نقش واسطه ای حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی روانشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده آزاد اسلامی تهران جنوب

2 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین شناخت رابطه نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی، با توجّه به نقش واسطه گری حرمت خود و خود نظم جویی بود. بدین منظور 464 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (350 دختر، 114پسر) در سال تحصیلی 97-96 روش تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی، سیاهه چندبعدی حرمت خود، فرم کوتاه پرسشنامه خود نظم جویی و مقیاس رضایت و ناکامی از نیازهای اساسی روان شناختی پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که رضایت از نیازهای اساسی روان شناختی بر بهزیستی روان شناختی اثر مستقیم مثبت و ناکامی از نیازها بر بهزیستی روان شناختی اثر مستقیم منفی داشت. همچنین رضایت از نیازهای روان شناختی به طور غیرمستقیم و از طریق حرمت خود و خود نظم جویی بر بهزیستی روان شناختی اثر مثبت و ناکامی از نیازهای روان شناختی به طور غیرمستقیم و از طریق حرمت خود و خود نظم جویی بر بهزیستی روان شناختی اثر منفی داشت. . براساس نتایج پژوهش می توان دریافت که حرمت خود و خودنظم جویی در رابطه بین رضایت و ناکامی از نیازهای اساسی روان شناختی و بهزیستی روان شناختی نقش واسطه ای ایفا می کنند و افزایش حرمت خود و خودنظم جویی در افراد می تواند نقش مؤثری در بالارفتن مؤلفه های بهزیستی روان شناختی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role Of Self-Esteem and Self-Regulation in Relation Of Basic Psychological Needs And Psychological Well-Being

نویسندگان [English]

  • maryam nateghi 1
  • Mohtaram Nemattavousi 2
1 Azad University
2 Associate Professor of Faculty of Psychology and Education, Islamic Azad University of South of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate the mediating roles of self-esteem and self-regulation in the relationship between basic psychological needs and psychological well-being. 464 students (350 female, 114 male) were selected from Islamic Azad university of Tehran using convenience multistage method. The participants completed the Ryff Psychological Well-Being Scale, the Multidimensional Self-Esteem Inventory, the Short Self-Regulation Questionnaire, and the Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scale. The hypothetical model was tested by path analysis. The results indicated that needs satisfaction had direct and positive effect on the psychological well-being, and needs frustration had direct and negative effect on the psychological well-being. The findings showed that basic psychological needs satisfaction indirectly related to more psychological well-being through self-esteem and self-regulation and basic psychological needs frustration indirectly related to less psychological well-being through self-esteem and self-regulation. Accordingly, self-esteem and self-regulation played mediating roles in relationship between basic psychological needs satisfication and frustration and psychological well-being and increasing self-esteem and self-regulation can play an important role in increasing the components of psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basic psychological needs
  • psychological well-being
  • self-esteem
  • self-regulation