نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) در رابطه بین اجتناب تجربی با علائم وسواس فکری-عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) در رابطه بین اجتناب تجربی با علائم وسواس فکری-عملی در دانشجویان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی (معادلات ساختاری، تحلیل مسیر) و جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 99-1398 بود که با روش نمونه‌گیری دردسترس، 311 دانشجو از طریق فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (فوا، هاپرت، لیبرگ، لانگر، کیچی، هجکاک سالکوسیکس)، نسخه دوم پرسشنامه پذیرش و عمل (بوند، هیز، بائر،کارپنتر و زاتل) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (لوی باند و لوی باند) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها نشان دادند اجتناب تجربی با علائم وسواس فکری-عملی رابطه مستقیم و معناداری دارند و پریشانی روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) در رابطه اجتناب تجربی و علائم وسواس فکری-عملی نقش واسطه‌ای دارد و مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. باتوجه به نتایج پژوهش و نقش واسطه‌ای پریشانی روان‌شناختی (استرس، اضطراب و افسردگی) در ارتباط نشانگان وسواس فکری-عملی، برنامه‌ریزی جهت ارتقای انعطاف‌پذیری روانی می‌تواند نقش مهمی در کاهش نشانگان وسواس فکری-عملی به واسطه پریشانی روان‌شناختی(استرس، اضطراب و افسردگی) داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Psychological Distress (stress, anxiety and depression) in the Relationship between Experiential Avoidance and Obsessive-Compulsive Symptoms

نویسندگان [English]

  • Narjes Ameri 1
  • Mahmoud Najafi 2
1 M.A in General psychology, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the mediating role of psychological distress (stress, anxiety and depression) in the relationship between experiential avoidance and symptoms of obsessive-compulsive in students. The research method was descriptive-correlational (structural equations, path analysis) and the statistical population of the study was all students of Semnan University in the academic year 2019-2020. Using the available sampling method, 311 students participated in the research through an online call on the university social network. The instruments used in this study include the Obsessive–compulsive Disorder- revision (Foa, Huppert, Leiberg, Langner, Kichic, Hajcak & Salkovskis), Acceptance and Action Questionnaire (Bond, Hayes, Baer, Carpenter & Zettle) And the scale of depression, anxiety, and stress (Lovibond & Lovibond). Pearson correlation test and path analysis method were used to analyze the data. Findings showed that experiential avoidance has a direct and significant relationship with the symptoms of obsessive-compulsive and psychological distress (stress, anxiety and depression) has a mediating role in the relationship between experiential avoidance and symptoms of obsessive-compulsive and the model had a good fit. According to the research results and the mediating role of psychological distress (stress, anxiety and depression) in the relationship between obsessive-compulsive symptoms, planning to promote psychological resilience can play an important role in reducing obsessive-compulsive symptoms due to psychological distress (stress, anxiety and depression) Have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Experiential avoidance
  • Obsessive-Compulsive
  • Stress
صاحبی، علی؛ اصغری، محمدجواد و سالاری، راضیه سادات (1386). اعتبار یابی مقیاس افسردگی اضطراب تنیدگی (DASS-21) برای جمعیت ایرانی، روانشناسی تحولی، 1(4): 54-36.
عباسی، ایمانه؛ فتی، لادن؛ مولودی، رضا و ضرابی، حمید (۱۳۹۱). کفایت روانسنجی نسخه فارسی پزسشنامه پذیزش و عمل–نسخه دوم. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی‌، ۲(۱۰)، ۸۰-۶۵.
کریمی, جواد؛ همایونی، عاطفه و  همایونی، فرشته (1397). پیش‌بینی اضطراب سلامت بر پایه‌ی اجتناب تجربی و حساس‌بودن به علائم اضطراب در جمعیت غیربالینی. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 12(4)، 79-66.
محمدی، ابوالفضل؛ زمانی، رضا؛ فتی، لادن (1387). اعتباریابی نسخه‌ی فارسی پرسشنامه‌ی وسواسی اجباری-بازنگری‌شده در جمعیت دانشجویی. پژوهشهای روان‌شناختی، 11(21)، 78-66.
Abasi, E., Fti, L., Molodi, R., & Zarabi, H. (2013). Psychometric properties of Persian version of acceptance and action questionnaire-II, Journal Management System, 2(10), 65-80. (Text in Persian).
 Adams, T. G., Kelmendi, B., Brake, C. A., Gruner, P., Badour, C. L., & Pittenger, C. (2018). The role of stress in the pathogenesis and maintenance of obsessive-compulsive disorder. Chronic Stress. doi.org/10.1177/2470547018758043
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Acossi-ation, 235.
Angelakis, I., & Pseftogianni, F. (2021). The association between obsessive-compulsive and related disorders and experiential avoidance: A systematic review and meta-analysis. Journal of Psychiatric Research. doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.03.062
Bardeen, J. R., & Fergus, T. A. (2016). The interactive effect of cognitive fusion and experiential avoidance on anxiety, depression, stress and posttraumatic stress symptoms. Journal of Contextual Behavioral Science, 5(1), 1-6.‏
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., ... & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-688.
Cowan, E. (2020). Exploring the role of experiential avoidance in the relationship between obsessive-compulsive disorder and obsessive-compulsive personality (Doctoral dissertation, Kean University).
Den Ouden, L., Tiego, J., Lee, R. S., Albertella, L., Greenwood, L. M., Fontenelle, L., ... & Segrave, R. (2020). The role of experiential avoidance in transdiagnostic compulsive behavior: A structural model analysis. Addictive Behaviors,‏ doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106464
Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14(4), 485-496.
Gruner, P., & Pittenger, C. (2017). Cognitive inflexibility in obsessive-compulsive disorder. Neuroscience, doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.07.030
Hershenberg, R., Mavandadi, S., Wright, E., & Thase, M. E. (2017). Anhedonia in the daily lives of depressed veterans: A pilot report on experiential avoidance as a moderator of emotional reactivity. Journal of Affective Disorders, doi.org/10.1016/j.jad.2016.10.011
Jaisoorya, T. S., Reddy, Y. J., Nair, B. S., Rani, A., Menon, P. G., Revamma, M., ... & Thennarasu, K. (2017). Prevalence and correlates of obsessive-compulsive disorder and subthreshold obsessive-compulsive disorder among college students in Kerala, India. Indian Journal of Psychiatry, 59(1), 56-62.
Karimi, J., Homayouni, A., & Homayouni, F. (2019). The prediction of health anxiety based on experiential avoidance and anxiety sensitivity among non-clinical population. Journal of Research in Psychological Health, 12(4), 66-79.‏ (Text in Persian).
Kirk, A., Meyer, J. M., Whisman, M. A., Deacon, B. J., & Arch, J. J. (2019). Safety behaviors, experiential avoidance, and anxiety: A path analysis approach. Journal of Anxiety Disorders, doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.03.002
Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33(3), 335-343.‏
Mohammadi, A., zamani, R., & Fata, L. (2015). Validation of the Persian version of the compulsory obsessive-compulsory questionnaire - revised in the student population. Psychological Research, 11(21), 66-78. (Text in Persian).
Reuman, L., Buchholz, J., & Abramowitz, J. S. (2018). Obsessive beliefs, experiential avoidance, and cognitive fusion as predictors of obsessive-compulsive disorder symptom dimensions. Journal of Contextual Behavioral Science, doi.org/10.1016/j.jcbs.2018.06.001
Reuman, L., Jacoby, R. J., & Abramowitz, J. S. (2016). Cognitive fusion, experiential avoidance, and obsessive beliefs as predictors of obsessive-compulsive symptom dimensions. International Journal of Cognitive Therapy, 9(4), 313-326.‏
Rohrs, B., Gangewere, B., Kaplan, A., & Chopra, A. (2020). Anxiety, obsessive-compulsive, and related disorders. Management of Sleep Disorders in Psychiatry, Doi:10.1093/med/9780190929671.001.0001
Sahebi, A,. Salary, R, & Asghari M. (2005). Validation of Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21) foran Iranian population. Developmental Psychoogy. 1(4), 36-54. (Text in Persian).
Segalàs, C., Labad, J., Salvat-Pujol, N., Real, E., Alonso, P., Bertolín, S., ... & Soria, V. (2021). Sleep disturbances in obsessive-compulsive disorder: influence of depression symptoms and trait anxiety. BMC Psychiatry, 21(1), 1-10.
Spendelow, J. S., & Joubert, H. E. (2018). Does experiential avoidance mediate the relationship between gender role conflict and psychological distress? American Journal of Men's Health, 12(4), 688-695.
Xiong, A., Lai, X., Wu, S., Yuan, X., Tang, J., Chen, J., ... & Hu, M. (2021). Relationship between cognitive fusion, experiential avoidance, and obsessive–compulsive symptoms in patients with obsessive–compulsive disorder. Frontiers in Psychology, doi.org/10.3389/fpsyg.2021.655154