمدرضا نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • مصلح، سید قاسم اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • مظاهری، زهرا اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • مظاهری، مینا بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384 [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 103-116]
 • معظمی، داود اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارساخوانی تحولی نوع زبان شناختی [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 107-124]
 • معنوی‌پور، داود ساخت مقیاس سنجش سلامت روانی دانشجویان [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 9-32]
 • مفاخری، عبدالله نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 147-162]
 • مفیدی، فرخنده بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 97-110]
 • مفردنژاد، ناهید تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • مقدس، لیلا تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی به شیوه گروهی بر افزایش رضایت زناشویی [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 57-72]
 • میکائیلی، نیلوفر مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • میکائیلی، نیلوفر اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • میکائیلی، نیلوفر مقایسه اجتناب‌تجربی و تحمل‌آشفتگی‌هیجانی در زنان وابسته به مواد و عادی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 79-92]
 • میکائیلی منیع، فرزانه رابطه سبک‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت با سازگاری دانشجویان با دانشگاه [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 51-74]
 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • مکوند حسینی، شاهرخ مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • مکوند حسینی، شاهرخ اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر علائم اختلال اضطراب اجتماعی و دشواری در تنظیم هیجان: مطالعه تک آزمودنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملازاده، جواد مقایسه حساسیت جسمانی و مهارت‌های اجتماعی در افراد کمرو، مبتلا به فوبی اجتماعی و بهنجار [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 27-44]
 • ملازاده، جواد مقایسۀ هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان‌پزشکی با افراد بهنجار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 121-142]
 • ملانوروزی، حسن فکر افسرده‌وار بیماران افسرده در زمان‌های پذیرش در بیمارستان و بهبودی [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 11-28]
 • ملکی، بهرام دستکاری عزت نفس و تغییرپذیری عملکرد قلبی‌عروقی [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 141-157]
 • ملکی، بهرام نقش عزت‌نفس آشکار و ناآشکار در پیش بینی نشانگان افسردگی، افکار خودکشی و احساس تنهایی [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 91-106]
 • ملکی، سبحان اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • ملک پور، فرزانه رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • ملک پور، مختار رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-46]
 • منادی، مرتضی تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • منصوری، احمد مقایسه نگرانی، وسواس فکری و نشخوار فکری در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اختلال وسواس- اجبار، اختلال افسردگی عمده و افراد بهنجار [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 55-74]
 • منصوری، احمد نقش مادی گرایی، رفتارهای احتکاری و نارسیسم در اعتیاد به خرید دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 25-40]
 • منصوری، بهمن مقایسه خودشناسی انسجامی و ناگویی خلقی در بین دانش آموزان پسر عادی و طلاق [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 77-92]
 • منصوری، لیلا اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر افزایش میزان خوش بینی و شفقت به خود دانش آموزان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 59-74]
 • منظری توکلی، علیرضا بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • منظری توکلی، وحید بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس آخرت نگری [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 9-28]
 • مهاجر بادکوبه، مرضیه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • مهدی یار، منصوره مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-124]
 • مهدوی هرسینی، اسماعیل بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 7-28]
 • مهرابی، حسینعلی پیش‌بینی رفـتارهای پرخـطر بر اساس هیجان خواهی و عوامل جمعیت شناسی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 141-166]
 • مهرابی، شهربان مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه های فرزند پروری والدین در دبیرستان های شهرستان جیرفت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 9-23]
 • مهر‌آبادی، فاطمه اثر‌بخشی آموزش مصون‌سازی در مقابل فشار روانی بر فرسودگی شغلی و تاب‌آوری کارکنان دانشگاه [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 89-108]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز سیستم مغزی/ رفتاری، کمال‌گرایی و علائم افسردگی در دانشجویان [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 119-140]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز رابطه علّی انواع خودمجذوبی و کمال‌گرایی ناسازگار با افسردگی از طریق میانجی‌گری خود‌انتقادی در دانشجویان [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 25-42]
 • مهرابی طالقانی، شیما بررسی مقایسه رابطه جهت گیری دینی (درونی ـ بیرونی) با سخترویی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 155-172]
 • مهریار، امیر هوشنگ رابطه هیجان ابراز شده با سلامت‌روان و دانش از اسکیزوفرنیا در خانواده بیماران مبتلا به اختلال [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 43-58]
 • مهریار، امیر هوشنگ نقش پیش بینی کنندگی افسردگی، اضطراب، تنیدگی و شیوه های فرزند پروری مادران در رفتارهای نافرمانی مقابله ای و سلوک فرزندانشان [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 159-173]
 • مهران، گلنار تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • مهری نژاد، سید ابوالقاسم مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی بر وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 83-100]
 • مهری‌نژاد، سید ابوالقاسم مقایسه ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز‌ (M.S ) و افراد عادی [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 95-106]
 • موتابی، فرشته مؤلفه‌های هوش هیجانی ـ اجتماعی به عنوان پیش‌بینی کننده‌های سلامت روان [دوره 4، شماره 2، 1387، صفحه 101-124]
 • موتابی، فرشته ‌اطمینان‌جویی در افراد مبتلا به اسکروپولاسیتی نجس- پاکی: یک مطالعۀ کیفی [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 65-82]
 • موید عادبدی، مریم نیمرخ علایم اختلال استرس پس آسیبی، و ابعاد شناختی و هیجانی نظریه ذهن در کودکان بی سرپرست [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 73-88]
 • مویدفر، همام رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 61-72]
 • مؤذنی، ترانه مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • موذنی، ترانه مقایسه اثربخشی توانبخشی رایانه یار و آموزش والدین براساس رویکرد آدلری در بهبود بازداری پاسخ و توانایی برنامه ریزی کودکان مبتلا به اختلال سلوک [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 95-112]
 • موسی بیگی، طیبه اثربخشی توانبخشی شناختی بر حافظه گذشته نگر و آینده نگر زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 57-72]
 • موسوی، اشرف السادات خودشناسی، خود انتقادی و سلامت روان [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 75-91]
 • موسوی، رقیه بررسی اثربخشی خانواده درمانی ساختاری در بهبود اختلال اضطراب جدایی [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 7-28]
 • موسوی، سیدجمال اثربخشی گروه درمانی شناختی- تحلیلی بر اجتناب تجربه‌ای و نشخوار فکری دانشجویان با اختلال افسردگی اساسی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 89-104]
 • موسوی، سید حنظله بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • موسوی، فاطمه بررسی کفایت ابزار بالینی مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان در میان دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • موسویان، الهام مقایسه بازشناسی هیجان چهره در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی در مقایسه با افراد سالم [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 107-124]
 • موسوی‌زاده، آزاده بررسی اثر‌بخشی افشای هیجانی نوشتاری بر میزان افسردگی و ظرفیت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده [دوره 8، شماره 3، 1391، صفحه 67-88]
 • موسوی‌زاده، سیده آزاده بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 131-152]
 • موسوی نسب، مسعود اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • مولایی، محمد صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • مولوی، حسین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان اختلالات جنسی زنان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 11-32]
 • مولوی، حسین رابطه بین سرزندگی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1387، صفحه 45-64]
 • مومنی، خدامراد اثر شخصیت راکدماندگی و پدیدآورندگی بر سبک زندگی: نگاهی تجربی به نظریۀ روان‌شناسی تحولی اریکسون در گسترۀ عمر [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 25-48]
 • مومنی، خدامراد نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی و شادکامی در رابطه قدردانی و اضطراب مرگ در سالمندان [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 57-80]
 • مومنی، فرشته بررسی ویژگیی های روانسنجی پرسشنامه سنجش رفتار تغذیه‌ای مینه سوتا در دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1390، صفحه 75-96]
 • مؤمنی جاوید، مهرآور بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی مادران خیانت دیده [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 87-114]

ن

 • نایب حسین زاده، سپیده اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیّفیت زندگی و خود- شفقتی مادران کودکان ناتوان آموزش‌پذیر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 103-122]
 • نادی، آذر اثربخشی شن‌بازی درمانی بر کاهش نشانه‌های افسردگی کودکان در طبقه اجتماعی اقتصادی پایین. [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • نادی، محمدعلی مدل‌یابی معادلات ساختاری یادگیری وابسته به شغل با تقاضای شغلی برای یادگیری:بررسی نقش واسطه‌ای نیاز به پیشرفت‌ [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • نادری، فرح بررسی اضطراب کامپیوتر و رابطه آن با ویژگی های فردی در دانشجویان دانشگاه های اهواز [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 7-24]
 • ناطقی، مریم نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • ناظرزاده کرمانی، فرشته تأثیر روش آموزش شناختی- رفتاری بر ارتقاء برخی از مؤلفه‌های شناخت اجتماعی بزهکاران پسر [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 72-45]
 • ناظم، فتاح تدوین الگوی ریاضی برای بهره وری مدیران سازمان های آموزشی و صنعتی، و مراکز آموزش عالی بر اساس فضای سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 31-46]
 • ناظم الرعایا، هنگامه اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • ناهیدپور، فرزانه مطالعه تطبیقی نیازهای انتقالی دانش‌آموزان ایرانی و کانادایی با آسیب‌های بینایی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 29-46]
 • نجات، آسیه بررسی نقش تصور از خود در رابطه میان دلبستگی ادراک شده با سلامت روانی در دانشجویان [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 73-99]
 • نجاتی، وحید بررسی ارتباط بین کارکردهای شناختی اجرایی مغز با سلامت روان در سالمندان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 27-44]
 • نجفی، محمود بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 129-144]
 • نجفی، محمود ساخت و اعتباریابی پرسشنامه بهزیستی معنوی در میان دانشجویان [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 73-98]
 • نجفی، محمود مقایسه اثربخشی روان درمانی مثبت‌نگر و درمان پذیرش و تعهد بر ابعاد درد بیماران مبتلا به میگرن [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • نجفی، محمود مقایسه اثربخشی آموزش مهارت تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس و مدل لینهان بر افکار خودکشی در نوجوانان دارای نشانگان بالینی شخصیت مرزی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 131-146]
 • نجفی، محمود مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 125-140]
 • نجفی زاده، عاطفه تأثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن [دوره 13، شماره 1، 1396، صفحه 135-152]
 • نجفلویی، فاطمه رابطه منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 93-107]
 • نجل رحیم، عبدالرحمن تأثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 1، 1389، صفحه 43-56]
 • نراقی زاده، افسانه مقایسه میزان و نوع استفاده از اینترنت در رابطه با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر تهران [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 11-36]
 • نرسی، مهرنوش اثر تکنیک‌های بازی درمانی در کاهش اضطراب و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی در کودکان 9 - 12 ساله مبتلا به سرطان خون [دوره 8، شماره 4، 1391، صفحه 107-130]
 • نریمانی، محمد مقایسۀ پردازش خودکار و کنترل شدۀ اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و بررسی تأثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغیرها [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 87-104]
 • نریمانی، محمد بررسی فشارزاهای روانی– اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 39-56]
 • نریمانی، محمد ارتباط سبک‌های مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با استرس ادراک شده [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 29-48]
 • نریمانی، محمد مقایسه‌ی عدم تحمل بلاتکلیفی و تنظیم هیجان در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و عادی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 77-94]
 • نریمانی، محمد اثربخشی درمان های مثبت نگر و شناختی-رفتاری بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان کمال گرا [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 143-160]
 • نژاد نادری، سمیرا بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی و نگرش مذهبی در افراد معتاد / غیر معتاد شهر کرمان [دوره 5، شماره 1، 1388، صفحه 139-152]
 • نشاط دوست، حمیدطاهر رابطۀ لذت جسمانی و عاطفۀ مثبت و منفی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 31-46]
 • نصری، مریم اثربخشی درمان فراتشخیصی بر نشخوار فکری و اجتناب شناختی در بیماران دیابتی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • نصرالهی، بیتا بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با بروز ویژگی‌های شخصیت خودشیفته در دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 141-158]
 • نصرتی، کبری بررسی سوگیری حافظه آشکار و ضمنی (مثبت و منفی) در شرایط آسان و دشوار، و ادراک پیامد مخاطره آمیز در دانشجویان افسرده، مضطرب، ترکیبی و سالم دانشگاه‌های الزهرا(س) و تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 75-114]
 • نصیرزاده، راضیه بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 69-85]
 • نصیرنژاد، فریبا اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 73-88]
 • نظیری، قاسم اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده‌خویی [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 83-102]
 • نعامی، عبدالزهرا رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 117-134]
 • نعامی، عبدالزهرا شناسایی عوامل فشارزای شغلی و بررسی رابطۀ این عوامل با خشنودی شغلی کارکنان یک شرکت صنعتی [دوره 4، شماره 1، 1387، صفحه 9-30]
 • نعامی، عبدالزهرا رابطه برخی متغیرهای سازمانی با عملکرد انطباقی پرستاران بیمارستان‌‌‌های اهواز [دوره 10، شماره 3، 1393، صفحه 135-158]
 • نعیم آبادی، الهام اثر بخشی مشاوره گروهی بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر با دانش‌آموزان قربانی قلدری، به‌منظور افزایش توان مقابله با رفتارهای قلدرانه [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 11-28]
 • نعمتی، شهروز اثربخشی آموزش شناختی ارتقاء امید بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان پسران دانش‌آموز قلدر [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 7-22]
 • نعمت طاوسی، محترم تحول توانایی های راهبردی حساب در کودکان ایرانی: تاثیر شرایط اقتصادی – اجتماعی [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 55-71]
 • نعمت طاوسی، محترم نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 145-164]
 • نقدی، نیره اثربخشی رویکرد مؤلفه‌های پنجگانه بر مشکلات رفتاری نوجوانان دارای اختلال طیف اوتیسم: پژوهش مورد منفرد [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 23-42]
 • نقی‌زاده، محمد مهدی مقایسه عوامل زمینه‌ساز تقاضای طلاق ‌بر حسب جنسیّت [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 141-177]
 • نقش، زهرا ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش واسطه‌ای متغیرهای انگیزشی و شناختی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 47-66]
 • نقش، زهرا صفات شخصیت، استرس تحصیلی و عملکرد تحصیلی [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 25-48]
 • نیک آذین، امیر ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان: بررسی تفاوت‌های جنسیّتی و سنی [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 121-144]
 • نیک آمال، میترا اثربخشی درمان طرحواره درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی زوجین [دوره 13، شماره 4، 1396، صفحه 157-174]
 • نیک پور، روشنک ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 81-102]
 • نیک منش، زهرا بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-68]
 • نیکنام، ماندانا رابطه کمال‌گرایی با فرسودگی شغلی در پرستاران: نقش واسطه‌ای خویشتن‌پذیری‌غیرمشروط [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 115-140]
 • نیلفروشان، پریسا بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیّت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو [دوره 7، شماره 4، 1390، صفحه 107-130]
 • نیلفروشان، پریسا بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران نابارور [دوره 1، شماره 4، 1384، صفحه 119-130]
 • نوابی نژاد، شکوه بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 69-87]
 • نوابی نژاد، شکوه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر شرم درونی شده و خود انتقادی زنان آزار دیده عاطفی [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 151-168]
 • نوری، ابوالقاسم رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سبک رهبری با بهره‌وری خدمات آموزشی مدیران مدارس [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 83-102]
 • نوری، ابوالقاسم اثربخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی و پرخاشگری سوءمصرف‌کنندگان مواد [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 149-167]
 • نوری، ابوالقاسم رابطه سلامت، تنش و نگرش به شغل و وضعیت مالی افراد در پذیرش مشاغل میانی در میان افراد بازنشسته با توجه به متغیرهای سن و تحصیلات [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 137-160]
 • نوری، محمد اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر کاهش استرس بر اساس ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و احساس تنهایی زنان با سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 39-54]
 • نورآذر، غلامرضا بررسی پنج صفت درخودمانده گونه در بستگان بیماران اختلال طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی و عادی. [دوره 13، شماره 2، 1396، صفحه 59-76]
 • نوروزی چهارقلعه، پرستو مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • نوفرستی، اعظم بررسی رابطه بین گفتار خصوصی و خلّاقیّت در کودکان پیش دبستانی [دوره 6، شماره 4، 1389، صفحه 105-124]
 • نوکنی، مصطفی اثربخشی بازتوانی شناختی مبتنی بر رایانه بر بهبود حافظه کاری و عملکردهای اجرایی بیماران زن مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 59-76]

و

 • واثقی، زهرا نقش‌های پنهان تعارضات میان فردی در پیوند با بی‌عدالتی سازمانی، فرسودگی، استرس و رفتارهای انحرافی [دوره 9، شماره 2، 1392، صفحه 49-82]
 • واحدی، شهرام نقش ابعاد دلبستگی به والدین و فرایندهای شناختی بر سبک‌های پردازش هویّتی جوانان [دوره 9، شماره 3، 1392، صفحه 9-28]
 • واعظ موسوی، سیدمحمدکاظم تاثیر آموزش خودگویی انگیزشی و مهارت‌های تصویرسازی ذهنی در ارتقاء عملکرد ورزشی بازیکنان فوتبال [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 71-95]
 • وفایی، مریم بررسی شاخص‌های روانسنجی سیاهه علائم اختلال خوردن (EDI) در دانش‌آموزان دختر پایه دوم دبیرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 9-24]
 • وفایی، مریم ارزیابی شناختی، مقابله هیجان مدار با تعارضات خانواده و سلامت کودک: بررسی نظریه شناختی استرس در کودکان دبستانی [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 67-84]

ه

 • هادیان، مینا بررسی عوامل موثر در رضامندی مراجعین از خدمات مشاوره ای [دوره 2، شماره 1، 1385، صفحه 19-32]
 • هاشمی، تورج پیش‌بینی آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و منبع کنترل [دوره 8، شماره 1، 1391، صفحه 117-140]
 • هاشمی، تورج اثر بخشی زوج درمانگری شناختی- رفتاری، اسلامی و تحلیل رفتار متقابل بر خودشناسی زوج‌های ناسازگار [دوره 7، شماره 2، 1390، صفحه 37-64]
 • هاشمی، تورج اطمینان به حافظه و خطای حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار [دوره 9، شماره 4، 1392، صفحه 59-72]
 • هاشمی، راضیه مقایسۀ هوش هیجانی و کارکردهای شناختی در بیماران روان‌پزشکی با افراد بهنجار [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 121-142]
 • هاشمی، زهرا مدل‌یابی علّی تاب‌آوری هیجانی: نقش دلبستگی به والدین و همسالان، راهبردهای مقابله‌ای و تنظیم شناختی هیجانات [دوره 9، شماره 1، 1392، صفحه 9-38]
 • هاشمی، زهرا پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی و هیجانی بر مبنای عوامل روان‌شناختی، خانوادگی‌ و اجتماعی: مقایسه نیمرخ پیش‌بینی ابعاد تاب‌آوری هیجانی و تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1393، صفحه 137-162]
 • هاشمی، سهیلا بررسی مولفه های روان شناختی در فرایند حل مساله علوم اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 49-78]
 • هاشمی، سهیلا بررسی سبک‌های هویّت وتعهد دانشجویان براساس الگوی ساخت هویّت بروزنسکی و رابطه آن با خردمندی در فرآیند حل مسأله [دوره 10، شماره 1، 1393، صفحه 109-136]
 • هاشمی، شیما مدل یابی اختلال هراس اجتماعی بر پایه مولفه های هیجانی، شناختی و جنسیت: کاربرد تحلیل مسیر [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 29-52]
 • هاشمی، لادن بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و جهت گزینی هدف در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی دولتی(با گرایش‌های علوم تجربی و ریاضی) [دوره 5، شماره 3، 1388، صفحه 9-26]
 • هاشمی، مرضیه مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • هاشمی، مهدیه اثربخشی برنامه درمانی همسران جانبازان دارای اختلال استرس پس از ضربه با رویکرد آدلر با کاهش نشانه های این اختلال در جانبازان و افزایش رضایت زناشویی زوجین [دوره 4، شماره 3، 1387، صفحه 93-114]
 • هاشمی‌آذر، ژانت مقایسة عملکرد عصب روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر آزاردیدة هیجانی و عادی [دوره 11، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • هاشمیان، کیانوش بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان به - زیستی ذهنی و شادمانی در جمعیت شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 139-163]
 • هاشمیان، کیانوش بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 105-122]
 • هاشمیان، کیانوش اثربخشی برنامۀ تنظیم شناختی هیجان بر علائم اضطراب و افسردگی نوجوانان دختر [دوره 12، شماره 3، 1395، صفحه 47-62]
 • هاشمیان، کیانوش پیش‌بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال‏گرایی با میانجی‌گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 129-146]
 • هاشمیان، کیانوش بررسی اثربخشی موسیقی درمانی سنتی ایرانی بر افسردگی، اضطراب و پرخاشگری بیماران مبتلا به نشانگان پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 3، 1398، صفحه 55-72]
 • هاشمی نصرت‌آباد، تورج بررسی کارایی آزمون 4عاملی شخصیتی کمپن (4DPT) [دوره 10، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • همایی، رضا تأثیر قصه گویی بر سازگاری کودکان [دوره 5، شماره 2، 1388، صفحه 133-149]
 • همتی علمدارلو، قربان تأثیر مداخله داستان‌های اجتماعی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر اتیستیک [دوره 11، شماره 1، 1394، صفحه 7-28]
 • همتی علمدارلو، قربان اثربخشی آموزش حافظۀکاری رایانه‌یار بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با ناتوانی ریاضی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 119-136]
 • هنرکار، رحیم اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر افسردگی، امید به آینده و اعتماد بین فردی در زنان مطلقه [دوره 14، شماره 4، 1397، صفحه 107-122]

ی

 • یادگاری، هاجر رابطه منبع مهار شغلی و گذشت با رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه الزهرا (س) [دوره 2، شماره 3، 1385، صفحه 93-107]
 • یاریاری، فریدون رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 21-40]
 • یارمحمدیان، احمد بررسی و مقایسه ی تاثیر کنکور بر وضعیت روانی و شخصیتی راه یافته گان و راه نیافته گان به دانشگاه و خانواده های آنان [دوره 1، شماره 2، 1384، صفحه 119-136]
 • یارمحمدیان، احمد بررسی رابطۀ مشکلات رفتاری و حافظه با انگیزۀ تسلط در کودکان [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 143-158]
 • یارمحمدی واصل، مصیب تأثیر آموزش ذهن مشفق بر افسردگی و نشخوارخشم دانشجویان دارای نشانگان افسردگی [دوره 15، شماره 2، 1398، صفحه 7-24]
 • یحیی زاده، سلیمان رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 3، شماره 1، 1386، صفحه 21-40]
 • یزدی، سیده منور رابطه خودشیفتگی و عزّت نفس با پرخاشگری و مقایسه تحولی آن در دختران نوجوان [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 130-147]
 • یزدی، سیده منور اثر تعاملی بین ابعاد فشار روانی شغلی و رضایت شغلی مدیران [دوره 6، شماره 2، 1389، صفحه 25-50]
 • یزدی، سیده منور مقایسه مؤلفه‌های هوش هیجانی مردان معتاد و غیر معتاد و ارائه برنامه آموزشی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد در شهرستان خرم آباد. [دوره 6، شماره 3، 1389، صفحه 73-90]
 • یزدی، سیده منور رابطه بین خود‌انضباطی و سطوح آن با بهره‌وری منابع انسانی در صنعت خودرو سازی [دوره 8، شماره 2، 1391، صفحه 9-26]
 • یزدی، سیده منور مقایسة نارسایی‌های شناختی و شیوه‌های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود [دوره 11، شماره 3، 1394، صفحه 7-28]
 • یزدی، سیده منور تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 1، 1395، صفحه 47-64]
 • یزدی، سیده منور نقش واسطه‌ای آسیب‌پذیری بین‌فردی در پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی بر اساس بدتنظیمی هیجان در دوقلوهای همسان و ناهمسان [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • یزدی، سیده منور اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی [دوره 12، شماره 2، 1395، صفحه 67-84]
 • یزدی، سیده منور مقایسۀ اثر‌بخشی« طرحواره درمانی» و «حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد» به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائۀ الگو [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 101-120]
 • یزدی، سیده منور اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان [دوره 14، شماره 1، 1397، صفحه 23-40]
 • یزدی، سیده منور مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 41-56]
 • یزدی، سیده منور نقش میانجیگری مکانیزم های دفاعی در رابطه بین سبک دلبستگی با ترس از موفقیت [(مقالات آماده انتشار)]
 • یزدی، سیّده منور مقایسۀ وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی‌اشتهایی عصبی [دوره 11، شماره 4، 1394، صفحه 23-36]
 • یزدانبخش، کامران ارزیابی تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات بر نارسایی شناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی [دوره 14، شماره 3، 1397، صفحه 25-44]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تاثیر آموزش راه بردهای فراشناختی بر بهبود عمل کرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه ی چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 41-50]
 • یعقوبی، کژال بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی [دوره 7، شماره 1، 1390، صفحه 97-110]
 • یعقوبی زاده، فریده اثربخشی درمان تلفیقی رویارویی و جلوگیری از پاسخ به همراه تصحیح رمزگذاری ترجیحی مذهبی بر کاهش نشانه‌‌‌‌های اختلال وسواسی- اجباری(نوع شستشو) [دوره 12، شماره 4، 1395، صفحه 49-64]
 • یکه یزدان دوست، رخساره اثربخشی آموزش والدین بر مشکلات رفتاری کودکان ADHD (مطالعه ی تک موردی) [دوره 3، شماره 2، 1386، صفحه 29-48]
 • یمینی، محمد پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس راهبردهای مقابله‌ای و ناگویی هیجانی [دوره 14، شماره 2، 1397، صفحه 125-141]
 • یوسفی، فریده بررسی رابطه هوش عاطفی با کیفیت زندگی و ابعاد آن [دوره 5، شماره 4، 1388، صفحه 107-128]
 • یوسفی، فریده هنجاریابی، تحلیل عاملی و پایایی فرم کوتاه ویژه والدین مقیاس درجه بندی کانرز برای کودکان 6 تا 11 ساله در شهر شیراز [دوره 3، شماره 3، 1386، صفحه 97-120]
 • یوسفی، ناصر مقایسه اثربخشی دو رویکرد مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و مشاوره گروهی راه‌حل مدار بر عملکرد خانواده‌های در آستانه طلاق [دوره 13، شماره 3، 1396، صفحه 95-110]
 • یوسف وند، مهدی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در تغییر سطح خوددلسوزی و تنظیم هیجانی در زوجین مبتلا به افسردگی [دوره 15، شماره 1، 1398، صفحه 113-130]
 • یونسی، عیدان رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و راهبردهای مقابله به واسطه‌گری سبک‌های هیجانی در مادران پسران نوجوان [دوره 15، شماره 4، 1398، صفحه 41-56]