نقش میانجی ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین تاب‌آوری با تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن، قرار گرفتن افراد در شرایط قرنطینه، تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی زیادی در پی داشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا در ارتباط بین تاب‌آوری با تعارضات زناشویی در دوران قرنطینه انجام شد. طرح پژوهش حاضر، همبستگی از نوع الگویابی تحلیل مسیر است. جامعه آماری پژوهش، همۀ زوجین دانشجوی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین در سال 1399 بود. در این پژوهش 100 زوج به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ رضایت زناشویی (ثنایی‌ذاکر)، پرسشنامۀ ناگویی خلقی تورنتو، مقیاس اضطراب بیماری کرونا (علی‌پور و همکاران) و پرسشنامۀ تاب‌آوری کانر و دیویدسون جمع‌آوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد ناگویی هیجانی و اضطراب ناشی از کرونا بین تعارضات زناشویی زوجین و تاب‌آوری نقش میانجی دارد؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت با ارتقاء تاب‌آوری، توانایی مقابله در برابر عوامل اضطراب‌زا و تنظیم هیجان افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن مشکلاتی همچون تعارضات زناشویی کاهش می‌یابد. از این یافته می‌توان استفاده از آموزش برنامه‌های ارتقای تاب‌آوری در مقابله با اضطراب و مشکلات وابسته را پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediation Roles of Alexithymia and Corona Anxiety in the Relationship between Resilience and Marital Conflicts during Quarantine

نویسندگان [English]

  • Alireza Kakavand 1
  • Farhad Shirmohamadi 2
  • Asal Jafari Jozani 3
  • Samira Hajiomidi 4
1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Master of Psychology, Department of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 PhD Student, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The prevalence of coronavirus and its subsequent quarantine, had social, economic, and psychological consequences. This study aimed to the mediation role of alexithymia and corona anxiety in the relationship between resilience and marital conflicts during quarantine. The design of the study is correlation through path analysis modeling. Among all student couples of Imam Khomeini International University in Qazvin in 2020, a sample of 100 volunteered couples were selected. Data were collected using Marital Satisfaction Questionnaire (Sanaei-Zakir), Toronto Alexithymia Questionnaire, Corona Anxiety Scale (Alipour, et al.) and Connor and Davidson Resilience Questionnaire and analyzed using structural equation model. Findings showed that alexithymia and corona anxiety play a mediator role between marital conflicts and resilience. Therefore, it can be concluded that by promoting resilience, the ability to deal with anxiety and emotion regulation increases, and consequently, problems such as marital conflicts decrease. The suggestion from these findings, should be to use the resilience promotion programs to deal with anxiety and related problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alexithymia
  • anxiety
  • corona
  • marital conflict
  • resilience
بشارت، محمدعلی.، گرانمایه‌پور، شیوا.، پورنقدعلی، علی.، افقی، زهرا.، حبیب‌نژاد، محمد و آقایی ثابت، سیده سارا (1393). رابطۀ ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی: نقش تعدیل‌کننده سبک‌های دلبستگی. روان‌شناسی معاصر، 9(1): 3-16.
بیطرفان، لیلا.، کاظمی، محمود و یوسفی افراشته، مجید (1396). رابطۀ سبک‌های دلبستگی به خدا و تاب‌آوری با اضطراب مرگ در سالمندان. سالمندی ایران، 12(4): 449-457.
رضاپور، رویا.، ذاکری، محمدمهدی و ابراهیمی، لقمان (1396). ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ، ادراک ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ‌ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. خانواده پژوهی، 13(50): 214-197.
رهبر کرباسدهی، فاطمه.، ابوالقاسمی، عباس و رهبر کرباسدهی، ابراهیم (1398). اثربخشی طرح‌واره درمانی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی اجتماعی دانش‌آموزان با نشانه افسردگی. مطالعات روان‌شناختی، 15(4): 74-89.
علی‌پور، احمد.، قدمی، ابوالفضل.، علی‌پور، زهرا و عبداله‌زاده، حسن (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی. روان‌شناسی سلامت، 8(4): 175-163.
غضنفری، رقیه.، علیپور، عادل و امیرپور، علی (1397). تأثیر سبک زندگی و باورهای غیرمنطقی بر روی تعارضات زناشویی. دومین کنفرانس ملی آسیب‌های اجتماعی.
مؤمنی، خدامراد.، جلیلی، زهرا.، محسنی، رجاء.، کرمی، جهانگیر.، سعیدی، مژگان و احمدی، مجتبی (1394). اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر کاهش علائم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی. تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 4(2): 119-112.
Afifi,T., Granger, D., Ersig, A., Tsalikian, E., Shahnazi, A. and Davis, SH. (2019). Testing the Theory of Resilience and Relational Load (TRRL) in Families with Type I Diabete. Health Communication, 34:10, 1107-1119.
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z. and Abdollahzadeh, H. (2020). PreliminaryValidation of the Corona Diesease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Quarterly Journal of Health Psychology, 8(4): 163-175. (Text in Persian).
      Banerjee, D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists can play. Asian journal of   psychiatry50, 102014. DOI: 10.1016/j.ajp.102014  
Besharat, M. A., Geranmayepour, SH., Pournaghdali, A., Ofoghi, Z. and Habibnezhad, M. (2014). Relationship between alexithymia and interpersonal problems:
Moderating effect of attachment styles. Contemporary Psychology, 9(1): 3-16. (Text in Persian).
Bitarafan. L., Kazemi. M. and Yousef Afrashte, M. (2018). Relationship Between Styles of Attachment to God and Death Anxiety Resilience in the Elderly. Iranian Journal of Ageing. 12(4):446-457. (Text in Persian).
Bradley, J. M. and Hojjat, M. (2017). A model of resilience and marital satisfaction. The Journal of social psychology, 157(5): 588-601.
Chatterjeea, K. and Chauhan, V. S. (2020). Epidemics, quarantine and mental health. Medical Journal,76(2): 125–127.
Edwards, E. R. and Wupperman, P. (2017). Emotion regulation mediates effects of alexithymia and emotion differentiation on impulsive aggressive behavior. Deviant behavior, 38(10): 1160–1171.
Ghazanfari, R., Alipour, A. and Amirpour, A. (2019). The Impact of life style and irrational beliefs on marital conflict. 2nd National Conference on Social Harms 2019.Ardabil,University of MohagheghArdabilihttps://www.civilica.com/Paper-CSP02-CSP02_086.html (Text in Persian).
Goudarzi, M., Shiri, F. and Mahmoudi, B. (2019). Effectiveness of cognitive behavioral family therapy on parent-child conflicts and marital conflict. Quarterly of Applied Psychology, 12(4): 531-551. (Text in Persian).
Hu, W., Su, L., Qiao, J., Zhu, J. and Zhou, Y. (2020). Countrywide quarantine only mildly increased anxiety level during COVID-19 outbreak in China.
Kimmes, J. G., May, R. W., Seibert, G. S, Jaurequi, M. E. and Fincham, F. D. (2017).The association between trait mindfulness and cardiovascular reactivity during marital conflict. Mindfulness9(4), 11601169.
Lima, C., Carvalho, P., Lima, I., Nunes, J., Saraiva, J. S., de Souza, R. I., da Silva, C. and Neto, M. (2020). The emotional impact of Coronavirus 2019-nCoV (new Coronavirus disease). Psychiatry research, 287, 112915.  doi: 10.1016/j.psychres.2020.112915.
Moghanibashi-Mansourieh, A. (2020). Assessing the anxiety level of Iranian general population during COVID-19 outbreak. Asian journal of psychiatry, 51, 102076.  doi: 10.1016/j.ajp.2020.102076.
Momeni, Kh., Jalili, Z., Mohseni, R., Karami, J., Saeedi, M. and Ahmadi, M. (2015). Efficacy of teaching resiliency on symptoms reduction on anxiety of adolescence with heart disease. Journal of clinical research in paramedical sciences, 4 (2): 112-119. (Text in Persian).
Pérusse, F., Boucher, S. and Fernet, M. (2012). Observation of couple interactions: Alexithymia and communication behaviors. Personality and Individual Differences, 53(8): 1017-1022.
Rahbar Karbasdehi, F., Abolghasemi, A. and Rahbar Karbasdehi, E. The effectiveness of schema therapy on psychological resilience and social empowerment in students with depression symptoms, Psychological Studies, 15(4): 74-89. (Text in Persian).
Rezapur, R., Zakeri, M. and Ebrahimi, L. (2017). Prediction of narcissism, perception of social interactions and marital conflicts based on the use of social networks. Journal of Family Research, 13 (50): 197-214. (Text in Persian).
Thompson, B. and Korsgaard, M. A. (2019). Relational identification and forgiveness: Facilitating relationship resilience. Journal of Business and Psychology, 34(2): 153-167.
Tucci, V., Moukaddam, N., Meadows, J., Shah, S., Galwankar, S. C. and Kapur, G. B. (2017). The forgotten plague: Psychiatric manifestations of Ebola, Zika, and emerging infectious diseases. Journal of Global Infectious Diseases, 9(4): 151–156.
Wilson, S., Andridge, R., Peng, J., Bailey, B., Malarkey, W. and Kiecolt-Glaser, J. (2017). Thoughts after marital conflict and punch biopsy wounds: Age-graded pathways to healing. Psycho-Neuroendocrinology, 85, 6–13.  doi: 10.1016/j.psyneuen.2017.07.489.
World Health Organization. ‎(2020)‎. Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak, 18 March 2020.