اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد بندعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1396 بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی داوطلبانه و گمارش تصادفی استفاده شد. بدین صورت که از بین افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره تهران، تعداد 30 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی دو ماه در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تحمل پریشانی، ناگویی خلقی و پرسشنامه شخصیت مرزی استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کواریانس توسط نرم‌افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد طرحواره‌درمانی بر تنظیم هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی موثر بوده است (P<0.001). بدین صورت که این درمان توانسته تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی مثبت بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی را افزایش و ناگویی خلقی و تنظیم هیجانی منفی را کاهش دهد. منطبق با یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان طرحواره‌درمانی را به عنوان یک روش کارآ جهت افزایش تحمل پریشانی و تنظیم هیجانی و کاهش ناگویی خلقی و تنظیم هیجانی منفی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of schema therapy on cognitive strategies of emotion, distress bearing and alexithymia in the patients suffering from borderline personality disorder

نویسندگان [English]

  • farzaneh bidari 1
  • kobra haji alizadeh 2
1 Student of Ph.D. in General Psychology, Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Bandar Abbas Unit, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of schema therapy on cognitive strategies of emotion, distress bearing and alexithymia in the patients suffering from borderline personality disorder. the research method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the present study included the people with borderline personality disorder suffering from consultation centers in the city of Tehran in 2017. Non-probable voluntary sampling method and random replacement were used in the present study in a way that 30 people were voluntary selected and randomly replaced in the experimental and control groups from those with borderline personality disorder referring to consultation centers in the city of Tehran. The experimental group received teaching intervention during two months in eight ninety-minute sessions. The questionnaires of emotion cognitive regulation strategies, distress bearing, alexithymia and borderline personality disorder were applied. The data from the study were analyzed through ANCOVA method via SPSS13 software. the results showed that schema therapy has been effective of emotion regulation, distress bearing and alexithymia in the patients with borderline personality disorder (p<0.001) in a way that this therapy could increase distress bearing and positive emotion regulation in the patients with borderline personality disorder and decrease alexithymia and negative emotion regulation. according to the findings of the present study, schema therapy can be suggested as an efficient method to increase distress bearing and emotion regulation and decrease alexithymia and negative emotion regulation of the patients with borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • distress bearing
  • alexithymia
  • borderline personality