مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی دانشجویان ورزشکار بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 150 نفر از دانشجویان پسر ورزشکار مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی که در سال 97-96 مشغول تحصیل بودند، بدین منظور 60 دانشجوی پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری جایگزین شدند. گروه اول (نوروفیدبک) 16 جلسه، هفته‌ای دو جلسه آموزش فردی و گروه دوم (ذهن آگاهی)، 8 جلسه آموزش گروهی (1 جلسه در هفته) دریافت کردند و گروه سوم (کنترل) هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل آزمون رایانه‌ای برنامه‌ریزی برج لندن بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه-گیری مکرر تحلیل شدند. میانگین دو گروه آزمایش به طور معناداری با گروه کنترل در مؤلفه‌های زمان آزمون، زمان تأخیر برای برنامه‌ریزی، خطاها و امتیاز در مراحل پس آزمون، و پیگیری متفاوت بود، در حالیکه میانگین گروه‌های آزمایش تفاوت معناداری با هم نداشتند. می‌توان نتیجه گرفت که آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی هر دو به یک اندازه باعث بهبود کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی در دانشجویان ورزشکار می-شوند، هر کدام در جایگاه خودشان می‌توانند کارکرد اجرایی برنامه‌ریزی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Neurofeedback and Mindfulness Training in Improving the Executive Function of Athlete Students'

نویسندگان [English]

  • zahra kermani mamazandi 1
  • Mohammad Ali Mohammadyfar 2
  • Siavash Talepasand 3
  • Mahmoud Najafi 4
1 PhD Student of Educational Psychology, Faculty of Psychology & Educational Science, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology & Educational Science, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Associate Professor of Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran
4 Assistant Professor of Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Semnan
چکیده [English]

The purpose of the present study was to compare the effectiveness of neurofeedback training and mindfulness in improving the executive functions of athlete students' planning. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test and follow up with control group. The statistical population of the present study was 150 male athlete students who studied physical education at Kharazmi University in 1396-1397. To this end, 60 male students of physical education at Kharazmi University were randomly assigned to three groups of 20. The first group (neurofeedback) received 16 training sessions individual, twice a week and the second group (mindfulness), received 8 training sessions in group, once a week and the third group (the witness) did not receive any interventions. The research tool was a Tower of London computer planning test. Data were analyzed using repeated measurement ANOVA. The mean of the two experimental groups was significantly different with the control group in the components of test time, delay time for programming, errors and points in the post-test and follow-up stages. However, the mean of experimental groups did not differ significantly. It can be concluded that both neurofeedback education and mindfulness training both improve the planning performance of athlete students, each in their own place can improve the planning functionality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Mindfulness
  • Executive function
  • Neurofeedback